跳到内容

跳到目录

 6zhāng

人死后会怎样?

人死后会怎样?

1-3.关于Guānyúrénhòude情况qíngkuàng人们rénmenhuìyǒu哪些nǎxiē疑问yíwèn一些Yìxiē宗教zōngjiào怎么zěnmeshuō

我们Wǒmenzài5zhāngxuéguo赎价shújiàràngrényǒu希望xīwàng可以kěyǐ永远yǒngyuǎnhuózhe圣经Shèngjīngxiàng我们wǒmen保证bǎozhèng将来jiāngláizàiyǒu死亡sǐwáng”。(启示录Qǐshìlù21:4不过Búguò现在xiànzài人人rénréndōu难免nánmiǎn。(传道书Chuándàoshū9:5所以Suǒyǐ重要zhòngyàode问题wèntíshìrénhòuhuì怎样zěnyàng

2 我们Wǒmen如果rúguǒyǒu亲友qīnyǒu去世qùshìjiùhuì特别tèbiéxiǎng知道zhīdào这个zhège问题wèntíde答案dáʼàn我们Wǒmen可能kěnéngxiǎng去世qùshìderénzài什么shénme地方dìfangguòde怎么样zěnmeyàngháinéngzàikàndàomanéng保佑bǎoyòuma

3 对于Duìyú这些zhèxiē问题wèntítóngde宗教zōngjiàoyǒutóngde说法shuōfǎYǒudeshuō好人hǎorénshàng天堂tiāntáng坏人huàirénxià地狱dìyùYǒudeshuōrénhòude灵魂línghúnhuìxiàdào阴间yīnjiāngēn已故yǐgùde亲友qīnyǒuzài一起yìqǐHáiyǒudeshuōrénhòuhuìbèi审判shěnpàn然后ránhòu投胎tóutāi转世zhuǎnshì成为chéngwéilìngrén或者huòzhě成为chéngwéi动物dòngwù

4.关于Guānyúrénhòude情况qíngkuàng许多xǔduō宗教zōngjiàode说法shuōfǎdōuyǒu什么shénme共同点gòngtóngdiǎn

4 关于Guānyúrénhòude情况qíngkuàngtóng宗教zōngjiàode说法shuōfǎ虽然suīrán看似kànsì一样yíyàng不过búguòdōuyǒu共同点gòngtóngdiǎnrényǒu灵魂línghúnér灵魂línghúnhuìzàirénhòu离开líkāi躯体qūtǐ继续jìxù存在cúnzàiZhèshìzhēndema

Rénhòuhuì怎样zěnyàng

5,6.Rénhòuhuì怎样zěnyàng

5 耶和华Yēhéhuá创造chuàngzàole人类rénlèi所以suǒyǐ清楚qīngchu知道zhīdàorénhòu de情况qíngkuàng圣经Shèngjīngshuō死人sǐrén什么shénmedōu知道zhīdàoRénlejiùnéngàinénghèn,“一旦yídànjìnle坟墓fénmùjiù没有méiyǒu工作gōngzuò没有méiyǒu计划jìhuà没有méiyǒu知识zhīshi没有méiyǒu智慧zhìhuì”。Qǐng传道书Chuándàoshū9:5,6,10诗篇Shīpiān146:4shuōrén思想sīxiǎngjiù消灭xiāomièle

6 根据Gēnjù以上yǐshàngde经文jīngwén我们wǒmen知道zhīdàorén生命shēngmìngjiù结束jiéshùleRénhòuhuìyǒumǒuzhǒng东西dōngxi离开líkāi躯体qūtǐ继续jìxù存在cúnzài *derén没有méiyǒu任何rènhé感觉gǎnjué记忆jìyì他们tāmennéngkànnéngtīngnéng思考sīkǎo

关于Guānyú死亡sǐwáng耶稣Yēsū怎样zěnyàngshuō

耶和华Yēhéhuá创造chuàngzào人类rénlèishìyào他们tāmen永远yǒngyuǎnzàishang生活shēnghuó

7.关于Guānyú死亡sǐwáng耶稣Yēsū怎样zěnyàngshuō

7 耶稣Yēsūzài好友hǎoyǒu拉撒路Lāsālùhòuduì门徒méntúshuō:“我们Wǒmende朋友péngyou拉撒路Lāsālùshuìzháole。”门徒Méntú以为yǐwéi耶稣Yēsūshuōdeshì一般yìbānde睡觉shuìjiào因此yīncǐ耶稣Yēsū告诉gàosu他们tāmen:“拉撒路Lāsālùle。”(约翰福音Yuēhàn Fúyīn11:11-14所以Suǒyǐ耶稣Yēsūshì死亡sǐwángzuò睡觉shuìjiào没有méiyǒushuō拉撒路Lāsālùshàngle天堂tiāntáng或者huòzhěxiàdào阴间yīnjiāngēn已故yǐgùde亲友qīnyǒuzài一起yìqǐ没有méiyǒushuō拉撒路Lāsālù正在zhèngzài地狱dìyù受苦shòukǔ或者huòzhě已经yǐjīng投胎tóutāi转世zhuǎnshì成为chéngwéilìngrénhuò成为chéngwéi牲畜shēngchù其实Qíshí拉撒路Lāsālùhòujiùxiàng熟睡shúshuìle一样yíyàngHáiyǒu耶稣Yēsū死亡sǐwángzuò睡觉shuìjiào耶稣Yēsūzài复活fùhuó崖鲁Yálǔde女儿nǚʼérqiánshuō只是zhǐshìshuìzháole”。(路加福音Lùjiā Fúyīn8:52,53

8.我们Wǒmen怎么zěnme知道zhīdào耶和华Yēhéhuá创造chuàngzào人类rénlèishíshìyàorén最终zuìzhōng

8 上帝Shàngdì创造chuàngzào亚当Yàdāng夏娃Xiàwáshìyàoràng他们tāmen最终zuìzhōngma Juéshì上帝Shàngdì创造chuàngzào他们tāmenshìyào他们tāmen享有xiǎngyǒu完美wánměide健康jiànkāngnéng永远yǒngyuǎnhuó下去xiàqù耶和华Yēhéhuá创造chuàngzào人类rénlèishíràngrén心里xīnlǐyǒu永远yǒngyuǎnhuó下去xiàqùde愿望yuànwàng。(传道书Chuándàoshū3:11Jiùxiàng父母fùmǔxiǎngkàndào自己zìjǐde孩子háizi衰老shuāilǎo死亡sǐwáng耶和华Yēhéhuá希望xīwàngkàndào我们wǒmen这样zhèyàng既然Jìrán上帝Shàngdì创造chuàngzào人类rénlèishìyàorén永远yǒngyuǎnhuó下去xiàqù为什么wèi shénmerénhuìne

 Rén为什么wèi shénmehuì

9.为什么Wèi shénme耶和华Yēhéhuágěi亚当Yàdāng夏娃Xiàwáde命令mìnglìng合情合理héqíng-hélǐ

9 Zài伊甸园Yīdiànyuánli耶和华Yēhéhuá告诉gàosu亚当Yàdāng:“园子Yuánzilizhǒngshùshangde果子guǒzidōu可以kěyǐchīchīdào满足mǎnzú可是Kěshì决定善恶之树juédìng shànʼè zhī shùde果子guǒzi不可bùkěchī因为yīnwèichīdejiù一定yídìng。”(创世记Chuàngshìjì2:9,16,17脚注jiǎozhùZhètiáo清楚qīngchude命令mìnglìng本身běnshēnbìngnán遵守zūnshǒu况且Kuàngqiě耶和华Yēhéhuáyǒuquán告诉gàosu他们tāmen什么shénmeshìduì什么shénmeshìcuò亚当Yàdāng夏娃Xiàwá要是yàoshi服从fúcóng耶和华Yēhéhuájiù表示biǎoshì他们tāmen尊重zūnzhòngde权威quánwēi他们Tāmen这样zhèyàngzuò可以kěyǐxiàng上帝Shàngdì表明biǎomíng他们tāmen非常fēicháng感激gǎnjī上帝Shàngdìsuǒde一切yíqiè

10,11.(Jiǎ撒但Sādàn怎样zěnyàng使shǐ亚当Yàdāng夏娃Xiàwá服从fúcóng上帝Shàngdì?(为什么Wèi shénme亚当Yàdāng夏娃Xiàwá没有méiyǒu借口jièkǒuwèi自己zìjǐ开脱kāituō

10 可悲Kěbēideshì亚当Yàdāng夏娃Xiàwá选择xuǎnzéle反叛fǎnpàn上帝Shàngdì撒但Sādànduì夏娃Xiàwáshuō:“上帝Shàngdìzhēndeshuō你们nǐmen可以kěyǐchī园子yuánzilizhǒngshùshangde果子guǒzima?”夏娃Xiàwá回答huídá:“我们Wǒmen可以kěyǐchī园子yuánzilishùshangde果子guǒzi不过Búguò园子yuánzi中央zhōngyāngshùshangde果子guǒzi上帝Shàngdìshuōguo:‘你们Nǐmen可以kěyǐchī可以kěyǐpèng否则fǒuzéjiùhuì。’”(创世记Chuàngshìjì3:1-3

11 然后Ránhòu撒但Sādànshuō:“你们Nǐmen一定yídìnghuì其实Qíshí上帝Shàngdì知道zhīdào你们nǐmenchīdetiān眼睛yǎnjingjiùhuì打开dǎkāi你们nǐmenhuìxiàng上帝Shàngdì一样yíyàng决定juédìng什么shénmeshìshàn什么shénmeshìè。”(创世记Chuàngshìjì3:4-6撒但Sādànxiǎngràng夏娃Xiàwá以为yǐwéi可以kěyǐ自己zìjǐ决定juédìng是非对错shìfēi-duìcuò同时Tóngshí撒但Sādàn欺骗qīpiàn夏娃Xiàwáshuō就算jiùsuàntīng上帝Shàngdìdehuàhuì后来Hòulái夏娃Xiàwájiùchīlezhèshùshangde果子guǒziyòugěi丈夫zhàngfuchī 亚当Yàdāng夏娃Xiàwá知道zhīdào上帝Shàngdì吩咐fēnfùguo他们tāmen可以kěyǐchīzhèshùshangde果子guǒziZhètiáo命令mìnglìnghěn清楚qīngchu而且érqiě过分guòfèndàn他们tāmen还是háishichīle可见kějiàn他们tāmenshì故意gùyì服从fúcóng他们Tāmen这样zhèyàngzuò表明biǎomíng他们tāmen尊重zūnzhòng仁爱rénʼàide天父Tiānfù他们Tāmen实在shízài没有méiyǒu借口jièkǒuwèi自己zìjǐ开脱kāituō

12.亚当Yàdāng夏娃Xiàwá反叛fǎnpàn上帝Shàngdìzhè为什么wèi shénmehuìlìng耶和华Yēhéhuá失望shīwàng

12 如果Rúguǒ辛辛苦苦xīnxīn-kǔkǔde儿女érnǚ抚养fǔyǎng成人chéngrén后来hòulái他们tāmen忤逆wǔnìzuòlejiào他们tāmen不要búyàozuòdeshìhuìyǒu什么shénme感觉gǎnjuéne一定yídìng非常fēicháng痛心tòngxīn我们Wǒmende祖先zǔxiān亚当Yàdāng夏娃Xiàwá尊重zūnzhòng创造chuàngzào他们tāmende上帝Shàngdìzhè的确díquèlìng感到gǎndào失望shīwàng

亚当Yàdāng出于chūyú尘土chéntǔyào归回guīhuí尘土chéntǔ

13.耶和华Yēhéhuáshuō亚当Yàdānghuì归回guīhuí尘土chéntǔ”,zhèshì什么shénme意思yìsi

13 亚当Yàdāng夏娃Xiàwá反叛fǎnpàn上帝Shàngdì结果jiéguǒ失去shīqùle永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng后来Hòulái耶和华Yēhéhuá告诉gàosu亚当Yàdāng:“shì尘土chéntǔ将来jiāngláiyào归回guīhuí尘土chéntǔ。”Qǐng创世记Chuàngshìjì3:19Zài上帝Shàngdìyòng尘土chéntǔzào亚当Yàdāng之前zhīqián亚当Yàdāngshì存在cúnzàide所以Suǒyǐ上帝Shàngdìshuō亚当Yàdāngyào归回guīhuí尘土chéntǔshìzhǐ犯罪fànzuìhòuhuìhuàwéi尘土chéntǔhuídào最初zuìchūde状况zhuàngkuàng就是jiùshì存在cúnzàile。(创世记Chuàngshìjì2:7

14.为什么Wèi shénmerénhuì

14 如果Rúguǒ亚当Yàdāng夏娃Xiàwá服从fúcóng上帝Shàngdìjiù可以kěyǐhuó dào今天jīntiān可是Kěshì他们tāmen反叛fǎnpàn上帝Shàngdìfànlezuì最终zuìzhōngleZuìjiùxiàngzhǒng可怕kěpàde遗传病yíchuánbìng我们Wǒmendōucóng亚当Yàdāng夏娃Xiàwá遗传yíchuánlezuì生来shēngláijiù不完美bùwánměiyǒu身心shēnxīn缺陷quēxiànZhè就是jiùshìrénhuìde原因yuányīn。(罗马书Luómǎshū5:12lìngjiàn附录fùlù9xiàng圣经Shèngjīng死亡sǐwángchēngwéi敌人dírén”,可见kějiànrénhuìshì上帝Shàngdì原本yuánběnde旨意zhǐyì上帝Shàngdì从来cóngláidōu希望xīwàngrén。(哥林多前书Gēlínduō Qiánshū15:26

知道Zhīdào死亡sǐwángde真相zhēnxiàngràng我们wǒmen如释重负rúshìzhòngfù

15.知道Zhīdào死亡sǐwángde真相zhēnxiàng为什么wèi shénmeràng我们wǒmen如释重负rúshìzhòngfù

15 我们Wǒmen知道zhīdào死亡sǐwángde真相zhēnxiàngjiùhuì如释重负rúshìzhòngfù圣经Shèngjīngshuōderénhuì受苦shòukǔhuì伤心shāngxīn难过nánguò我们Wǒmennénggēn他们tāmen互相hùxiāng沟通gōutōng我们Wǒmenbāngbuliǎo他们tāmen他们tāmennéng帮助bāngzhù我们wǒmen他们Tāmen伤害shānghàibuliǎo我们wǒmen所以suǒyǐ我们wǒmen需要xūyào害怕hàipà他们tāmen可是Kěshìhěnduō宗教zōngjiàoshuōrénhòu灵魂línghúnháizài只要Zhǐyào付钱fùqiánqǐngrén举行jǔxíng仪式yíshìjiù可以kěyǐ帮助bāngzhùderén既然Jìrán我们wǒmen现在xiànzài知道zhīdàole死亡sǐwángde真相zhēnxiàngjiùhuìzàibèi这些zhèxiē谎话huǎnghuà欺骗qīpiàn

16.关于Guānyúrénhòude情况qíngkuàng许多xǔduō宗教zōngjiào怎样zěnyàng欺骗qīpiàn我们wǒmen

16 撒但Sādàn利用lìyòng错误cuòwùde宗教zōngjiào欺骗qīpiànrénràngrénduì死亡sǐwángyǒu错误cuòwùde想法xiǎngfǎ例如Lìrúshǎo宗教zōngjiào声称shēngchēngrénhòu只是zhǐshì躯体qūtǐle灵魂línghúnháihuì存在cúnzàide宗教zōngjiàoshì这样zhèyàngshuōdema还是Háishi教导jiàodǎogēn圣经Shèngjīng一致yízhìde道理dàolǐneRénhòuyǒu灵魂línghúnshì撒但Sādàn编造biānzàode谎言huǎngyánháiyòng其他qítā谎言huǎngyánràngrényuǎn耶和华Yēhéhuá

17.地狱永火Dìyù yǒnghuǒ这个zhège道理dàolǐ为什么wèi shénme羞辱xiūrǔle耶和华Yēhéhuá

17 许多Xǔduō宗教zōngjiàode道理dàolǐràngrén感到gǎndào十分shífēn害怕hàipà例如Lìrú 有些yǒuxiē宗教zōngjiàoshuō坏人huàirénhuìzài烈火lièhuǒ熊熊xióngxióngde地狱dìyù永远yǒngyuǎnshòu折磨zhémó这个Zhège谎言huǎngyán羞辱xiūrǔle耶和华Yēhéhuájuéhuìzhèzhǒng方式fāngshìràngrén受苦shòukǔQǐng约翰一书Yuēhàn Yīshū4:8如果Rúguǒyǒurénkàndào孩子háizi听话tīnghuàjiùyònghuǒshāo孩子háizideshǒuhuìduì这个zhègerényǒu什么shénme感觉gǎnjuénehuì认为rènwéihěn残忍cánrěnxiǎng接近jiējìn撒但Sādàn就是jiùshì希望xīwàng我们wǒmen以为yǐwéi耶和华Yēhéhuáshì这样zhèyàngde上帝Shàngdì

18.为什么Wèi shénme我们wǒmen应该yīnggāi害怕hàipà死人sǐrén

18 有些Yǒuxiē宗教zōngjiàoshuōrénhòuhuì成为chéngwéi鬼魂guǐhún这些Zhèxiē宗教zōngjiàoshuō我们wǒmenyào恭敬gōngjìngde对待duìdài这些zhèxiē鬼魂guǐhún因为yīnwèi他们tāmen可能kěnénghuì帮助bāngzhùrén或者huòzhě伤害shānghàirénHěnduōréndōu相信xiāngxìn这个zhège谎言huǎngyán他们Tāmen崇拜chóngbài耶和华Yēhéhuáérshì祭拜jìbàiderén因为yīnwèi他们tāmen害怕hàipà死人sǐrén。(Lìngjiàn附录fùlù18xiàng我们Wǒmen刚刚gānggāngxuéguo死人sǐrénshìháo知觉zhījuéde所以suǒyǐ我们wǒmen需要xūyào害怕hàipà他们tāmen耶和华Yēhéhuáshì我们wǒmende创造主Chuàngzàozhǔcáishì真神zhēnshén我们Wǒmenzhǐ应该yīnggāi崇拜chóngbài。(启示录Qǐshìlù4:11

19.知道Zhīdào死亡sǐwángde真相zhēnxiàngduì我们wǒmenyǒu什么shénme帮助bāngzhù

19 我们Wǒmen知道zhīdào死亡sǐwángde真相zhēnxiàngjiùhuìbèi一些yìxiē宗教zōngjiào提倡tíchàngde错误cuòwù道理dàolǐ欺骗qīpiànZhèyǒuzhù我们wǒmen理解lǐjiě耶和华Yēhéhuá对于duìyú我们wǒmende未来wèiláichūde美好měihǎo承诺chéngnuò

20.Xiàzhānghuì解答jiědá什么shénme问题wèntí

20 Hěnjiǔ以前yǐqián上帝Shàngdìde仆人púrén约伯Yuēbówèn:“Rénleháinénghuó过来guòláima?”(约伯记Yuēbójì14:14derénzhēndenéng再次zàicìhuó过来guòláima我们Wǒmenhuìzàixiàzhāngkàndào圣经Shèngjīng怎样zěnyàng回答huídá这个zhège问题wèntí这个zhège答案dáʼànhuìràng我们wǒmen感到gǎndào十分shífēn安慰ānwèi

^ 6段 有些Yǒuxiērén相信xiāngxìnrényǒu灵魂línghúnér灵魂línghúnhuìzàirénhòu继续jìxù存在cúnzài这个Zhège说法shuōfǎbìng符合fúhé圣经Shèngjīngqǐngkàn附录fùlù17xiàng