Ir al contenido

ÃCHI NIBAPEƊAAƊABAƊA KAMBIASIA BIBLIAƊEEBA

Mʉ wãburuuɗaa armaswẽe wãabachia

Mʉ wãburuuɗaa armaswẽe wãabachia
  • AÑO NASEƊAƊEBENA: 1958

  • SAMABENA: ITALIA

  • ICHI Ʉ̃RɄBENA MAUCHA JARA ƁUU: CHI CHĨOBADAURÃ MAUƊE ORROBADAURÃ OME MERAABACHIA

MɄ BIBLIA KAWAI NAEƊE SAKA NIBASAA:

Mʉ nasepeɗa warisia barrio poore ãrĩã kiruu Roma awara wãu koɓeeɗe. Mʉ bida chaarea ãrĩã ɓoosia. Mʉa mʉ nawe unuwẽe basia mauɗe mʉ akõre ome biʼiwãe bibi nibasii. Mʉ warisia calleɗeburu.

10 año niiɗe orroai baita kawasii, mauɗe 12 año niiɗe deeɗabenarã wãsia awara. Ãrĩãdu mʉ akõreba mʉ karsiruɗebena awara odoe basii, ẽbẽrarã ome ãrĩãdu chĩo basia mauɗe jaraibʉrã ẽbẽra miadaa ãrĩã nibasia. 14 año niiɗe deeɗaabena waya wãsia maamina neemaaba. Calleɗeburu niba basia mauɗe drogarã siɗa ãrĩãdu ʉ̃bachii. Ẽsebuɗe, karro poroa ewapeɗa mama eɗa kãi nuɓee basii aɓa ewariɗaa; maabea bania jʉrʉ wãbachii mara kakua jareyua.

Mʉ biʼia ãrĩãdu orroabachia. Ne joma ase ɓoosii: ũbisarã orroasia mauɗe apartamentorã deeɗaa eɗa ẽsebuɗe orroaɗe wãsia. Waabenarãba kawasiɗau mʉ biʼia ãrĩã asebachii mauba ãchi baara aseɗayua iusiɗaa. Mauɗe “mʉ biʼia ãrĩã wãbarii” bẽrã, mʉa bancorã orroa koɓeesia. Mʉ chi ẽbẽra miadaa ãrĩã nii bẽrã ãrĩãdu respetabachii. Mʉ wãburuuɗaa armaswẽe wãabasia, jãu ome ʉ̃rʉka ekare kuɓuupeɗa kãibachii. Chĩoɗapeɗa, drogarã ʉ̃peɗa, ne orroapeɗa, ne kachirua mʉ kakuaba asebachii mauɗe beɗea biɗa. Chi policiarãba mʉ kaaɗe jʉrʉbachidau mʉ ãrĩã beses jidaubachiɗau. Mʉ mimichia ɓoasii jãu karsiruɗe eɗa mauɗe calleɗe awara nibasii biɗa.

BIBLIABA MɄ SAKA NIBAƊA KAMBIASAA:

Bes aɓa karsiruɗebena awara wãɗakare mʉ tia ochiaɗe wãɗa basia. Mʉa adua basia maamina ichi mauɗe mʉ primorã omerã baara Jeowa ɗebena jaranũrẽrã bachiɗaa. Ãchia mʉ odoesiɗaa ãchi reunionɗaa maabea wã kʉ̃riasia mʉ. Jeowa ɗebena Jaranũrẽ Deeɗaa neesiɗauɗe mʉa poroa jʉ̃kaaburu akʉ ɓeei kʉ̃ria ɓoosii arareeba ochiayua kai awara wãpeɗa mauɗe kai eɗa wãaruu. Mʉa chi arma aɓa ɓoosia.

Jãu reunionba mʉ bida kambiasia. Mʉa jãu momentoɗe kʉ̃risia ɓoosii: “¡Mʉa junebena iujãaɗe niiɗe!”. Mʉ wãaruucha ẽbẽrarã barikia kirureerã mauɗe ãchi ome meraabadaurã unu ɓoosia. Waa iɗiiɗaa kʉ̃risɗe unibabarii Jeowa ɗebena jaranũrẽrã ẽbẽra bia ãrĩã kirureerã unuɗabaɗa. ¡Mʉ kaitawẽe ãrĩãɗu senti ɓoosia chi iujãa mʉ bibi ɓuuɗeebiɗa!

Mʉ kʉ̃risia ɓoosii nau Biblia kawai baita chi Jeowa ɗebena jaranũrẽrã ome. Mʉ aude kʉ̃risia ɓoosiiɗe Bibliaɗeeba mʉ biʼia kambia kerai chi naeɗe ase nibaɗa. Proverbios 13:20ba, jara ɓuu mʉa ausia mʉ bida baita, nau textoba naka a ɓua: “Chi ẽbẽra nii waabenarã kuitaabʉrã baara ãda niibʉrã, ara maarã kĩra nibayua, mauɗe chi ẽbẽra waarã adua nuree baara ãda niibʉrã biʼiawẽe wãyua”. Mʉa kawasia chi ẽbẽrarã kachiruaɗebena isa awara wãyu. Nau asei ɓuu chaarea ɓoosii, maamina Dachi Akõre Jeowaba aiɗa kerasii.

Maabaeburu mʉʉdu kawasia mʉa biʼia ãrĩãdu asei ɓuu joma

Mauɗe mʉ kakua siɗa jerasia. Ãrĩãdu chaarea ɓoosia maamina berekasii mʉa cigarrillo mauɗe chi droga ɓuiyua. Mʉ buɗa deseroa tõotapeɗa, arete kʉrʉɗe ua nibaɗa ẽekuasia mauɗe beɗea miadaa ɓee siɗa ida ɓuekasii. Maabaeburu mʉʉdu kawasia mʉa biʼia ãrĩãdu asei ɓuu joma.

Mʉa bustakabachii leayu mauɗe kawai siɗa, mauɗeeba mʉ baita chaarea ãrĩã ɓoosia, jãuɗéburu. Maamina, bikãa mʉa Jeowa kʉ̃ria nibaɗe basia. Mau mʉʉdu mʉ kambiasia: mʉ biʼiwẽe sentisia chi naeɗe ase ɓuuɗaba. Mauɗe ãrĩãdu kʉ̃risia basii Jeowaba mʉ perdonaabai ne joma ase nibaɗa kakua. Maamina Bibliaɗe lea ɓee basia rey David ʉ̃rʉbena jara ɓuuɗebena mauɗe saka Jeowaba ichi perdonaɗa baɗa ne miadaa ɓee aseɗa kakua, jãuba mʉ biʼia ãrĩãdu sentibi basia (2 Samuel 11:1-12:13).

Nau beɗea Bibliaɗebena jaraɗai baita waarãmaa chaarea ɓoosii (Mateo 28:19, 20). ¡Mʉ mimichia pera ɓoosii jãarã waarãmaa daño aseeruuka kʉ̃risia ɓoosii! Bikãa pera ɓoosmina, bikãa kawa ɓoosii waarãmaa jaradeai baita Dachi Akõreɗebena, dachimaa biʼia perdona keraabariiɗeeba.

KÃARE KOSA BIA UNUƊE WÃSAA:

Jeowaɗebena kawaaruuba mʉ bida karebasia. Mʉ amikorã naeɗebenarã chi nuree kiniɗapeɗa mauɗe chi nureerã karsiruɗe duanua. Maarã kãyabãra mʉʉra kĩrajʉʉ ãrĩãdu nia. Mauɗe ne biꞌia urubudaurã espera ɓua. Mʉa kawasia ẽbẽra bia mauɗe ũribaba nibayu mauɗe isa kĩru koɓeemaaba. Mʉ ẽbẽrarã ara kaita nuree ome biʼia ãrĩãdu nibabaria. Mʉ kĩrajʉʉ ãrĩã nii mʉ wẽra Carmen ome. Dai omerãba ariɗe kaita kiruree ẽbẽrarãmaa jaradeɗekabadaa Biblia unuɗai baita.

Jãabea, mʉ ãrĩã biʼia traja nii orroa ɓuuwẽe. Besesɗe chi bancoɗe eɗa traja ɓuu, iɗibeara mʉʉba orroakau, iɗibea biʼia jerabarii bancoɗe eɗa.