以赛亚书 38:1-22

38  Zàiduàn日子rìzi希西家Xīxījiā病重bìngzhòng快要kuàiyàole+亚摩斯Yàmósīde儿子érzi以赛亚Yǐsàiyà先知xiānzhī+jiànduìshuō:“耶和华Yēhéhuáshuō:‘xiàng家人jiārén交代jiāodài后事hòushìba因为yīnwèiyàoleshìhuì康复kāngfùde+。’”  希西家Xīxījiājiùliǎnzhuǎn过去guòqùduìzhe墙壁qiángbìxiàng耶和华Yēhéhuá祷告dǎogàoshuō  “耶和华Yēhéhuáaqiú记得jìde+怎样zěnyàng忠贞zhōngzhēnde全心quánxīn敬奉jìngfèng*+yǎnzhōngde善事shànshìdōuzuòle。”希西家Xīxījiā不禁bùjīn痛哭tòngkū起来qǐlái  耶和华Yēhéhuáyǒuhuà告诉gàosu以赛亚Yǐsàiyàshuō  “回去huíqùduì希西家Xīxījiāshuō+:‘祖先zǔxiān大卫Dàwèide上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuáshuō:“已经yǐjīng听见tīngjiànde祷告dǎogào+看见kànjiànde眼泪yǎnlèi+现在Xiànzàiyào增加zēngjiā15niánde寿命shòumìng+  并且bìngqiězhèzuòchéngcóng亚述王Yàshùwángdeshǒuli解救jiějiù出来chūlái一定yídìnghuì保护bǎohùzhèzuòchéng+  耶和华Yēhéhuáyàogěi征兆zhēngzhàoràng知道zhīdào耶和华Yēhéhuá一定yídìnghuì实现shíxiàndehuà+  yào使shǐ亚哈斯Yàhāsī台阶táijiē*shang正在zhèngzàixiàde日影rìyǐng后退hòutuìshí+。”’”台阶Táijiē那里nàlǐ已经yǐjīngxiàde日影rìyǐngjiù后退hòutuìleshí  以下Yǐxiàshì犹大王Yóudàwáng希西家Xīxījiāzuòdeshīshì痊愈quányùhòuxiěde 10  shuōguo:“人生rénshēngguòle一半yíbànJiùyàozǒujìn坟墓fénmùdeménle 余下yúxiàde岁月suìyuèyàobèiduózǒule。” 11  céngshuōjiànbudào耶和华Yēhéhuá*lezài活人huórénzhīJiànbudào耶和华Yēhéhuá*le+ jiùyàogēn死亡sǐwángzhīDe居民jūmínzài一起yìqǐZàikànbujiàn世上shìshàngderénle 12  de住处zhùchùxiàng牧人mùrénde帐篷zhàngpeng一样yíyàngbèi起来qǐláidàizǒule+ juǎn自己zìjǐde生命shēngmìngJiùxiàngzhī工人gōngrénjuǎnzhīwánde 上帝ShàngdìjiǎnxiàJiùxiàngzhīhǎodeCóng织布机zhībùjīshangjiǎn下来xiàlái一样yíyàng Cóng白天báitiāndào黑夜hēiyè上帝Shàngdì使shǐde生命shēngmìng逐渐zhújiànhàojìn+ 13  尽力jìnlì保持bǎochí平静píngjìng一直Yìzhídào早晨zǎochen 上帝Shàngdìxiàng狮子shīzi那样nàyàngde骨头gǔtou一一yīyīzhéduàn Cóng白天báitiāndào黑夜hēiyè上帝Shàngdì使shǐde生命shēngmìng逐渐zhújiànhàojìn+ 14  xiàng雨燕yǔyàn鹎鸟bēiniǎo*一样yíyàng哀鸣āimíng+Xiàng鸽子gēzi那样nàyàng咕咕gūgū低鸣dīmíng+ 仰望yǎngwàng高处gāochùKànde眼睛yǎnjingdōulèile+ 耶和华Yēhéhuáa痛苦tòngkǔ不堪bùkānQiú扶持fúchí*+。’ 15  néngshuō什么shénmene 亲口qīnkǒuduì说话shuōhuà采取cǎiqǔle行动xíngdòng huì忘记wàngjì自己Zìjǐ经历jīnglìguode痛苦tòngkǔhuìzài有生之年yǒushēngzhīnián保持bǎochí谦卑qiānbēi 16  ‘耶和华YēhéhuáaKàozhezhè一切yíqiè*réncáinénghuózhecáinéngyǒu生命shēngmìng*de活力huólì huì使shǐ恢复huīfù健康jiànkāng保全Bǎoquánde性命xìngmìng+ 17  之前Zhīqiánbudào安宁ānníng反而Fǎnʼérshòujìn痛苦tòngkǔ Dàn喜爱xǐʼàiJiù逃离táolí毁灭huǐmiède深坑shēnkēng+dezuì全都quándōupāozài背后bèihòu*+ 18  坟墓Fénmùnéng尊崇zūnchóng+死亡Sǐwángnéng赞美zànměi+ Luò墓穴mùxuéderén无法wúfǎ信赖xìnlài*+ 19  只有Zhǐyǒu活人huórén只有Zhǐyǒuhuózhederéncáinéng赞颂zànsòngJiùxiàng今天jīntiānnéngzuòde一样yíyàng 这样Zhèyàngzuò父亲fùqīndejiùnéngràng儿女érnǚ知道Zhīdào信实xìnshí可靠kěkào+ 20  耶和华YēhéhuáaQiú拯救zhěngjiù 这样Zhèyàng我们wǒmenzài有生之日yǒushēngzhīrìJiù可以kěyǐzài耶和华Yēhéhuáde圣殿shèngdiànli+Yòng弦琴xiánqín弹奏tánzòude诗歌shīgē+。’” 21  以赛亚Yǐsàiyàshuō:“kuài无花果饼wúhuāguǒbǐngláitiēzàiwángde毒疮dúchuāngshangjiùhuì痊愈quányù+。” 22  希西家Xīxījiācéngwèn:“Yǒu什么shénme征兆zhēngzhào表明biǎomíngháinéngshàng耶和华Yēhéhuáde圣殿shèngdiànne+

脚注

敬奉Jìngfèngyòuzài面前miànqián行走xíngzǒu”。
也许Yěxǔ这些zhèxiē台阶táijiēshìyònglái计算jìsuàn时间shíjiāndejiùxiàng日晷rìguǐ一样yíyàng
原文Yuánwénshì耶和华Yēhéhuá名字míngzide缩写suōxiě
原文Yuánwénshì耶和华Yēhéhuá名字míngzide缩写suōxiě
zuò”。
直译Zhíyìzuòde担保人dānbǎorén”。
Zhǐ上帝Shàngdìde话语huàyǔ作为zuòwéi
生命Shēngmìng希伯来语Xībóláiyǔ鲁阿lǔʼāJiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“鲁阿Lǔʼā普纽马pǔniǔmǎ”。
Yòudezuìcóng眼前yǎnqiánzǒu”。
Yòu无法wúfǎ相信xiāngxìn言出必行yánchū-bìxíng”。

注释

多媒体资料