1 Corintios 7:1-40

7  Jãabae machiba kartaɗe iɗipeɗaaɗa mʉʉba panauruu. Naka ɓʉsiɗau: «Biawãra mukĩraba wẽra adaubai biꞌia ɓuu».*  Maamina machi tãeɗe kachirua barikiu waubadauɗeeba mukĩraba ãchi wẽra ãchi kakawaa uru ɓeai ɓuu, mauɗe chi wẽraba ãchi mukĩra ãchi kakawaa uru ɓeai ɓuu.  Mukĩraba ichi kakua wẽramaa wãakaabai ɓuu. Chi wẽra biɗa ichi kakua kimamaa wãakaabai ɓuu.  Chi wẽra ichi kakua chibariwãema, maumaarã chi kimáturu ichi kakua chibaribʉ. Ara mau kĩra chi mukĩra ichi kakua chibariwãema, maumaarã ichi wẽráturu chibaribʉ.  Machi kakua machi kimamaa wãakarã́sturu. Dachi Akõremaa ʉtaa iɗi kʉ̃riaduuɗe, beɗea deásturu, mau ewariɗe ãbua kãi ɓeeɗaabai baita. Maamina kãꞌãa maka panaɗaabai panuu. Mau maaɗakare, waya ãbua kãi ɓeei panuu, machi kakuaba kʉ̃ria ɓuu jãaduaɗawẽa paneeduuɗe, Satanasba kachirua waubiarãamera.  Mʉʉba jaraaruu: machiba maka wau kʉ̃ria panuubʉrã, biꞌia ɓuu. Maamina mʉʉba wáubaɗe a ɓuuwãe.  Mʉʉmaarã, biꞌia ɓuai jomaurã mʉ kĩra du nureaɗai. Maamina Dachi Akõreba dachicha saka nureaɗai deasii. Dachi Akõreba chi nureemaa du nureaɗai dea ɓuu. Mauɗe chi nureemaa kima adauɗai dea ɓuu.  Mʉʉba jaraaruu chi du nureerãmaa mauɗe pẽdrãarãmaa: biꞌia ɓuu mʉ kĩra kimaswãe nureaɗai.  Maamina machi kakuaba kʉ̃ria ɓuu poyaa jãaduaɗawẽebʉrã, kima adauɗai panuu. Machi kakuaba kʉ̃ria ɓuu ʉ̃rʉbena ãrea kʉ̃risia ɓuai* audeara biꞌia ɓuu kima adauɗai. 10  Mʉʉba nau jaraaruu chi kima bara nureerãmaa. Nau beɗea mʉʉɗewãema, maumaarã Dachi Mechiuɗebʉ.* Chi wẽraba ichi kima amaabai ɓuu. 11  Maamina ichi kima amaaruubʉrã, mukĩra june adaubai ɓuu. Maumaarã du ɓuai ɓuu maebʉrã chi kima ome waya beɗea deai ɓuu. Ara mau kĩra chi mukĩraba ichi wẽra amaabai ɓuu. 12  Chi nuree ãbarãmaa mʉʉba nau (nau Dachi Mechiu Jesusba mʉʉmaa jaradeabiwẽma): ãbaba chi wẽra Jesusɗe ijãawẽa ɓuu uru ɓuubʉrã, mauɗe mau wẽra ichi ome ɓuai kʉ̃ria ɓuubʉrã, mau ãbaba chi mau amaabai ɓuu. 13  Neekauba chi mukĩra Jesusɗe ijãawẽa ɓuu uru ɓuubʉrã, mauɗe mau mukĩraba chi mau amaa kʉ̃riawẽebʉrã, mau neekauba ichi amaai ɓuu. 14  Mau Jesusɗe ijãawẽa ɓuu mukĩra Dachi Akõre baita ɓeesii ichi wẽraba ijãa ɓuuɗeeba. Ara mau kĩra chi Jesusɗe ijãawẽa ɓuu wẽra Dachi Akõre baita ɓeesii ichi kimaba ijãa ɓuuɗeeba. Makawãe basirã machi warrarã Dachi Akõre baita nureaɗaabai basii. Akõrerã Dachi Akõre baita panuuɗeeba ãchi siɗa Dachi Akõre baita panuu. 15  Maamina chi Jesusɗe ijãawẽa ɓuu ichi kimaɗebena ãyaa wã kʉ̃ria ɓuubʉrã, makarã́baɗe aɗaabai panuu. Maka chi ijãa ɓuu chi ãyaa wãɗa ijãawẽa ɓuu ome ɓeebai ɓuu. Dachi Akõreba dachi jirukaraayuwãe nureaɗamera iusii. 16  Neekau, ¿bichiba kuitaa ɓuka Dachi Akõreba bichi mukĩra karibai bichi kakua? Ãba, ¿bichia biɗa kuitaa ɓuka Dachi Akõreba bichi wẽra karibai bichi kakua? 17  Dachi Akõreba dachi iusiiɗe ara dachi panaɗa kĩra nureaɗai panuu. Mukĩra kakua tõo ɓuasiibʉrã ara maka ɓuai ɓuu. Mukĩra kakua tõowẽa ɓuasiibʉrã ara maka ɓuai ɓuu. Dachicha nureaɗai panuu Dachi Mechiuba ɓuɗa kĩra. Mʉʉba ẽbẽrarã Dachi Akõreɗerã araa ãbua imibadaucha maka jaradea ɓuu. 18  —. 19  Mukĩra chi kakua tõo ɓuai aude bibuara ɓuwãema mauɗe mukĩra chi kakua tõowẽa ɓuai siɗa aude bibuara ɓuwãema. Dachi Akõreba waubi ɓuu beɗea wau ɓuai aude bibuara ɓuu. 20  Dachi Akõreba dachi iusiiɗe ara dachi panaɗa kĩra nureaɗai panuu. 21  Dachi Akõreba bichi iusiiɗe chi chibari baita bari trajabarii ɓuasiibʉrã, ãrea jirukaraa ɓuarã́se. Maamina bichi chibariba bichi ida bʉiruu ɓuubʉrã, maka wause. 22  Chi chibari baita bari trajabarii Dachi Akõreba iuɗa Dachi Mechiuba kachiruaɗebena karibasii ichi baita ne wau ɓuamera. Mauɗe chi chibari baita bari trajabariiwãe, jãabae Cristo baita bari trajabariibʉ. 23  Cristoba paaruuba machi nedosii. Mauɗeeba waabena chibari baita bari trajabarii panarã́sturu. 24  Ãbarã, Dachi Akõreba dachi iusiiɗe ara dachi panaɗa kĩra nureaɗai panuu ichi ome. 25  Mau awara chi wabiɗa miakãiɗawẽa nuree ʉ̃rʉbena mʉʉba jaraaruu. Dachi Mechiu Jesucristoba mʉʉmaa mau ʉ̃rʉbena jaradeabiibasiiɗeeba mʉʉba kʉ̃risia ɓuu jaraaruu. Machiba kuitaa panuu Dachi Mechiuba mʉ kĩra chuburiasiiɗeeba mʉʉba biawãra jarabarii. 26  Naka jaraaruu: mʉʉmaarã nau ewariɗe ãrea biꞌiwãe panuuɗeeba dachi mukĩra du nuree ara mau kĩra nureaɗai panuu. 27  Maamina kãiruubʉrã, bichi wẽra ida ɓui kʉ̃risiarã́se. Du niibʉrã, wẽra adaui kʉ̃risiarã́se. 28  Maamina kãiruubʉrã kachiruawãema. Wẽraba mukĩra adauruubʉrã kachiruawãema. Maamina chi kima adauruu nau iujãaɗe ãrea biꞌiwãe ɓuai. Machi maka ãrea biꞌiwãe panaɗai mʉʉba kʉ̃riawẽa ɓuu. 29  Ãbarã, mʉʉba nau jara kʉ̃ria ɓuu: nau ewari wãꞌãemaa ɓuu. Mauɗeeba jãabae chi ãbarã kima uru nureerãba Dachi Akõre oɗe wã panuu ida ɓuɗaabai panuu ãchi wẽra ome nureaɗai baita. Maumaarã chi kima wãꞌãe ɓuu kĩra nureaɗai panuu. 30  Ara mau kĩra chi ãbarã kĩra nomaa nuree kĩra nomaawẽa nuree kĩra nureaɗai panuu. Chi kĩrajʉʉ nuree kĩrajʉʉwẽa nuree kĩra nureaɗai panuu. Ne nedoɗaba ichiba nedoɗa ewaricha uru ɓuai kʉ̃risia ɓuabai ɓuu. 31  Chi nau iujãa dachiba unu panuu joma wãꞌãemaa ɓuuɗeeba chi ne barau nureeba ne barauwãe nuree kĩra kʉ̃risia nureaɗai panuu. 32  Mʉʉba kʉ̃ria ɓuu machi jirukaraaɗawẽa panaɗayu, nau iujãa ʉ̃rʉbena. Chi mukĩra kimawãe ɓuuba biꞌia kʉ̃risia ɓuabarii Dachi Mechiuba kʉ̃ria ɓuu waui baita. Dachi Mechiu kĩrajʉʉbii kʉ̃ria ɓuu. 33  Maamina chi mukĩra wẽra uru ɓuuba nau iujãaɗe ichi wẽra biꞌia uru ɓuai ãrea kʉ̃risia ɓuabarii. Ichi wẽra kĩrajʉʉbii kʉ̃ria ɓuu. 34  Maka chi wẽra bara ɓuuba kʉ̃risia ome uru ɓuabarii.* Ara mau kĩra chi wẽra kima uru ɓuuba nau iujãaɗe ichi kima biꞌia uru ɓuai ãrea kʉ̃risia ɓuabarii. Ichi kima kĩrajʉʉbii kʉ̃ria ɓuu. Maamina chi wẽra mukĩrawãe ɓuuba Dachi Mechiu ʉ̃rʉbena biꞌia kʉ̃risia ɓuabarii. Nau kakuaɗe mauɗe jauriɗe ichi baita biꞌia ɓuai kʉ̃ria ɓuu. 35  Mau mʉʉba jarawẽa ɓuu machiba kʉ̃ria panuu kĩra panarãaɗamera maumaarã biꞌia nureaɗamera. Mʉʉba aɓa kʉ̃ria ɓuu machi kĩra jipa nureaɗayu mauɗe joma machi sõɗeeba Dachi Mechiuba kʉ̃ria ɓuu wauɗayu. 36  Mukĩra aɓaba ãwera ome adaui baita beɗea dea ɓuubʉrã, adaui naeɗe poyaa jãaduawẽe kʉ̃risiaruubʉrã mauɗe isa kãi kʉ̃riaruubʉrã, kãi ɓuu. Mau kachiruawãema. 37  Maamina chi adaui baita beɗea deasiiɗe ichi sõɗe mau wẽra kãibai a kʉ̃risia ɓuubʉrã mauɗe ichi kakuaba kʉ̃ria ɓuu poyaa jãadua ɓuubʉrã, biꞌia ɓuu mau wẽra ome kãibai. 38  Biawãra chi miakãiruuba biꞌia wau ɓuu. Maamina mʉʉmaarã chi miakãiwẽeba aude bibuara wau ɓuu.* 39  Chi wẽra mukĩra bara ɓuu chi mukĩra chokae ɓuumisa ichi ome ɓuai ɓuu. Maamina chi mukĩra biuruubʉrã, waya miakãi kʉ̃riaruubʉrã, poyaa miakãai ɓuu. Maamina aɓaburu Dachi Mechiuɗe ijãa ɓuu ome miakãai ɓuu. 40  Mʉʉba kʉ̃risia ɓuu ichi kima adauwẽebʉrã kĩrajʉʉ ɓuai. Mauɗe mʉʉba kʉ̃risia ɓuu Dachi Akõre Jauriba maka kʉ̃risiabi ɓuu.

Notas

7:1 Biawãra mukĩraba wẽra adaubai biꞌia ɓuu. Griego beɗeaɗe naka ɓʉ kuɓuu: mukĩraba wẽra waubai bibuara ɓuu.
7:9 Machi kakuaba kʉ̃ria ɓuu ʉ̃rʉbena ãrea kʉ̃risia ɓuai. Griego beɗeaɗe naka ɓʉ kuɓuu: ara dachi du aɓa baai.
Lucas 16:18.
7:34 Kʉ̃risia ome uru ɓuabarii. Griego beɗeaɗe chi ɓee kartaɗe mau wãꞌãe.
7:38 Griego beɗeaɗe versículo 36ɗebena aɓa 38ɗaa nau siɗa ɓʉ kuɓuu: 36 Maamina ãbaba ichi kau ãwera kima deawẽa ɓuuɗeeba kachirua wau ɓuu kʉ̃risia ɓuubʉrã, ichimaarã biꞌia ɓuubʉrã, kima deai ɓuu. Mau kachiruawãema. 37 Maamina ãbaba ichi kau deawẽa sõɗeeba kʉ̃risia ɓuubʉrã, mauɗe aɓauba jara ɓuuɗeeba maka wauwẽa ɓuubʉrã, biꞌia ɓuu ichi kau kima deabai. 38 Biawãra ichi kau dearuuba biꞌia wau ɓuu. Maamina mʉʉmaarã ichi kau deawẽeba aude bibuara wau ɓuu.