Saka kĩrajʉʉ biuwẽa nibaiba - Bibliaɗebena chi nabena kawaruu

Nau poyetoba aiɗai ɓuu Bibliaɗebena chi nabena kawai baita bichi du aɓa, mambea Bibliaɗebena bari jaradeabadau baita biɗa ara ɓua.