2 Corintios 5:1-21

5  Nau iujãaɗe dachi kakua ãrea dauchia jãaduaɗakauɗeeba de ãnimara e waupeɗaaɗa kĩra ɓuu.* Dachiba kuitaa panuu dachi biuduuɗe Dachi Akõreba dachimaa chi kakua biukau bajãaɗebena deai. Ẽbẽrarãba mau biukau kakua wauɗakau.  Mauɗeeba nau kakuaɗe panuuɗe dachiba chi bajãaɗebena kakua ãrea adauɗai kʉ̃ria panuu.  Dachiba mau bajãaɗebena kakua uru panaɗaiɗeeba kakuaswãe nureaɗaabai.*  Biawãra dachi nau kakuaɗe panuuɗe ãrea biꞌiwãe panabadau mauɗe kĩra nomaa berreabadau. Maamina mʉʉba jarawẽa ɓuu dachi biu kʉ̃ria panuu nau kakua uru paneeɗamaaba. Maumaarã bajãaɗebena kakua adau kʉ̃ria panuu. Maka dachi kakua biui ɓuu wãꞌãepeɗa dachi kakua biukau ɓeei.  Biawãra Dachi Akõreba dachi mau baita wausii. Ichi Jauri dachimaa deasii kuitaaɗamera joma ichiba deai jaraɗa biawãra adoeɗayu.  Mauɗeeba ewaricha dachi jirukaraayuwãe mauɗe wapeaɗawẽa panuu. Dachiba kuitaa panuu nau kakuaɗe panuuɗe Dachi Mechiu ɓuumaa panuuwãe.  Dachi dauba unu panuuɗeeba nibaɗakau, maumaarã Dachi Akõreɗe ijãa panuuɗeeba nibabadau.  Maka dachi jirukaraayuwãe mauɗe wapeaɗawẽa panuu. Dachi nau kakuaɗebena wã kʉ̃ria panuu Dachi Mechiu baara nureaɗai baita.  Mauɗeeba nau kakuaɗe panuuɗe maebʉrã biuduubʉrã, dachiba joma wau kʉ̃ria panuu Dachi Akõreba dachi biꞌia unumera. 10  Biawãra Cristoba joma dachiba waupeɗaaɗa ichiai. Ichiba dachicha deai dachiba nau kakuaɗe wau ɓuaɗa kĩra. Biꞌia wau ɓuasiibʉrã, ara mau kĩra deai. Kachirua wau ɓuasiibʉrã, ara mau kĩra deai.* Dachi Akõreba ẽbẽrarã ichi ome waya ãbua panabiaɗa 11  Dachi Mechiu wapea panuuɗeeba daiba ẽbẽrarãmaa jara panuu ichiɗe ijãaɗamera. Dachi Akõreba kuitaa ɓuu daiba kʉ̃risia biaɗeeba jaradea nibapeɗaaɗa. Mʉʉba kʉ̃risia ɓuu machia biɗa mau kuitaa panuu. 12  Waya ara dai ʉ̃rʉbena machimaa biꞌia berrea panuuwãe, maumaarã kʉ̃ria panuu machiba dai ʉ̃rʉbena poyaa biꞌia kʉ̃risiaɗai. Maka waabenarãba dai ʉ̃rʉbena kachirua jaraaduuɗe machiba dai ʉ̃rʉbena poyaa biꞌia jaraɗai. Ãchi dauba biꞌia unu ɓuu biꞌia ɓuu kʉ̃risiabadau. Maamina chi sõɗe ɓuu kʉ̃risiaɗakau. 13  Waabenarãba jara panuu dai kĩranema nuree. Dai kĩranema panuubʉrã, Dachi Akõreba jara ɓuu wauɗai baita maka panuu. Dai kĩrabia panuubʉrã, machi aiɗaɗai baita maka panuu. 14  Cristoba dai kʉ̃ria ɓuuɗeeba ichiba kʉ̃ria ɓuu wau panuu. Mau kʉ̃risiaɗapeɗa biawãra kuitaa panuu Ẽbẽra Aɓa biusii jomaurã kakua. Mauɗeeba Dachi Akõre daaɗe joma biusiɗau. 15  Biawãra Cristo jomaurã kakua biupeɗa chokae jiradusii dachi chokae nureeba ara dachiba wau kʉ̃ria panuu kĩra waa waurãaɗamera, maumaarã ichiba kʉ̃ria ɓuu kĩra wau panaɗamera. 16  Mauɗeeba nau iujãaɗebenarãba waabenarã ichiabadau kĩra jãabae daiba maka ichiaɗakau. Naeɗe daiba Cristo ʉ̃rʉbena maka kʉ̃risia panasmina jãabae maka wauɗakau. 17  Biawãra aɓa Cristo ome ɓuubʉrã, ichi chi naeɗe ɓuaɗa kĩra ɓuuwãe maumaarã ichi ẽbẽra chiwiɗi nii. 18  Joma mau Dachi Akõreba wausii. Cristoɗeeba dachi ichi ome biꞌia ɓusii mauɗe dai ɓusii mau ʉ̃rʉbena ẽbẽrarãmaa jaradeaɗamera. 19  Biawãra Cristoɗeeba Dachi Akõreba nau iujãaɗebenarã ichi ome waya ãbua duanabiasii. Dachiba kachirua waupeɗaaɗa joma perdonasii. Mauɗe mau beɗea ichi ome biꞌia ɓuai ʉ̃rʉbena daimaa deasii jaradeaɗamera. 20  Mauɗeeba Cristoba dai bʉisii ichi baita berreaɗamera. Daiɗeeba Dachi Akõreba machi iu ɓuu ichi ome waya ãbua panaɗamera. Daiba Cristo trʉ̃ɗeeba chi chuburia iɗiiduu: Dachi Akõre ome waya ãbua panásturu. 21  Cristoba kachirua waukau basii. Maamina dachi baita Dachi Akõreba ichi kachirua waubarii kĩra unusii.* Maka Cristoɗeeba chi Dachi Akõre jipa nii dachiba waabenarãmaa poyaa unubiabadau.

Notas

5:1 Nau versiculoɗe, chi de dachi kakua kĩra ɓuu. Chi de ãnimara e waupeɗaaɗa dachi chi kakua biui ɓuu kĩra ɓuu. Mau kãyabãra chi bajãaɗebena de dachi biukau kakua kĩra ɓuu.
5:3 Nabẽraeɗe griegorãba kʉ̃risiabachiɗau chi kakua kachirua nii. Maumaarã kʉ̃risiabachiɗau chi jauri biꞌia nii. Mauɗeeba kʉ̃risiabachiɗau dachi biuruuɗe chi jauri kakuaɗebena wãbachii. Ãchimaarã, mau maka kʉ̃risiai ewaricha nibai.
5:10 Nama Pabloba ɓʉsii Cristoba chi ijãabadaurãba waupeɗaaɗa ichiai ʉ̃rʉbena. Apocalipsisɗe Juanba ɓʉsii june nebʉra ichiai ʉ̃rʉbena. Mau kaaɗebena ewariɗe, Dachi Bajãaɗebena Akõreba joma chi ijãaɗakaurã chokae jiradubiapeɗa, ãchi nebʉra ichiai maabae joma tʉbʉchia kiikauɗe kastikai. Apocalipsis 20:11-15.
5:21 Ichi kachirua waubarii kĩra unusii. Griego beɗeaɗe naka ɓʉ kuɓuu: ichi kachirua wausii.