Romanos 8:1-39

8  Jãabae Dachi Akõreba ne aɓa biɗa nebʉra barau awẽma, dachi Cristo Jesús ome panuuɗeeba.*  Cristoɗeeba Dachi Akõre Jauriba dachimaa chi chokae ɓuai chiwiɗi deasiiɗeeba, dachi kachiruaɗebena mauɗe biuɗai baɗaɗebena enakuasii.  Moisesba ɓʉɗaba dachi kachiruaɗebena poyaa enabiaibasii. Chi nau kakuaba wau kʉ̃ria ɓuuɗeeba nibabadaurãba mau Moisesba ɓʉɗa wauɗai baɗamaarã kachirua waubadau. Maamina Dachi Akõreba ichi Warr bʉisii dachi chi kachiruarã kĩra ɓuamera. Mauɗe dachiba kachirua waupeɗaaɗa kakua biusii. Maka chi dachi kakua kachirua waupeɗaaɗa Dachi Akõreba kastikasii.  Ichiba maka wausii dachiba poyaa jipa wauɗamera Moisesba ɓʉɗaɗe jara ɓuu kĩra. Jãabae dachi poyaa jipa nibaɗai nau kakuaba wau kʉ̃ria ɓuuɗe nibaɗakauɗeeba, maumaarã Dachi Akõre Jauriɗeeba nibabadauɗeeba.  Chi nau kakuaba wau kʉ̃ria ɓuuɗeeba nibabadaurãba ara mau kĩra kʉ̃risiabadau. Maamina chi Dachi Akõre Jauriɗeeba nibabadaurãba Dachi Akõre Jauriba kʉ̃ria ɓuu kʉ̃risiabadau.  Aɓauba chi nau kakuaba wau kʉ̃ria ɓuu kʉ̃risia ɓuaruubʉrã biui. Maamina chi Dachi Akõre Jauriba kʉ̃ria ɓuu kʉ̃risia ɓuaruubʉrã jirukaraayuwãe ɓuai mauɗe Dachi Akõre ome chokae ɓuai.  Aɓauba chi nau kakuaba wau kʉ̃ria ɓuu kʉ̃risia ɓuaruubʉrã, Dachi Akõre kĩramaabʉ. Moisesba ɓʉɗa wau kʉ̃riakau; ne aɓa biɗa poyaa waukau.  Chi nau kakuaba wau kʉ̃ria ɓuuɗeeba nibabadaurã Dachi Akõreba biꞌia unukau.  Maamina Dachi Akõre Jauri biawãra machi sõɗe ɓuubʉrã, ichiɗeeba nibabadau. Nau kakuaba wau kʉ̃ria ɓuuɗeeba nibaɗaabai. Biawãra chi Cristo Jauri wãꞌãe nii, Cristoɗewãema. 10  Maamina Cristo machi sõɗe ɓuubʉrã, machi jauri chokae ɓuu Dachi Akõreba machi nebʉraswãe nuree a ɓuuɗeeba. Machiba kachirua wau panaɗa kakua nau kakuaɗe biuɗai. 11  Maamina ichi Jauri machi sõɗe ɓuuɗeeba, ichiɗeeba machi chi kakua biui ɓuu chokae jiradubii, Cristo Jesús chokae jiradubiɗa kĩra. 12  Mauɗeeba ãbarã, dachi biawãra Dachi Akõre Jauriɗeeba nibaɗai panuu. Nau kakuaba wau kʉ̃ria ɓuuɗeeba nibaɗaabai panuu. 13  Machi nau kakuaba wau kʉ̃ria ɓuuɗeeba nibaaduubʉrã biuɗai. Maamina chi nau kakuaba kachirua wau kʉ̃ria ɓuu Dachi Akõre Jauriɗeeba ida ɓuuduubʉrã, Dachi Akõre ome chokae panaɗai. 14  Joma Dachi Akõre Jauriɗeeba nibabadaurã Dachi Akõre warrarãbʉ. 15  Machiba Dachi Akõre Jauri adausiɗauɗe machi wapeabiabasii, chi chibari baita bari trajabarii makabarii kĩra. Maumaarã machi duanusii Dachi Akõre warrarã baɗamera mauɗe «Chacha» aɗamera. 16  Dachi sõɗe Dachi Akõre Jauriba kuitaabia ɓuu biawãra Dachi Akõre warrarã. 17  Ichi warrarãɗeeba dachirã mauɗe Cristo baarauba ichiba uru ɓuuɗebena adauɗai. Biawãra Cristo biꞌiwãe uru panaɗa kĩra dachi ãrea biꞌiwãe panuubʉrã, Dachi Akõreba Cristo baara ãbua ãrea biꞌia duanui. Dachi Akõreba chiwiɗi waukuai ɓuu eseɗau panuu 18  Mʉʉmaarã, chi nau iɗibaebena dachi ãrea biꞌiwãe panuu ɓaꞌãra ɓuu, chi kaaɗebena ewariɗe Dachi Akõreba dachi biꞌia duanui audeara. 19  Joma Dachi Akõreba waukuaɗaba eseɗau ɓuu ichi warrarã biꞌia paneeduu isa unubimera, 20  naeɗe biꞌiwãe ɓuasiiɗeeba. Du aɓa maka biꞌiwãe ɓeebasii, maumaarã Dachi Akõreba maka ɓeebisii. Maamina joma biꞌiwãe ɓeeɗaba eseɗau ɓuu 21  Dachi Akõreba mau biꞌia ɓumera ichi warrarã biꞌia ɓui kĩra. Chi chibari baita bari trajabarii ena ɓuu kĩra, chi Dachi Akõreba wauɗa makaa ɓeraabai. 22  Dachiba kuitaa panuu wẽraba warr adauruuɗe isa adaubai kʉ̃riabarii kĩra, joma Dachi Akõreba waukuaɗaba puꞌuaba isa biꞌia ɓuai kʉ̃ria ɓuu. 23  Mauɗe dachia biɗa puꞌuaba isa neebii eseɗau panuu, Dachi Akõreba dachi chi kakua biꞌia ɓumera. Ichi warrarã adauruuɗe maka waui. Ichi Jauri dachimaa naeɗe deasii biawãra dachi ichi warrarã kuitaaɗamera. 24  Dachi Akõreba dachi karibasiiɗeeba mau eseɗau panuu. Chi dachiba eseɗau panuu wabiɗa wãꞌãe panuu. Uru panaɗa basirã ¿sakãe eseɗau panaɗai basma? ¿Kaiba ichiba chi uru ɓuu, adaui baita eseɗau ɓuaima? 25  Maamina chi dachiba eseɗau panuu wabiɗa wãꞌãe panuuɗeeba joma dauchia jãadua panuuɗeeba kuitaa panuu biawãra adauɗai. 26  Mau awara ara dachi du aɓa poyaara panuuɗeeba Dachi Akõre Jauriba aiɗa ɓuu. Biawãra adua panuu saka Dachi Akõremaa arakʉɗe ʉtaa iɗiɗai. Maamina Dachi Akõre Jauriba chi beɗea dachiba poyaa berreaɗakauɗeeba dachi kakua Dachi Akõremaa ʉtaa iɗibarii. 27  Mauɗe Dachi Akõre dachi sõ ichiabariiba ichi Jauriba ʉtaa iɗi ɓuu kuitaa ɓuu, ichiba kʉ̃ria ɓuu kĩra ichiɗirã baita ʉtaa iɗibariiɗeeba. Dachi Akõreba ne jomaɗe aiɗabarii 28  Mau awara Dachi Akõreba kʉ̃risia ɓuaɗa kĩra chi ichi kʉ̃riabadau ichiba iukuasii. Dachiba kuitaa panuu maarã baita Dachi Akõreba ne jomaɗe biꞌia waubarii. 29  Mau maka ɓuu ichiba naeɗe kuitaa ɓuasiiɗeeba kairã ichiɗirã bai. Ãchi ɓusii ichi Warr Jesús kĩra nureaɗamera. Maka ichi Warr ãbarã ãrea panuuɗebena, mau chi nabenabʉ. 30  Dachi Akõreba chi ichiba naeɗe duanuɗarã iukuasii, ichi Warr Jesús kĩra nureaɗamera. Chi ichiba iukuaɗa chi ichiɗirã jipa nuree baara ɓusii. Chi ichiba chi ichiɗirã jipa nuree baara duanuɗarãmaa ichi biꞌia niiɗebena deai. 31  ¿Mau ʉ̃rʉbena saka kʉ̃risiaɗai panuma? Dachi Akõre dachi baara ɓuuɗeeba ¿kaiba dachi poyaaima? 32  Biawãra Dachi Akõreba ichi Warr wãakaabasii maumaarã joma dachi kakua ida beabisii. Mauɗeeba ¿ichiba dachimaa joma biꞌia Cristo ome ãbua deabaika? 33  ¿Kaiba Dachi Akõremaa ichiba jʉrʉ adauɗarã ʉ̃rʉbena poyaa kachirua jaraima? Ara Dachi Akõreba dachi chi ichiɗirã jipa nuree baara duanubarii. 34  ¿Kaiba dachi nebʉra bara panuu aɗaima? Aɓau biɗa maka jaraabai Jesucristo dachi kakua biusiiɗeeba. Ichi biu ɓuaɗa chokae jiradusii. Jãabae Dachi Akõre jua biare ɓuu. Aria dachi baita Dachi Akõremaa chi chuburia iɗi ɓuu. 35  ¿Kaiba dachi Cristoba kʉ̃ria ɓuuɗebena poyaa ãyaa ɓuima? Ewari chaarea neeruuɗe, ãrea biꞌiwãe panuuɗe, ẽbẽrarãba dachi kachirua wauduuɗe, jarrbisia ewariɗe, paruswãe panuuɗe, kachiruaɗe panuuɗe, ẽbẽrarãba bea kʉ̃ria panuuɗe aɓau biɗa dachi Cristoba kʉ̃riaɗebena poyaa ãyaa duanuɗaabai. 36  Dachi Akõre beɗeaɗe naka ɓʉ kuɓuu: «Ewaricha bichi kakua dai bea kʉ̃ria panuu. Oeja beabadau kĩra beaɗai kʉ̃risia panuu».* 37  Maamina Cristoba dachi kʉ̃ria ɓuu. Ichiɗeeba joma mau dachiba poyaabadau. 38  Mauɗeeba mʉʉba kuitaa ɓuu dachi biuduubʉrã maebʉrã chokae panuubʉrã, Dachi Akõreba dachi kʉ̃riaɗebena awara panaɗaabai. Nau ewariɗe mauɗe kaaɗebena ewariɗe awara panaɗaabai. Mauɗe angelerãba, jai kachiruarãba, chi jai kachirua mechiurãba, chi ʉtʉbenarãba, chi ekarebenarãba, maebʉrã aɓa biɗa Dachi Akõreba wauɗaɗebena biɗa dachi ichiba kʉ̃riaɗebena poyaa ãyaa duanuɗaabai.* Ara mau kʉ̃ria, Dachi Mechiu Jesucristoɗeeba unubiasii. 39  —.

Notas

8:1 Griego beɗeaɗe chi ɓee kartaɗe nau siɗa ɓʉ kuɓuu: ãchi nau kakuaba kachirua wau kʉ̃ria ɓuuɗeeba nibaɗaabasiiɗeeba, maumaarã Dachi Akõre Jauriɗeeba nibasiiɗeeba.
Salmos 44:22.
8:38-39 Jai kachiruarã. Griego beɗeaɗe naka ɓʉ kuɓuu: chi mechiurãba, joma poyaa nureerãba.