以赛亚书 8:1-22

8  耶和华Yēhéhuáduìshuō:“kuài木板mùbǎnlái+yòng普通pǔtōngde*xiěshàng玛黑珥Mǎhēiʼěr沙拉勒Shālālè哈施Hāshī巴斯Bāsī*’。  yàozhǎo可靠kěkàode见证人jiànzhèngrén就是jiùshì祭司jìsī乌利雅Wūlìyǎ+耶比利加Yēbǐlìjiāde儿子érzi撒迦利亚Sājiālìyàwèizhèjiànshì作证zuòzhèng*。”  先知xiānzhī*行房xíngfáng*jiù怀huáileyùnshēngxià儿子érzi+耶和华Yēhéhuáduìshuō:“yàogěi取名qǔmíngjiào玛黑珥Mǎhēiʼěr沙拉勒Shālālè哈施Hāshī巴斯Bāsī  因为yīnwèizài男孩nánháihuìjiào爸爸bàba’‘妈妈māma以前yǐqián大马士革Dàmǎshìgéde财物cáiwùcóng撒马利亚Sāmǎlìyàduóláide战利品zhànlìpǐndōuhuìbèisòngdào亚述Yàshùwáng面前miànqián+。”  耶和华Yēhéhuáyòuduìshuō   “rén厌弃yànqì西罗雅Xīluóyǎ*De涓涓juānjuān流水liúshuǐ+Què喜欢xǐhuan利迅Lìxùn利玛利雅Lìmǎlìyǎde儿子érzi+   因此Yīncǐ耶和华Yēhéhuáhuì使shǐ亚述Yàshùwáng+全力Quánlì出击chūjī攻打gōngdǎ他们tāmenJiùxiàng大河Dàhé*deshuǐ一样yíyàng汹涌Xiōngyǒng澎湃péngpài淹没Yānmò所有suǒyǒu河床héchuángMànguò所有suǒyǒu河岸héʼàn   横扫Héngsǎo犹大YóudàguóXiàng洪水hóngshuǐ暴涨bàozhǎngYāndàorénde脖子bózi+ 以马内利Yǐmǎnèilì*+a展开zhǎnkāide翅膀chìbǎngHuì掩盖yǎngàidezhěngpiàn土地tǔdì!”   万族Wànzúderéna只管zhǐguǎn作恶zuòʼèbaDàn你们nǐmen一定yídìnghuìbèi击溃jīkuì 你们Nǐmen这些zhèxiēcóng远方yuǎnfāngláiderénaYào仔细zǐxìtīng 只管Zhǐguǎn备战bèizhàn*baDàn你们nǐmen一定yídìnghuìbèi击溃jīkuì+ 只管Zhǐguǎn备战bèizhànbaDàn你们nǐmen一定yídìnghuìbèi击溃jīkuì 10  只管Zhǐguǎn策划cèhuàbaDàn你们nǐmende阴谋yīnmóu一定yídìnghuì得逞déchěng 只管Zhǐguǎn商议shāngyìbaDàn你们nǐmende计划jìhuà一定yídìnghuì成功chénggōng因为Yīnwèi上帝Shàngdì我们wǒmentóngzài*+ 11  耶和华Yēhéhuáduì说话shuōhuàde时候shíhoude力量lìliàng*zài身上shēnshang吩咐fēnfù不要búyàozǒuzhèrénzǒudeshuō 12  “不要Búyào因为yīnwèizhèrénshuōyǒu阴谋yīnmóu你们nǐmenjiùshuōyǒu阴谋yīnmóu 他们Tāmen害怕hàipàde你们Nǐmen不要búyào害怕hàipà不要Búyào因此yīncǐ颤抖chàndǒu 13  你们Nǐmen应该yīnggāi承认chéngrèn只有zhǐyǒu天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáshì圣洁shèngjiéde+你们Nǐmen应该yīnggāi畏惧wèijùdeshì应该Yīnggāi因为yīnwèiér颤抖chàndǒu+。” 14  仿佛fǎngfú神圣shénshèngde地方dìfang 但是Dànshìduì以色列YǐsèlièdeLiǎng王国wángguóláishuōquèxiàng使shǐréndiēdǎode石块shíkuài 使Shǐrénbàndǎode石头shítou+ Duì耶路撒冷Yēlùsālěngde居民jūmínláishuōjiùxiàng圈套quāntào网罗wǎngluó 15  他们Tāmen当中dāngzhōnghuìyǒu许多xǔduōrénbàndǎo失足shīzúshuāishāng 他们Tāmenhuìdiàojìn网罗wǎngluózhōngbèizhuāzhù 16  Yào作证zuòzhèngde文件wénjiàn*juǎn起来qǐlái法律fǎlǜ*好好hǎohǎo保存bǎocúnzàide门徒méntú当中dāngzhōng 17  yào继续jìxù等待děngdài*耶和华Yēhéhuá+虽然Suīránzhuǎntóu不顾búgù雅各Yǎgède子孙zǐsūn+quèyào寄望jìwàng 18  Kàn耶和华Yēhéhuágěide儿女érnǚ+shì以色列Yǐsèlièguónèide征兆zhēngzhào+奇迹qíjìdōushìzhùzài锡安Xīʼān Shānde天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáxiàde 19  他们Tāmenduì你们nǐmenshuō:“你们Nǐmen求问qiúwèn通灵师tōnglíngshī占卜师zhānbǔshī求问qiúwèn那些nàxiēshēng鸟鸣niǎomíng念念有词niànniàn-yǒucíderénba。”Dàn人们rénmenshì应该yīnggāi求问qiúwèn自己zìjǐde上帝Shàngdìma活人Huóréndeshì为什么wèi shénmeyàoxiàng死人sǐrén求问qiúwènne+ 20  他们Tāmen应该yīnggāicóng法律fǎlǜ作证zuòzhèngde文件wénjiàn*zhōng寻求xúnqiú指引zhǐyǐncáiduì 如果Rúguǒ他们tāmenshuōdegēn上帝Shàngdìde话语huàyǔ不符bùfújiùhuìkàndào亮光liàngguāng*+ 21  人人Rénréndōuhuìzàizhèpiàn土地tǔdìshang颠沛流离diānpèi-liúlí食不果腹shíbùguǒfù+他们Tāmenhuì因为yīnwèi饥饿jīʼè怒气nùqìjiù抬头táitóuwàngtiān诅咒zǔzhòu自己zìjǐde君王jūnwáng上帝Shàngdì 22  然后Ránhòu他们tāmenkànzhe大地dàdìzhǐjiàn痛苦tòngkǔ昏暗hūnʼàn困境kùnjìng漆黑qīhēi到处dàochùdōu黯淡无光àndàn-wúguāng

脚注

意思Yìsi可能kěnéngshì赶快gǎnkuàiqiǎng战利品zhànlìpǐnbakuài抢夺qiǎngduóba”。
直译Zhíyì凡人fánrénde铁笔tiěbǐ”。
Yòu立字lìzìwéizhèng”。
Zhǐ以赛亚Yǐsàiyàde妻子qīzi
直译Zhíyì亲近qīnjìn”。
西罗雅Xīluóyǎshìtiáo引水道yǐnshuǐdào
Zhǐ幼发拉底Yòufālādǐ Hé
Yòushùyāo准备zhǔnbèi行动xíngdòng”。
上帝Shàngdì我们wǒmentóngzài希伯来Xībóláiyǔ以马内利YǐmǎnèilìJiàn以赛亚书Yǐsàiyàshū7:148:8
Yòu强壮qiángzhuàngdeshǒu”。
Yòu证据zhèngjù”。
Yòu教导jiàodǎo”。
Yòu热切rèqiè等候děnghòu”。
Yòu证据zhèngjù”。
直译Zhíyì黎明límíng”。

注释

多媒体资料