2 Corintios 11:1-33

11  Mʉ kʉ̃risiaswãe nii kĩra berrea ɓumina kʉ̃ria ɓuu machiba dauchia jãadua panaɗai. Mʉ chi chuburia iɗiiruu mʉʉba jaraaruu ũrísturu.  Dachi Akõreba nubia ɓuu kĩra mʉʉba machi ãrea nu kʉ̃ria ɓuu. Ẽbẽraba ichi kau kima dearuu kĩra mʉʉba machi Cristomaa dea kʉ̃ria ɓuu ara ichiɗirã nureaɗamera. Mʉʉba kʉ̃ria ɓuu machi ichi baita ãrea biꞌia nureaɗai ãwera mukĩra adua ɓuu kĩra.  Maamina mʉʉba wapea ɓuu waabenarãba machi setaa kũruaɗai damaba kʉ̃risia kuitaaɗeeba Eva setaa kũruaɗa kĩra.* Makarã machiba Cristoɗe biawãra sõɗeeba ijãa panuu ida ɓuɗai.  Dai diware nuree neeɗaba Jesús ʉ̃rʉbena daiba jaradeapeɗaaɗa awara jaradearuuɗe maebʉrã chi Dachi Akõre Jauri machiba adaupeɗaaɗa ʉ̃rʉbena awara jaradearuuɗe machiba kauwa ũribadau. Mauɗe chi beɗea bia machiba ijãapeɗaaɗa awara jaradearuuɗe kauwa ũribadau.  Chi maka jaradeabadaurã ¿machimaarã, jãarã Jesucristoba bʉiɗarã chi aude bibuararãka? Mʉʉmaarã, ãchi audeara mʉ chi aude kaebeu ɓuwãema.  Mʉ biꞌia berreakamina, biawãra beɗea ãrea kuitaa nii. Mau biawãra beɗea daiba nejomaɗeeba machimaa arakʉɗe kuitaabiasiɗau.  Mʉʉba chi beɗea bia Dachi Akõre ʉ̃rʉbena machimaa chi nejarra iɗiyuswãe jaradeasiiɗeeba mʉ machi daaɗe kaebeu kĩra ɓeesii Dachi Akõre ome biꞌia nureaɗamera. ¿Makarã kachirua wauska?  Waabena ãbarãba chi nejarra mʉʉmaa deasiɗau machimaa poyaa ãrea jaradea ɓuamera.  Mʉ machimare ɓuasiiɗe ne joma uru ɓuabasmina machimaa ne iɗiibasii. Maumaarã mʉʉba wãꞌãe ɓuaɗa ãbarã Macedoniaɗebena neepeɗaaɗaba joma mʉʉmaa deasiɗau. Mʉʉba ne aɓa biɗa machimaa iɗiibasii mauɗe iɗiwẽa ɓuai. 10  Cristo mʉ sõɗe ɓuuɗeeba biawãra jaraaruu: Mʉʉba machiɗeeba chi nejarra adauwẽa ɓuu aaruuɗe, chi waabenarã audeara nii kĩra jara ɓuu. Acaya druaɗebenarã aɓau biɗa poyaa jaraɗaabai mʉʉba maka jaraabai ɓuu. 11  ¿Mʉʉba sakãe maka chi nejarra iɗiwẽa ɓuma? ¿Machi kʉ̃riawẽa ɓuuɗeeba maka wau ɓuka? Dachi Akõreba kuitaa ɓuu mʉʉba machi kʉ̃ria ɓuu. 12  Ara mʉʉba waubarii kĩra wau ɓeei. Chi dai kĩra wau panuu abadaurãba maka berreabadau waabenarã audeara nuree a kʉ̃risia panuuɗeeba. Maamina aɓau biɗa poyaa jaraɗaabai dai kĩra wau panuu. 13  Ãchi Cristoba bʉiɗarãwãema, maumaarã waabenarã setaa kũruabadaurãbʉ. Setaɗeeba kʉ̃risiabiabadau ãchi Cristoba bʉiɗarã. 14  Jãarã ʉ̃rʉbena machiba kauwa kʉ̃risiaɗai adua panuuwãema. Satanás siɗa ángel ʉ̃ɗaaɗebena kĩra neebarii. 15  Mauɗeeba ichi baita bari trajabadaurã biɗa jipa wau panuu kĩra needuubʉrã machiba kʉ̃risiaɗaabai panuu saka jãka needuu. Maamina ãchi biuɗai ewariɗe ãchiba kachirua waupeɗaaɗa kĩra kastikai. Pablo ãrea biꞌiwãe ɓuu tãeɗe kĩrajʉʉɗa 16  Mʉʉba waya jaraaruu: aɓau biɗa kʉ̃risiabai ɓuu mʉ kʉ̃risiaswãe nii. Maamina maka kʉ̃risiaduubʉrã, mʉ kʉ̃risiaswãe nii kĩra ida berreabísturu mʉa biɗa ara mʉ ʉ̃rʉbena ɓistĩika biꞌia berreai baita. 17  Ara mʉ ʉ̃rʉbena biꞌia berrea ɓuuɗe Dachi Mechiuba maka berreabiwẽa ɓuu, maumaarã mʉ kʉ̃risiaswãe nii kĩra berrea ɓuu. 18  Ãreaba ara ãchi ʉ̃rʉbena ãrea berreabadau nau iujãaɗebenarãba waubadau kĩra. Mauɗeeba mʉa biɗa ara mʉ ʉ̃rʉbena biꞌia berreai. 19  Machi kʉ̃riskawa nureeɗeeba nau kʉ̃risiaswãe niiba jaradea ɓuu machiba dauchia jãadua panabadau.* 20  Machi ãchi baita bari trajabadaurã kĩra paneebiaduuɗe, machi koɗai baɗa kooduuɗe, machiɗe juakaa adauduuɗe, maarãba machi aude bibuara nuree kʉ̃risiaduuɗe maebʉrã machi kĩedarr sĩiduuɗe machiba ida kabibadau. 21  Mʉʉba jaraaruu: mʉ machi tãeɗe ɓuasiiɗe, jãarã kĩra ɓuabasii. Machimaarã, mʉ maka chi poyaabariiswãe ɓuaɗa kakua, ¿nejasia ɓuai ɓuka? Aɓauba ara ichi ʉ̃rʉbena poyaa biꞌia berrearuubʉrã, mʉa biɗa ara mʉ ʉ̃rʉbena poyaa biꞌia kʉ̃riai. Maamina maka berrearuuɗe kʉ̃risiaswãe nii kĩra berreai ɓuu. 22  Ãchi hebreorã a panuu. ¿Mʉ siɗa araɓauwãeka? Ãchi Israelɗebenarã a panuu. ¿Mʉ siɗa araɓauwãeka? Ãchi Abrahamɗebena imipeɗaaɗarã a panuu. ¿Mʉ siɗa araɓauwãeka? 23  Ãchi Cristo baita bari trajabadaurã a panuu. Maamina ãchi audeara mʉʉba biꞌia Cristoba kʉ̃ria ɓuu waubarii. Maka berrea ɓuuɗe kʉ̃risiaswãe nii kĩra berrea ɓuu. Biawãra ãchi audeara mʉʉba Dachi Akõre traju audeara waubarii. Ãchi audeara ẽbẽrarãba mʉ ɓes ãrea sĩsiɗau. Ãchi audeara mʉ ɓes ãrea jʉ̃a uru panasiɗau. Ɓes ãrea mʉ biumaa ɓuasii. 24  Ɓes jua aɓa judiorãba mʉ jidausiɗau. Jidauduucha soaba 39 ɓes pesiɗau. 25  Ɓes õbea mʉ jidauɗapeɗa bakuruba usiɗau. Ɓes aɓa mʉ mooba ɓatasiɗau beaɗai baita. Ɓes õbea mʉ marɗe wãsiiɗe, jãba taawãsii. Ɓes aɓa ãyadaa mauɗe ẽsabuɗe mʉ mar ẽsa ũu ɓuasii. 26  Mʉ oɗe wãaruuɗe, do che nuɓuuɗe nibabachii, mauɗe nechiruabadau baraumare nibabachii. Ara mʉ ẽbẽrarã judiorã tãeɗe mauɗe judiowãerã tãeɗe mʉ kachiruaɗe ɓuasii. Puuruɗe mauɗe puuru awara mʉ kachiruaɗe ɓuasii. Marɗe biɗa kachiruaɗe ɓuasii. Biawãra ãbarãwãe kakua mʉ kachiruaɗe ɓuasii. 27  Traja ɓuuɗe mʉ ãrea biꞌiwãe ɓuabachii. Ɓes ãrea kãi ɓeeka basii, jarrbaa ɓuabachii, obisia ɓuabachii, kowẽa ɓuabachii. Kũrasãaba mʉ uri ɓuabachii mauɗe paruswãe ɓuabachii. 28  Mau awara ewaricha joma ãbarã druachaɗebena ʉ̃rʉbena mʉ ãrea jirukaraa ɓuabarii. 29  Aɓa ẽpermo ɓeeruubʉrã, mʉ siɗa ẽpermo ɓeeruu kĩra ɓuabarii. Aɓauba waabena ãba kachiruaɗe ɓaebiiruubʉrã, mʉ mau ẽbẽra ome kĩrubarii. 30  Ara mʉ ʉ̃rʉbena biꞌia berrearuubʉrã, mʉ meserãaswãe nii ʉ̃rʉbena biꞌia berreai. 31  Dachi Bajãaɗebena Mechiu Jesús Akõre ʉ̃rʉbena ewaricha biꞌia berreaɗai panuu. Ichiba kuitaa ɓuu mʉ setaa jarakau. 32  Damasco puuruɗe ɓuasiiɗe chi rey Aretasba ichi puuru nubariimaa mʉ jʉrʉbisii jidaumera. 33  Maamina ãbarãba mʉ ẽ mechiuɗe eɗa joaɗapeɗa, maabae chi puuru mooba aɗu karaaɗa choɓea nuɓuuɗe ʉ̃rʉʉba eɗaa bʉisiɗau. Maka ichi juakaa jĩidru wãsii.*

Notas

Génesis 3:1-13.
11:19 Nau kʉ̃risiaswãe niiba. Nama Pabloba ara ichíturu jara ɓuu.
Hechos 9:23-25.