出埃及记 34:1-35

34  耶和华Yēhéhuáduì摩西Móxīshuō:“yàozáochūliǎngkuài石版shíbǎngēn先前xiānqiánshuāisuìde一样yíyàng+huì原来yuánláidehuà+xiězàizhèliǎngkuàibǎnshang  yàowèi明天míngtiān早晨zǎochenzuòhǎo准备zhǔnbèi清早Qīngzǎojiùyàoshàng西奈Xīnài Shānzài山顶shāndǐngshangzhànzài面前miànqián+  Shéi不可bùkěgēn一起yìqǐ上来shàngláizhěngzuòshāndōu不可bùkěyǒu其他qítārén不可bùkěràngniúyángzàishānqiánchīcǎo+。”  于是Yúshì摩西Móxīzáochūliǎngkuài石版shíbǎngēn先前xiānqiánde一样yíyàng清早qīngzǎo起来qǐlái按照ànzhào耶和华Yēhéhuáde吩咐fēnfùshàngle西奈Xīnài Shānshǒulizheliǎngkuài石版shíbǎn  耶和华Yēhéhuázàiyúnzhōng降临jiànglín+láidào摩西Móxī身边shēnbiānbìng宣告xuāngào耶和华Yēhéhuádemíng+  耶和华Yēhéhuázài摩西Móxī面前miànqián经过jīngguò宣告xuāngàoshuō:“耶和华Yēhéhuá耶和华Yēhéhuáshì怜悯liánmǐnrén+体恤tǐxùrén*+de上帝Shàngdì轻易qīngyì发怒fānù+yǒu忠贞zhōngzhēnde厚爱hòuʼài*+极其jíqí信实xìnshí可靠kěkào*+  duìqiāndàiderénxiǎnchū忠贞zhōngzhēndeài+赦免shèmiǎn罪过zuìguo过错guòcuò罪恶zuìʼè+què一定yídìnghuì惩罚chéngfágāi受罚shòufáderén+父亲fùqīn犯罪fànzuì子孙zǐsūndōuyào承受chéngshòu恶果èguǒ直到zhídào三四sān-sìdài+。”  摩西Móxī连忙liánmángguìzàishang下拜xiàbài  shuō:“耶和华Yēhéhuá耶和华Yēhéhuáa如果rúguǒzhēndeshì喜爱xǐʼàiderénjiùqǐnggēn我们wǒmen一起yìqǐ+我们Wǒmenshìqún顽固不化wángù-búhuà*derén+dànqiú宽恕kuānshù我们wǒmende罪过zuìguo罪恶zuìʼè+我们wǒmenshìwéide产业chǎnyè。” 10  上帝Shàngdìshuō:“yào订立dìnglìyuēyàozàide人民rénmín面前miànqián施行shīxíng奇事qíshì这些zhèxiēshìzài世上shìshàng万国wànguózhōngcóng没有méiyǒu发生fāshēngguo+周围zhōuwéide民族mínzúdōuhuì看见kànjiàn耶和华Yēhéhuásuǒzuòde因为yīnwèiyàoxiàngzuòdeshìlìngrén敬畏jìngwèideshì+ 11  “yào留意liúyì今天jīntiāngěide吩咐fēnfù+yào亚摩利Yàmólìrén迦南Jiānánrén赫提Hètírén比利洗Bǐlìxǐrén希未Xīwèirén耶布斯Yēbùsīréncóng面前miànqiángǎn出去chūqù+ 12  yào小心xiǎoxīn不要búyàogēnyàode地方dìfangde居民jūmín立约lìyuē+否则fǒuzézhèhuì成为chéngwéide陷阱xiànjǐng+ 13  你们Nǐmenyào拆毁chāihuǐ他们tāmende祭坛jìtánsuì他们tāmende神柱shénzhùkǎnxià他们tāmende神木shénmù*+ 14  不可Bùkěxiàngbiédeshén下拜xiàbài+因为yīnwèi耶和华Yēhéhuá要求yāoqiú专一zhuānyī爱戴àidài*wéirénsuǒzhī*就是jiùshì要求yāoqiú专一zhuānyī爱戴àidàide上帝Shàngdì+ 15  Yào小心xiǎoxīn不要búyàogēn当地dāngdìde居民jūmín立约lìyuē因为yīnwèidāng他们tāmen崇拜chóngbài他们tāmendeshén*xiàng这些zhèxiēshénxiàn祭牲jìshēngde时候shíhou+yǒurén邀请yāoqǐngjiùhuìchīde祭牲jìshēng+ 16  然后Ránhòuhuìràngde儿子érzi他们tāmende女儿nǚʼér+结果jiéguǒ他们tāmende女儿nǚʼér崇拜chóngbài他们tāmendeshén*de时候shíhoujiùhuì使shǐde儿子érzi崇拜chóngbài他们tāmendeshénduì不忠bùzhōng*+ 17  “不可Bùkě铸造zhùzào神像shénxiàng+ 18  “Yào庆祝qìngzhù无酵节Wújiàojié+Zài亚笔月Yàbǐyuè*指定zhǐdìngde时候shíhouyào按照ànzhào吩咐fēnfùdechī无酵饼wújiàobǐngtiān+因为yīnwèishìzài亚笔月Yàbǐyuècóng埃及Āijí出来chūláide 19  “所有Suǒyǒu头生tóushēngde男孩nánháiháiyǒu所有suǒyǒu头生tóushēngde牲畜shēngchù不论búlùnshìgōngniú还是háishigōngyángdōushìde+ 20  Měizhī头生tóushēngdedōuyàoyòngzhī绵羊miányángshúhuí如果rúguǒshúhuíjiùyàoduànjǐng子孙zǐsūnzhōng头生tóushēngde儿子érzidōuyàoshúhuí+Shéi不可bùkě空手kōngshǒudào面前miànqiánlái 21  “Liùtiānyào工作gōngzuòtiānquèyào休息xiūxi*+即使Jíshǐshìzàihuò收割shōugēde时期shíqīyào休息xiūxi 22  “Yàoyòngzuìzǎo收割shōugēde小麦xiǎomài庆祝qìngzhù七七节Qīqījiéyàozài年底niándǐ庆祝qìngzhù收藏节Shōucángjié*+ 23  “niánsānde所有suǒyǒu男丁nándīngdōuyàodào以色列Yǐsèliède上帝Shàngdìzhǔ耶和华Yēhéhuá面前miànqiánlái+ 24  yào其他qítā国家guójiācóng面前miànqián赶走gǎnzǒu+扩张kuòzhāngde领土lǐngtǔniánsānláidào耶和华Yēhéhuá上帝Shàngdì面前miànqiánde时候shíhou没有méiyǒurénhuì贪图tāntúde土地tǔdì 25  “不可Bùkě祭牲jìshēngdexuè发酵fājiàode东西dōngxi一起yìqǐxiàngěi+不可Bùkě逾越节Yúyuèjiéde祭牲jìshēngliúdào早晨zǎochen+ 26  “Yàozài土地tǔdìdezuìzǎo收成shōuchengzhōngtiāochūzuìhǎode出产chūchǎndàidào耶和华Yēhéhuá上帝Shàngdìde殿diànli+ 不可Bùkěyòngyángdenǎizhǔde羊羔yánggāo+。” 27  耶和华Yēhéhuáduì摩西Móxīshuō:“yào这些zhèxiēhuàxiě下来xiàlái+因为yīnwèigēn以色列Yǐsèlièrén立约lìyuēshì这些zhèxiēhuàwéi根据gēnjùde+。” 28  摩西Móxīzài耶和华Yēhéhuá那里nàlǐ4040没有méiyǒuchī东西dōngxi没有méiyǒushuǐ+*这个zhège誓约shìyuēlide诫命jièmìng就是jiùshì十诫Shíjièxiězàiliǎngkuàibǎnshang+ 29  摩西Móxīcóng西奈Xīnài Shān下来xiàláishǒulizheliǎngkuài圣谕版shèngyùbǎn+Dāngxiàshānshí知道zhīdào自己zìjǐ因为yīnwèigēn上帝Shàngdìshuōguohuàliǎnshangde皮肤pífūjiù发光fāguāng 30  亚伦Yàlún其他qítā以色列Yǐsèlièrénkàndào摩西Móxījiànliǎnshangde皮肤pífū发光fāguāngjiù不敢bùgǎn接近jiējìn+ 31  可是Kěshì摩西Móxījiào他们tāmen过来guòlái亚伦Yàlún民众mínzhòngde所有suǒyǒu首领shǒulǐngjiùláidào那里nàlǐ摩西Móxījiùduì他们tāmen说话shuōhuà 32  之后Zhīhòu以色列Yǐsèlièréndōuláidào摩西Móxī那里nàlǐ摩西Móxījiù耶和华Yēhéhuázài西奈Xīnài Shāngěide命令mìnglìngdōu告诉gàosule他们tāmen+ 33  此后Cǐhòu摩西Móxīměigēn他们tāmenshuōwánhuàdōuhuìyòng帕子pàziméngzhù自己zìjǐdeliǎn+ 34  Dàn摩西Móxī进去jìnqùgēn耶和华Yēhéhuá说话shuōhuàde时候shíhoudōuhuìxià帕子pàzi直到zhídào出来chūlái为止wéizhǐ+出来chūlái以后yǐhòujiù得到dédàode命令mìnglìng告诉gàosu以色列Yǐsèlièrén+ 35  以色列Yǐsèlièrénkàndào摩西Móxīliǎnshangde皮肤pífū发光fāguāng摩西Móxījiù再次zàicìyòng帕子pàziméngliǎn直到zhídào进去jìnqùgēn上帝Shàngdì*说话shuōhuàshícái下来xiàlái+

脚注

Yòugěirén丰富fēngfùde真理zhēnlǐ”。
Yòuyǒu丰富fēngfùde慈爱cíʼài”。
怜悯Liánmǐnrén体恤tǐxùrén”,yòuyǒu慈悲cíbēiyǒu恩典ēndiǎn”。
直译Zhíyìyìngzhe颈项jǐngxiàng”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“神木Shénmù”。
要求Yāoqiú专一zhuānyī爱戴àidàiyòu容许róngxǔyǒu对立duìlìdeshén”。
耶和华Yēhéhuá……wéirénsuǒzhī”,直译zhíyì耶和华Yēhéhuádemíngshì……”。
Yòugēn他们tāmendeshén淫乱yínluàn”,zhèshìzhǒng比喻bǐyùde说法shuōfǎJiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“淫乱Yínluàn”。
崇拜Chóngbài……不忠bùzhōng”,yòugēn他们tāmendeshén淫乱yínluàn”,zhèshìzhǒng比喻bǐyùde说法shuōfǎJiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“淫乱Yínluàn”。
Yòugēn他们tāmendeshén淫乱yínluàn”,zhèshìzhǒng比喻bǐyùde说法shuōfǎJiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“淫乱Yínluàn”。
Yòushǒu安息日Ānxīrì”。
jiào住棚节Zhùpéngjié
看来Kànláizhǐ耶和华Yēhéhuájiàn1jié
直译Zhíyì”。

注释

多媒体资料