列王纪上 22:1-53

22  叙利亚Xùlìyà以色列Yǐsèlièzhījiān连续liánxùsānnián没有méiyǒu战争zhànzhēng  sānnián犹大Yóudàguóde约沙法Yuēshāfǎwáng+jiàn以色列Yǐsèlièguódewáng+  以色列Yǐsèlièwángduì臣仆chénpúshuō:“你们Nǐmen知道zhīdào基列Jīliède拉末Lāmò+shì我们wǒmendema我们Wǒmenquè迟迟chíchí没有méiyǒucóng叙利亚Xùlìyàwáng那里nàlǐduó回来huílái。”  yòuduì约沙法Yuēshāfǎshuō:“愿意yuànyìgēn一起yìqǐ基列Jīliède拉末Lāmò打仗dǎzhàngma?”约沙法Yuēshāfǎduì以色列Yǐsèlièwángshuō:“不分彼此bùfēn bǐcǐderén就是jiùshìderénde就是jiùshìde+。”  不过Búguò约沙法Yuēshāfǎyòuduì以色列Yǐsèlièwángshuō:“Qǐngxiān求问qiúwèn耶和华Yēhéhuá+。”  以色列Yǐsèlièwángjiù先知xiānzhī召集zhàojí起来qǐláiyuēyǒu400rénwèn他们tāmen:“我们Wǒmengāigāi攻打gōngdǎ基列Jīliède拉末Lāmò?”他们Tāmenshuō:“ba耶和华Yēhéhuáhuìchéngjiāozàiwángdeshǒuli。”  约沙法Yuēshāfǎshuō:“这里Zhèlǐshìháiyǒu耶和华Yēhéhuáde先知xiānzhīma我们Wǒmen通过tōngguò求问qiúwènba+。”  以色列Yǐsèlièwángduì约沙法Yuēshāfǎshuō:“这里Zhèlǐshìháiyǒurén我们wǒmen可以kěyǐ通过tōngguò求问qiúwèn耶和华Yēhéhuá+但是Dànshìhèn+因为yīnwèi只要zhǐyàoshìgēn有关yǒuguānde预言yùyán从来cóngláijiù没有méiyǒushuōguo好话hǎohuàdōushìhǎode+就是jiùshì音拉Yīnlāde儿子érzi米该雅Mǐgāiyǎ。”约沙法Yuēshāfǎshuō:“Wánggāi这样zhèyàngshuō。”  以色列Yǐsèlièwángjiùjiàole内臣nèichénláishuō:“Kuài音拉Yīnlāde儿子érzi米该雅Mǐgāiyǎdài过来guòlái+。” 10  当时Dāngshí以色列Yǐsèlièwáng犹大Yóudàwáng约沙法Yuēshāfǎzài撒马利亚Sāmǎlìyà城门口chéngménkǒude脱谷场tuōgǔchǎngshangdōu穿chuānzhe王服wángfúzuòzài宝座bǎozuòshang所有Suǒyǒu先知xiānzhīdōuzài他们tāmen面前miànqiánshuō预言yùyán+ 11  基纳拿Jīnànáde儿子érzi西底家Xīdǐjiāzàole一些yìxiē铁角tiějiǎoshuō:“耶和华Yēhéhuáshuō:‘huìyòng这些zhèxiējiǎo攻击gōngjī*叙利亚Xùlìyàrén直到zhídào他们tāmen彻底chèdǐ消灭xiāomiè。’” 12  其余Qíyúde先知xiānzhīdōu这样zhèyàng预言yùyánshuō:“基列Jīliède拉末Lāmòba一定yídìnghuì取得qǔdé胜利shènglì耶和华Yēhéhuáhuìchéngjiāozàiwángdeshǒuli。” 13  传召Chuánzhào米该雅Mǐgāiyǎde使者shǐzhěduì米该雅Mǐgāiyǎshuō:“所有Suǒyǒu先知xiānzhīdōu异口同声yìkǒu-tóngshēngduìwángshuō吉利jílìdehuàqǐnggēn他们tāmen一样yíyàngshuō吉利jílìdehuà+。” 14  米该雅Mǐgāiyǎshuō:“zài永活yǒnghuóde耶和华Yēhéhuá面前miànqián发誓fāshì耶和华Yēhéhuáduìshuō什么shénmejiùhuìshuō什么shénme。” 15  米该雅Mǐgāiyǎ进去jìnqùjiànwángwángwèn:“米该雅Mǐgāiyǎ我们wǒmengāigāi攻打gōngdǎ基列Jīliède拉末Lāmò?”米该雅Mǐgāiyǎ立刻lìkè回答huídá:“ba一定yídìnghuì取得qǔdé胜利shènglì耶和华Yēhéhuáhuìchéngjiāozàiwángdeshǒuli。” 16  Wángduìshuō:“yàoràng发誓fāshì多少duōshaocáihuìfèng耶和华Yēhéhuádemíngduìshuō真话zhēnhuàne?” 17  米该雅Mǐgāiyǎshuō:“看见kànjiàn以色列Yǐsèlièrén全都quándōu分散fēnsànzàishānshang+好像hǎoxiàng绵羊miányáng没有méiyǒu牧人mùrén一样yíyàng耶和华Yēhéhuáshuō:‘这些Zhèxiērén没有méiyǒu主人zhǔrénràng他们tāmen平平安安píngpíng-ānʼānde各自gèzì回家huíjiāba。’” 18  以色列Yǐsèlièwángduì约沙法Yuēshāfǎshuō:“shìduìshuōguomaGēn有关yǒuguānde预言yùyánhuìshuō好话hǎohuàzhǐhuìshuōhǎode+。” 19  米该雅Mǐgāiyǎyòushuō:“Qǐngtīngzhèshì耶和华Yēhéhuáyào告诉gàosudehuà看见kànjiàn耶和华Yēhéhuázuòzài宝座bǎozuòshang+tiānshangde军队jūnduìdōuzhànzài左右zuǒyòu+ 20  耶和华Yēhéhuáshuō:‘Shéi使shǐ亚哈Yàhāshòupiànràng基列Jīliède拉末Lāmòzài那里nàlǐ丧命sàngmìngne?’Yǒude这样zhèyàngshuōyǒude那样nàyàngshuō 21  后来Hòuláiyǒu天使tiānshǐ*+shàngqiánzhànzài耶和华Yēhéhuá面前miànqiánshuō:‘使shǐshòupiàn。’耶和华Yēhéhuáwèn:‘打算dǎsuàn怎么zěnmezuò?’ 22  回答huídá:‘可以kěyǐràngde所有suǒyǒu先知xiānzhī撒谎sāhuǎng+。’上帝Shàngdìshuō:‘huìshòupiàn一定yídìngnéng成功chénggōngjiù这样zhèyàngzuòba。’ 23  所以Suǒyǐ耶和华Yēhéhuápài天使tiānshǐ*láiràngde所有suǒyǒu先知xiānzhī撒谎sāhuǎng+dàn其实qíshí耶和华Yēhéhuá已经yǐjīng宣布xuānbùjiànghuògěile+。” 24  基纳拿Jīnànáde儿子érzi西底家Xīdǐjiāshàngqiánle米该雅Mǐgāiyǎ耳光ěrguāngshuō:“难道Nándào耶和华Yēhéhuáde神圣力量shénshèng lìliàng*离开líkāile现在xiànzàigēn说话shuōhuàma+ 25  米该雅Mǐgāiyǎshuō:“duǒjìn密室mìshìdetiānjiùhuì知道zhīdàole。” 26  以色列Yǐsèlièwángshuō:“米该雅Mǐgāiyǎdàizǒujiāogěi城长chéngzhǎng亚们Yàmén王孙wángsūn约阿斯Yuēʼāsī 27  告诉gàosu他们tāmen:‘Wáng吩咐fēnfù:“这个zhège家伙jiāhuoguānzài牢房láofángli+zhǐgěi一点yìdiǎnr食物shíwùshuǐ直到zhídào平平安安píngpíng-ānʼānde回来huílái。”’” 28  米该雅Mǐgāiyǎshuō:“如果Rúguǒzhēnde平平安安píngpíng-ānʼānde回来huílái耶和华Yēhéhuájiù没有méiyǒugēnshuōguohuàle+。”yòushuō:“你们Nǐmen所有suǒyǒuréndōutīngdàole!” 29  于是Yúshì以色列Yǐsèlièwáng犹大Yóudàwáng约沙法Yuēshāfǎjiùshàng基列Jīliède拉末Lāmòle+ 30  以色列Yǐsèlièwángduì约沙法Yuēshāfǎshuō:“yào乔装qiáozhuāng上阵shàngzhènquèyào穿chuānzhe王服wángfú。”以色列Yǐsèlièwáng改变gǎibiàn装束zhuāngshù+hòujiùshàngle战场zhànchǎng 31  叙利亚Xùlìyàwáng吩咐fēnfù手下shǒuxiàde32战车长zhànchēzhǎng+:“不论Búlùnshì将领jiànglǐng还是háishi士兵shìbīng你们nǐmendōu不要búyào攻击gōngjīzhǐ攻击gōngjī以色列Yǐsèlièwángjiùxíngle。” 32  那些Nàxiē战车长zhànchēzhǎng看见kànjiàn约沙法Yuēshāfǎjiùshuō:“一定yídìngshì以色列Yǐsèlièwáng。”于是Yúshì他们tāmendōu攻击gōngjī约沙法Yuēshāfǎjiù大声dàshēng呼救hūjiù 33  那些Nàxiē战车长zhànchēzhǎngjiànshì以色列Yǐsèlièwángjiù马上mǎshàng掉转diàozhuǎn方向fāngxiàngzài追赶zhuīgǎn 34  Yǒurén射箭shèjiàn无意wúyìzhōngshèzhòngle以色列Yǐsèlièwáng盔甲kuījiǎde接缝jiēfèngWángduì驾车jiàchēderénshuō:“shòule重伤zhòngshāngkuài掉转diàozhuǎn方向fāngxiàngdài离开líkāi战场zhànchǎngba+。” 35  tiān战况zhànkuàng非常fēicháng激烈jīlièwángyàorénzhecáinéngzhànzài战车zhànchēshangmiànxiàng叙利亚XùlìyàrénWángdexuècóng伤口shāngkǒuliúdào战车zhànchēliDàole黄昏huánghūnjiùle+ 36  大约Dàyuēzài日落rìluòde时候shíhou军营jūnyíngzhōngchuánchū号令hàolìng:“huíchénghuíxiāng+ 37  Wángjiù这样zhèyànglebèisònghuí撒马利亚Sāmǎlìyà埋葬máizàngzài那里nàlǐ 38  他们Tāmenzài撒马利亚Sāmǎlìyàde水池shuǐchíbiān清洗qīngxǐ战车zhànchēshígǒuláitiǎn亚哈Yàhādexuè妓女jìnǚzài那里nàlǐ洗澡xǐzǎo*jiùxiàng耶和华Yēhéhuáshuōde一样yíyàng+ 39  其余Qíyúgēn亚哈Yàhā有关yǒuguānde历史lìshǐzuòguode一切yíqiè关于guānyú建造jiànzào象牙宫xiàngyágōng+城镇chéngzhèndeshìdōu记录jìlùzài以色列Yǐsèliè君王jūnwáng大事记dàshìjìshang 40  亚哈Yàhāsuí祖先zǔxiān长眠chángmián+de儿子érzi亚哈谢Yàhāxiè+继承jìchéng王位wángwèi 41  以色列Yǐsèlièguóde亚哈Yàhāwáng在位zàiwèinián亚撒Yàsāde儿子érzi约沙法Yuēshāfǎ+登基dēngjīzuò犹大Yóudàguódewáng 42  约沙法Yuēshāfǎ登基dēngjīshí35suìzài耶路撒冷Yēlùsālěng统治tǒngzhìle25niánde母亲mǔqīnjiào阿苏巴Āsūbāshì示利希Shìlìxīde女儿nǚʼér 43  约沙法Yuēshāfǎ一直yìzhízǒu父亲fùqīn亚撒Yàsāzǒude+zuò耶和华Yēhéhuáyǎnzhōng正确zhèngquèdeshì没有méiyǒu偏离piānlí正道zhèngdào+可是Kěshì祭拜场jìbàichǎng没有méiyǒubèi除去chúqù人民rénmín仍然réngránzài祭拜场jìbàichǎngshangxiàn祭牲jìshēng焚烧fénshāo祭物jìwù*+ 44  约沙法Yuēshāfǎ一直yìzhígēn以色列Yǐsèlièwáng和平共处hépíng-gòngchǔ+ 45  其余Qíyúgēn约沙法Yuēshāfǎ有关yǒuguānde历史lìshǐde战绩zhànjìguodezhàngdōu记录jìlùzài犹大Yóudà君王jūnwáng大事记dàshìjìshang 46  hái父亲fùqīn亚撒Yàsāde时代shídài遗留yíliú下来xiàláidenán庙妓miàojì*+dōucóngjìngnèi清除qīngchúle+ 47  时候shíhou以东Yǐdōng+没有méiyǒuwángyóu长官zhǎngguān统治tǒngzhì+ 48  约沙法Yuēshāfǎ建造jiànzào他施Tāshīchuán*jiàn船队chuánduìdào俄斐Éfěiyùn黄金huángjīn回来huílái+可是kěshì船队chuánduìméichéng因为yīnwèichuánzài以旬迦别Yǐxúnjiābié损坏sǔnhuàile+ 49  shí亚哈Yàhāde儿子érzi亚哈谢Yàhāxièjiùduì约沙法Yuēshāfǎshuō:“Ràngde仆人púréngēnde仆人púrén一起yìqǐ出海chūhǎiba。”约沙法Yuēshāfǎquè没有méiyǒu答应dāying 50  约沙法Yuēshāfǎsuí祖先zǔxiān长眠chángmián+gēn他们tāmen一样yíyàng安葬ānzàngzài祖先zǔxiān大卫Dàwèidechénglide儿子érzi约兰Yuēlán+继承jìchéngle王位wángwèi 51  犹大Yóudàguóde约沙法Yuēshāfǎwáng在位zàiwèi十七shíqīnián亚哈Yàhāde儿子érzi亚哈谢Yàhāxiè+zài撒马利亚Sāmǎlìyàzuò以色列Yǐsèlièguódewáng统治tǒngzhì以色列Yǐsèlièguóliǎngnián 52  一直yìzhízuò耶和华Yēhéhuáyǎnzhōng邪恶xiéʼèdeshìzǒu父母fùmǔzǒude+yòu仿效fǎngxiào使shǐ以色列Yǐsèlièrén犯罪fànzuìde尼百Níbǎide儿子érzi耶罗波安Yēluóbōʼān+ 53  亚哈谢Yàhāxiè一直yìzhí敬奉jìngfèng跪拜guìbài巴力Bālìshén+不断búduàn冒犯màofàn以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuá+jiùxiàng父亲fùqīn那样nàyàng

脚注

Yòuzhuàng”。
Yòu灵体língtǐ”。
Yòu灵体língtǐ”。
神圣力量Shénshèng lìliàng希伯来Xībóláiyǔ鲁阿lǔʼāJiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“鲁阿Lǔʼā普纽马pǔniǔmǎ”。
zuòzài妓女jìnǚ洗澡xǐzǎode地方dìfanggǒuláitiǎn亚哈Yàhādexuè”。
Yòu使shǐ祭物jìwùde烟气yānqì上升shàngshēng”。
Zhǐ为了wèile宗教zōngjiào目的mùdìér卖淫màiyínderén
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“他施Tāshīchuán”。

注释

多媒体资料