出埃及记 32:1-35

32  人民Rénmínjiàn摩西Móxī好久hǎojiǔháixiàshān+jiù聚集jùjídào亚伦Yàlún那里nàlǐduìshuō:“Wèi我们wǒmenzàoshénzài我们wǒmen前头qiántou引路yǐnlùba+因为yīnwèi那个nàge摩西Móxī就是jiùshì那个nàgedài我们wǒmen离开líkāi埃及Āijíderén我们wǒmen知道zhīdào遭遇zāoyùle什么shénmeshì。”  亚伦Yàlúnjiùduì他们tāmenshuō:“你们nǐmende妻子qīzi孩子háizi耳朵ěrduoshangdejīn耳环ěrhuán+zhāixiàláigěi。”  人民Rénmínjiù他们tāmendejīn耳环ěrhuánzhāixiàjiāogěi亚伦Yàlún  亚伦Yàlúncóng他们tāmen那里nàlǐle金饰jīnshìjiùyòng雕刻diāokède工具gōngjùzàole牛犊像niúdúxiàng+人民Rénmínshuō:“以色列Yǐsèlièazhè就是jiùshìde上帝Shàngdìshìdài离开líkāi埃及Āijíde+。”  亚伦Yàlún看见kànjiànlejiùzài牛犊像niúdúxiàng前面qiánmiànjiànlezuò祭坛jìtán亚伦Yàlún宣告xuāngàoshuō:“明天Míngtiānshì耶和华Yēhéhuáde节日jiérì。”  èrtiān他们tāmen清早qīngzǎo起来qǐláixiànshàng全烧祭quánshāojì交谊祭jiāoyìjì之后Zhīhòu人民rénmínzuò下来xiàlái吃喝chīhēyòu狂欢kuánghuān作乐zuòlè+  耶和华Yēhéhuáduì摩西Móxīshuō:“下去xiàqùba因为yīnwèide那些nàxiērén那些nàxiēcóng埃及Āijídài出来chūláiderénzuòle卑劣bēilièdeshì+  他们Tāmenhěnkuàijiù偏离piānlíle吩咐fēnfù他们tāmenyàozǒude正道zhèngdào+竟然jìngránzàole牛犊像niúdúxiàngxiàng下拜xiàbài献祭xiànjìshuō:‘以色列Yǐsèlièazhè就是jiùshìde上帝Shàngdìshìdài离开líkāi埃及Āijíde。’”  耶和华Yēhéhuáduì摩西Móxīshuō:“已经yǐjīngkàndàolezhèzhēnshìqún顽固不化wángù-búhuà*derén+ 10  现在Xiànzài不要búyào阻止zǔzhǐyàoxiàng他们tāmen发怒fānù他们tāmen完全wánquán消灭xiāomièyào使shǐ成为chéngwéi大国dàguó+。” 11  摩西Móxījiù恳求kěnqiú*耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdì+shuō:“耶和华Yēhéhuáa为什么wèi shénmeyàoxiàngde子民zǐmín发怒fānùne+他们Tāmenshìyòng强大qiángdàde力量lìliàng大能dànéngdeshǒucóng埃及Āijídài出来chūláide 12  为什么Wèi shénmeyàoràng埃及人Āijírénshuō,‘dài他们tāmen离开líkāi其实qíshíshì存心cúnxīn不良bùliángxiǎngyàozài山区shānqūshā他们tāmen他们tāmencóngshang消灭xiāomiè’?+Qiú息怒xīnù改变gǎibiàn主意zhǔyi*不要búyàojiànghuògěide子民zǐmín 13  Qiú不要búyào忘记wàngjìde仆人púrén亚伯拉罕Yàbólāhǎn以撒Yǐsā以色列Yǐsèliè曾经céngjīngzhǐzhe自己zìjǐ发誓fāshìxiàng他们tāmenshuō:‘huì使shǐde后代hòudài增多zēngduō好像hǎoxiàngtiānshangdexīng+huìràngde后代hòudài得到dédàozhèkuài指定zhǐdìnggěi他们tāmende土地tǔdì作为zuòwéi永久yǒngjiǔde产业chǎnyè+。’” 14  于是Yúshì耶和华Yēhéhuá改变gǎibiàn主意zhǔyi*没有méiyǒu按照ànzhàoshuōde那样nàyàngjiànghuògěide子民zǐmín+ 15  摩西Móxī转身zhuǎnshēnxiàshānshǒulizheliǎngkuài圣谕版shèngyùbǎn+石版Shíbǎndezhèngfǎnliǎngmiàndōuzhe 16  Zhèliǎngkuàibǎnshì上帝Shàngdìzuòdezài上面shàngmiàndeshì上帝Shàngdìxiěde+ 17  约书亚Yuēshūyà听见tīngjiàn人民rénmín呼喊hūhǎn喧闹xuānnàode声音shēngyīnjiùduì摩西Móxīshuō:“Yíngliyǒu交战jiāozhànde声音shēngyīn。” 18  摩西Móxīquèshuō Zhèshì颂扬sòngyáng胜利shènglì*de歌声gēshēngshì战败zhànbài失利shīlìde哭声kūshēng tīngdàodeshìlìngzhǒng歌声gēshēng。” 19  摩西Móxīzǒujìn营地yíngdì看见kànjiàn牛犊像niúdúxiàng+跳舞tiàowǔderénjiù勃然大怒bórán dànù石版shíbǎncóngshǒuzhōngrēng出去chūqùshuāisuìzài山脚shānjiǎoxià+ 20  hái人民rénmínzàode牛犊像niúdúxiàngyònghuǒ焚烧fénshāochéng粉末fěnmò+zài水面shuǐmiànshangjiào以色列人Yǐsèlièrén+ 21  摩西Móxīduì亚伦Yàlúnshuō:“Zhèqúnrénduìzuòle什么shénmejìng使shǐ他们tāmenfànxià大罪dà zuì。” 22  亚伦Yàlúnshuō:“zhǔqǐng不要búyào发怒fānù清楚qīngchu知道zhīdàozhèqúnrén喜欢xǐhuan作恶zuòʼè+ 23  他们Tāmenduìshuō:‘Wèi我们wǒmenzàoshénzài我们wǒmen前头qiántou引路yǐnlùba因为yīnwèi那个nàge摩西Móxī就是jiùshì那个nàgedài我们wǒmen离开líkāi埃及Āijíderén我们wǒmen知道zhīdào遭遇zāoyùle什么shénmeshì+。’ 24  jiùduì他们tāmenshuō:‘Yǒu金饰jīnshìdedōuyàozhāi下来xiàláigěi。’金饰jīnshìrēngjìnhuǒli这个zhège牛犊像niúdúxiàngjiù出来chūláile。” 25  摩西Móxījiàn亚伦Yàlún纵容zòngróng人民rénmínràng他们tāmen为所欲为wéisuǒyùwéichéngle敌人dírénde笑柄xiàobǐng 26  jiùzhànzài营地yíngdì门口ménkǒushuō:“Shéi拥护yōnghù耶和华YēhéhuáDào这里zhèlǐlái+利未Lìwèi部族bùzújiùdōu聚集jùjídào那里nàlǐ 27  摩西Móxīduì他们tāmenshuō:“以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuáshuō:‘你们Nǐmenměiréndōuyào佩剑pèijiàncóng这个zhègeménzǒudào那个nàgeménzǒubiànquányíngMěirényàoshā自己zìjǐde弟兄dìxiong邻居línjū朋友péngyou+。’” 28  利未Lìwèi部族bùzúderénjiù按照ànzhào摩西Móxīshuōdezuòtiān大约dàyuēyǒu3000rénbèi处死chǔsǐ 29  摩西Móxīshuō:“今天Jīntiān你们nǐmenyàoxiànchū自己zìjǐ*wèi耶和华Yēhéhuá服务fúwù你们Nǐmen攻击gōngjīle自己zìjǐde儿子érzi弟兄dìxiong+所以suǒyǐ上帝Shàngdì今天jīntiānhuìgěi你们nǐmen+。” 30  èrtiān摩西Móxīduì人民rénmínshuō:“你们Nǐmenfànxià大罪dà zuìle现在Xiànzàiyàoshàngdào耶和华Yēhéhuá那里nàlǐ看看kànkannéngbunéngwèi你们nǐmen赎罪shúzuì+。” 31  于是Yúshì摩西Móxīhuídào耶和华Yēhéhuá那里nàlǐshuō:“Zhèqúnrénfànle多么duōmedezuì他们Tāmenjìngyòng黄金huángjīnwèi自己zìjǐzàoleshén+ 32  Qiú赦免shèmiǎn他们tāmendezuì+不然bùránjiùqǐngde名字míngzicóngxiědeshang除去chúqùhǎole+。” 33  耶和华Yēhéhuáduì摩西Móxīshuō:“Shéi犯罪fànzuì冒犯màofànlejiùshéide名字míngzicóngdeshang除去chúqù 34  现在Xiànzàibazhèqúnréndàidào告诉gàosude地方dìfangde天使tiānshǐhuìzǒuzài前面qiánmiàn+Dào追究zhuījiū罪责zuìzéde时候shíhouhuìyīn他们tāmendezuì惩罚chéngfá他们tāmen。” 35  耶和华Yēhéhuájiàngzāigěi人民rénmín因为yīnwèi他们tāmenzàole牛犊像niúdúxiàng就是jiùshì亚伦Yàlúnzàode那个nàge牛犊像niúdúxiàng

脚注

直译Zhíyìyìngzhe颈项jǐngxiàng”。
Yòuqiú……息怒xīnù开恩kāiʼēn”。
Yòu重新chóngxīn考虑kǎolǜ这个zhège决定juédìng”。
Yòu重新chóngxīn考虑kǎolǜde决定juédìng”。
Yòu伟绩wěijì”。
直译Zhíyì使shǐ你们nǐmendeshǒu充满chōngmǎn”。

注释

多媒体资料