但以理书 11:1-45

11  接着jiēzheshuō:“米底亚人Mǐdǐyàrén大流士Dàliúshì+元年yuánniánzhàn起来qǐláigěi*力量lìliàng使shǐ坚强jiānqiáng*  现在Xiànzài告诉gàosudeshìshì真实zhēnshíde KànnaHáiyǒusān国王guówángyàowèi波斯Bōsīzhàn起来qǐlái*国王guówáng积聚jījùde财富cáifù其他qítāde国王guówángdōuduō一旦yídànyīn财富cáifùér强盛qiángshèngjiùhuì动员dòngyuán一切yíqiè攻击gōngjī希腊Xīlà王国wángguó+  “Jiāngyǒuhěnyǒu能力nénglìde国王guówángzhàn起来qǐlái统治tǒngzhì权势quánshì*+为所欲为wéisuǒyùwéi  zhàn起来qǐláihòude王国wángguójiùhuì瓦解wǎjiěxiàngtiānde四方sìfāng*分裂fēnliè+quèshìyóude子孙zǐsūn继承jìchéng统治tǒngzhìde权势quánshì*bushàng因为yīnwèide王国wángguóhuìbèi连根拔起liángēn báqǐguī别人biérén所有suǒyǒu  “手下shǒuxiàde领袖lǐngxiù就是jiùshì南方王Nánfāng wángjiānghuì强盛qiángshèng起来qǐláiDànlìngrénhuìshèngguò这个zhège国王guówáng统治tǒngzhìde权势quánshì*这个zhège国王guówángyǒugèngde权力quánlì  “若干Ruògānniánhòu他们tāmenhuì结盟jiéméng南方王Nánfāng wángde女儿nǚʼérhuì北方王Běifāng wáng那里nàlǐ订立dìnglì公平gōngpíngde协议xiéyì可是Kěshìde势力shìlì*néng维持wéichí下去xiàqù国王Guówángnéng立足lìzú丧失sàngshī一切yíqiè势力shìlìdàiláiderénháiyǒushēngde以及yǐjízàiduàn时期shíqī使shǐyǒu势力shìlìderéndōuhuìbèijiāozài别人biérénshǒuli  Cóngdegēnsuǒdehuìyǒurénzhàn起来qǐlái继位jìwèiláidào军队jūnduì这里zhèlǐ攻击gōngjī北方王Běifāng wángde堡垒bǎolěi对抗duìkàng敌人dírén而且érqiě得胜déshèng  huìdàizhe他们tāmende神像shénxiàng铸像zhùxiàng*jīnyín宝物bǎowù俘虏fúlǔhuí埃及Āijí若干Ruògānniánnèihuìzài攻击gōngjī北方王Běifāng wáng  北方王Běifāng wánghuì攻打gōngdǎ南方王Nánfāng wángde王国wángguóquèhuìhuídào自己zìjǐde地方dìfang 10  “*de儿子们érzimenhuìwèi战争zhànzhēngzuò准备zhǔnbèi聚集jùjí人数rénshù众多zhòngduōde军队jūnduì其中Qízhōng儿子érzi*必定bìdìngqiánlái好像hǎoxiàng洪水hóngshuǐ泛滥fànlànhuì回去huíqù一路yílù作战zuòzhàn直到zhídàode堡垒bǎolěi 11  “南方王Nánfāng wánghuì发怒fānù出去chūqùgēn北方王Běifāng wáng交战jiāozhàn那个Nàge国王guówánghuì集结jíjié大军dàjūnyíng大军dàjūnquèhuìbèijiāozài这个zhège国王guówángshǒuli 12  大军Dàjūnhuìbèi俘掳fúlǔjiù心高气傲xīngāo-qìʼàolìngshùwànderéndǎoxiàquè利用lìyòng自己zìjǐde优势yōushì 13  “北方王Běifāng wánghuì回来huílái集结jíjié大军dàjūn先前xiānqiánde人数rénshùgèngduōGuòleduàn时间shíjiān若干ruògānnián以后yǐhòu一定yídìnghuì率领shuàilǐngzhī人数rénshù众多zhòngduōde军队jūnduìdàizhe大量dàliàng物资wùzīláidào 14  duàn时期shíqīhuìyǒuhěnduōrénzhàn起来qǐlái反抗fǎnkàng南方王Nánfāng wáng de民族mínzú当中dāngzhōnghuìyǒu暴徒bàotú*suíshìér企图qǐtú使shǐ异象yìxiàngchéngzhēnquèzhōnghuìdǎoxià 15  “北方王Běifāng wánghuìláizhù围城wéichéngde土垒tǔlěi夺取duóqǔyǒu防御fángyù工事gōngshìdechéng南方王Nánfāng wángde军队jūnduì*抵挡dǐdǎngbuliǎoliánde精兵jīngbīng战败zhànbài无力wúlì对抗duìkàng 16  *huìlái攻击gōngjī南方王Nánfāng wáng任意rènyì行事xíngshìzài面前miànqiánshéinéng立足lìzúhuìzhànzài荣美róngměizhī+shǒuzhōngyǒu能力nénglìmièjìn敌人dírén 17  huì决心juéxīnqīngjìnquánguóde军力jūnlìérláiquèhuì订立dìnglì公平gōngpíngde协议xiéyìhuì采取cǎiqǔ积极jījíde行动xíngdòngYǒuzuò女儿nǚʼérdehuìbèisuǒ后来hòulái无法wúfǎ坚持jiānchí下去xiàqùzài属于shǔyú 18  huìzhuǎndào沿海yánhǎi地区dìqū夺取duóqǔhěnduō地方dìfangYǒu将军jiāngjūnyào除去chúqù自己zìjǐshòudàode羞辱xiūrǔzàiràng施加shījiā羞辱xiūrǔ这个Zhège将军jiāngjūnhuì使shǐ 19  于是Yúshìzhuǎnhuí本地běndìde堡垒bǎolěijiānghuì失足shīzúdiēdǎochùxún 20  “Jiāngyǒurénzhàn起来qǐlái继位jìwèi使shǐ横征暴敛héngzhēng-bàoliǎnderén*zǒubiàn辉煌huīhuángde王国wángguóGuòleméi多少duōshao日子rìzijiùhuìshìrénde愤怒fènnùshì战争zhànzhēng 21  “Jiāngyǒushòu藐视miǎoshì*derénzhàn起来qǐlái继位jìwèiRén王国wángguóde尊荣zūnrónggěiquèhuìzàirén觉得juéde安全ānquánde时候shíhou*乘虚而入chéngxūʼérrùyòng圆滑yuánhuáde手段shǒuduàn*夺取duóqǔ王国wángguó 22  洪水Hóngshuǐbānde军队jūnduì*huìyīnérbèichōngzǒu结果jiéguǒbèi消灭xiāomiè誓约shìyuē+de领袖lǐngxiù+huìbèi消灭xiāomiè 23  因为Yīnwèi有些yǒuxiēréngēn结盟jiéméngjiù欺骗qīpiànrénkàozhexiǎoér崛起juéqǐbiànde强大qiángdà 24  Zàirén觉得juéde安全ānquánde时候shíhou*huìláidàozuì富庶fùshùde省份shěngfènzuò祖先zǔxiān以及yǐjí祖先zǔxiānde祖先zǔxiāndōu没有méiyǒuzuòguodeshìhuì抢夺qiǎngduó回来huíláide东西dōngxi以及yǐjí战利品zhànlìpǐn财物cáiwùdōufēngěi大家dàjiābìngyòng诡计guǐjì夺取duóqǔ坚城jiānchéng重镇zhòngzhènquèzhǐnéng维持wéichíduàn时间shíjiān 25  “huì动员dòngyuán力量lìliàng勇气yǒngqì*率领shuàilǐng大军dàjūn攻打gōngdǎ南方王Nánfāng wáng南方王Nánfāng wánghuì积极jījí备战bèizhàn率领shuàilǐngqiángde军队jūnduìyínghuì无法wúfǎ立足lìzú因为yīnwèiyǒurényòng诡计guǐjì谋害móuhài 26  chī佳肴jiāyáoderénhuì打倒dǎdǎo de军队jūnduìhuì好像hǎoxiàngbèi洪水hóngshuǐchōngzǒujiāngyǒuhěnduōrénbèishā 27  “Zhèliǎng国王guówáng存心cúnxīn作恶zuòʼè虽然suīrántóngzuòzhuōquè互相hùxiāng欺骗qīpiàn他们Tāmenhuì一事无成yíshì-wúchéng因为yīnwèi终结zhōngjiéhuìzài指定zhǐdìngde时候shíhouláidào+ 28  “huìdàizhe大量dàliàng财物cáiwùhuídào自己zìjǐde地方dìfang存心cúnxīn反对fǎnduì圣约shèngyuēhuì积极jījí行动xíngdònghuídào自己zìjǐde地方dìfang 29  “指定Zhǐdìngde时候shíhoudàolejiù回来huílái攻打gōngdǎ南方nánfāng可是Kěshìzhègēn以往yǐwǎng一样yíyàngle 30  基提Jītídechuán+huìlái攻打gōngdǎjiùzāodào挫败cuòbài huì回来huílái发怒fānù攻击gōngjī圣约shèngyuē积极jījí行动xíngdònghuì回来huíláiduì离弃líqì圣约shèngyuē+derén另眼相看lìngyǎn-xiāngkàn 31  Jiāngyǒu军队jūnduì*兴起xīngqǐcóng那里nàlǐ出去chūqù他们Tāmenhuì亵渎xièdú有如yǒurú堡垒bǎolěide神圣shénshèng居所jūsuǒ+fèi经常jīngcháng献祭xiànjìde安排ānpái+ 人们Rénmenhuì设立shèlì造成zàochéng荒凉huāngliángde可憎kězēngzhī+ 32  “huìxiàng作恶zuòʼè背约bèiyuēderénshuō油滑yóuhuá*dehuà引诱yǐnyòu他们tāmen叛道pàndào*认识Rènshi自己zìjǐ上帝Shàngdìde人民rénmínquèhuì得胜déshèng积极jījí行动xíngdòng 33  民众Mínzhòng当中dāngzhōng洞悉dòngxī事理shìlǐderén+huìrànghěnduōrén领悟lǐngwù真义zhēnyìYǒuduàn日子rìzi由于yóuyú刀剑dāojiàn火焰huǒyàn俘掳fúlǔ抢掠qiǎnglüè他们tāmenjiānghuìdǎoxià 34  他们Tāmendǎoxiàde时候shíhouquèhuì得到dédào一点yìdiǎnr帮助bāngzhùJiāngyǒuhěnduōrénkàozhe油滑yóuhuá*dehuàhùn他们tāmen当中dāngzhōng 35  有些Yǒuxiē洞悉dòngxī事理shìlǐderénhuìdǎoxià大家dàjiājiùhuìshòudào熬炼áoliàn得以déyǐjìng洁白jiébái+这些Zhèxiēshìhuì持续chíxùdào终结zhōngjiéde时候shíhou因为yīnwèi指定zhǐdìngde时候shíhoudàole事情shìqingcáihuì结束jiéshù 36  “这个Zhège国王guówánghuì为所欲为wéisuǒyùwéi自高自大zìgāo-zìdàyào超越chāoyuè所有suǒyǒudeshénháishuō惊人jīngréndehuà冒犯màofàn万神之神Wànshénzhīshén+huì成功chénggōng直到zhídào降怒jiàngnù完毕wánbì因为yīnwèi已经yǐjīng决定juédìngdeshì必然bìrán发生fāshēng 37  理会lǐhuì祖先zǔxiāndeshén理会lǐhuì妇女fùnǚde愿望yuànwàng其他qítā任何rènhéshén反而fǎnʼér狂妄自大kuángwàng-zìdàyào超越chāoyuè所有suǒyǒurén 38  què荣耀róngyào归于guīyú堡垒bǎolěizhīshényòngjīnyín宝石bǎoshí以及yǐjízhǒng宝物bǎowù荣耀róngyào归于guīyú祖先zǔxiān认识rènshideshén 39  huìkàozhe外族wàizúdeshén攻击gōngjīzuì森严sēnyánde城堡chéngbǎo采取cǎiqǔ积极jījíde行动xíngdòngShéi承认chéngrèn*jiùgěishéide荣耀róngyàopài他们tāmen统治tǒngzhìhěnduōrénYǒushéi付出fùchū代价dàijiàjiùhuì分配fēnpèi土地tǔdìgěishéi 40  “Zài终结zhōngjiéde时期shíqī南方王Nánfāng wánghuìgēn互相hùxiāng推撞tuīzhuàng*北方王Běifāng wánghuìdàizhe战车zhànchē骑兵qíbīnghěnduō战船zhànchuánshì暴风bàofēng发动fādòng攻击gōngjīhuì进入jìnrù好像hǎoxiàng洪水hóngshuǐ泛滥fànlàn 41  huì进入jìnrù荣美róngměizhī+hěnduō地方dìfangdōubèi推翻tuīfān以东Yǐdōng摩押Móyāháiyǒu亚扪人Yàménrénde中坚zhōngjiān分子fènzǐquènéng逃离táolídeshǒu 42  huì不断búduàn伸手shēnshǒu攻打gōngdǎ埃及Āijínéng逃脱táotuō 43  huì掌管zhǎngguǎnjīnyín宝藏bǎozàng埃及Āijíde所有suǒyǒu宝物bǎowù利比亚人Lìbǐyàrén埃塞俄比亚人Āisàiʼébǐyàrén*dōuhuì追随zhuīsuí* 44  “可是Kěshìcóng东方dōngfāng*北方běifāngchuánláide消息xiāoxihuì惊动jīngdònghuì勃然大怒bórán dànù出去chūqùshājìn灭绝mièjuéhěnduōrén 45  huìzài大海dàhǎi荣美róngměide圣山shèngshān+zhījiān竖立shùlìde御用yùyòng帐篷zhàngpeng*huìláidào尽头jìntóushéibāngbuliǎo。”

脚注

Yòu米迦勒Mǐjiālè”。
Yòuzuòde堡垒bǎolěi”。
Yòu崛起juéqǐ”。
Yòu版图bǎntú辽阔liáokuò”。
直译Zhíyìfēng”。
Yòu版图bǎntú”。
Yòu版图bǎntú辽阔liáokuò”。
直译Zhíyì臂膀bìbǎngde力量lìliàng”。
Yòu金属jīnshǔ神像shénxiàng”。
看来Kànláizhǐ北方王Běifāng wáng
直译Zhíyì”。
Yòu盗匪dàofěi”。
直译Zhíyì臂膀bìbǎng”。
看来Kànláizhǐ北方王Běifāng wáng
可能Kěnéngzhǐ征收zhēngshōu税款shuìkuǎnderénYòu监工jiāngōng”。
Yòu可鄙kěbǐ”。
zuòzài没有méiyǒu预先yùxiān警告jǐnggàode情况qíngkuàngxià”。
Yòuyòng阴谋yīnmóu诡计guǐjì”。
直译Zhíyì臂膀bìbǎng”。
zuòzài没有méiyǒu预先yùxiān警告jǐnggàode情况qíngkuàngxià”。
Yòuxiàdìng决心juéxīn”。
直译Zhíyì臂膀bìbǎng”。
Yòu讨好tǎohǎorénhuò真诚zhēnchéng”。
Yòu背弃bèiqì上帝Shàngdì”。
Yòu讨好tǎohǎorénhuò真诚zhēnchéng”。
zuò承认chéngrènshéi”。
Yòu发生fāshēng冲突chōngtū”。
Yòu衣索比亚人Yīsuǒbǐyàrén”。
Yòu跟从gēncóngde脚步jiǎobù”。
Yòu日出rìchūzhīchù”。
Yòu宫殿gōngdiàn似的shìde帐篷zhàngpeng”。

注释

多媒体资料