1 Corintios 16:1-24

16  Mau awara machiba ãbarã Jerusalenɗebena baita chi nejarra peeduu ʉ̃rʉbena mʉʉba jaraaruu. Mʉʉba ãbarã Galacia druaɗebenarãmaa jaraɗa kĩra wáusturu.  Misacha machicha chi nejarra kanabadauɗebena awara ɓupeɗaaɗa merásturu. Makarã mʉ neeruuɗe machiba peɗaabai.  Mʉ neeruuɗe chi ãbarã machiba pepeɗaaɗa maarã ome mʉʉba Jerusalenɗaa chi nejarra urubʉʉi. Ãbarã Jerusalenɗebenarãba ãchi biꞌia irsibiɗamera mʉʉba maarã ome karta urubʉʉi.  Maamina machimaarã mʉ siɗa wãi biꞌia ɓuubʉrã, maarã ome wãi. Pablo Corintoɗaa wãi kʉ̃risiaɗa  Mʉ naa Macedonia druaɗaa wãi ɓuu. Maabae machimaa wãi.  ¿Mʉ machi baara awawarrea ɓeei ɓuẽka? ¿Machi baara joma nau kui che ewariɗe ɓeei ɓuẽka? Maabae machiba mʉ poyaa aiɗaɗai mʉ wãaruumaa biꞌia wãmera.  Nauɗera poyaa kãꞌãa ɓeebaiɗeeba mʉʉba machi ichiaɗe wã kʉ̃riawẽe. Maamina Dachi Mechiuba kʉ̃riaruubʉrã, machimaa wãaruuɗe kãꞌãa ɓuaɗe wãi.  Nama Éfeso puuruɗe ɓuai aɓa Pentecostés bari panabadau ewari wãꞌãeruuɗaa.*  Nama mʉ kĩramaa panumina poyaa Dachi Akõre beɗea biꞌia jaradea ɓuai mauɗe ãreaba ijãa panuu. 10  Ãba Timoteo machimaa neeruubʉrã, ichi machi tãeɗe biꞌia irsibísturu wapearãamera. Dachi Mechiuba kʉ̃ria ɓuu ichiba biꞌia wau ɓuu mʉʉba wau ɓuu kĩra. 11  Mauɗeeba ichi kĩramaabiarã́sturu, maumaarã aiɗásturu mʉ ichiaɗe neeruuɗe jirukaraayuwãe neemera. Mʉʉba mauɗe waabenarã ãbarã ichi neei eseɗau panuu. 12  Dachi ãba Apolosmaa mʉʉba chi chuburia iɗisii waabenarã ãbarã ome machi ichiaɗe wãɗamera. Maamina ʉ̃rauɗe ichi wã kʉ̃riawẽa ɓuu. Wãi poyaaruuɗe wãi. Pabloba nau kartaɗe aanama ɓʉɗa 13  Kauwa panásturu. Jesucristoɗe ãrea ijãa panásturu. Ichiɗeeba perawẽa panásturu mauɗe chaarea panásturu. 14  Ne joma machiba wauduu kʉ̃riaɗeeba wáusturu. 15  Ãbarã, machiba kuitaa panuu Acaya druaɗe Estefanasba mauɗe ichi deɗebenarã chi naeɗe Jesusɗe ijãapeɗaaɗa mauɗe ãchiba kʉ̃risia panuu joma ãbarã aiɗaɗai baita. 16  Mʉʉba machimaa chi chuburia iɗiiruu ãchi mauɗe joma ãchi kĩra nuree ũriɗamera. Joma Dachi Akõre traju waubadaurã mauɗe ãbarã aiɗabadaurã ũrísturu. 17  Ãba Estéfanas, Fortunato mauɗe Acaico mʉʉmaa neepeɗaaɗaɗeeba kĩrajʉʉ ɓuu. Maarãba machi kuenda mʉ aiɗa panuu. 18  Maarãba mʉ sõ kĩrajʉʉbisiɗau machi sõ kĩrajʉʉbiapeɗaaɗa kĩra. Maarã ʉ̃rʉbena mauɗe ãbarã ãchi kĩra panuu ʉ̃rʉbena biꞌia kʉ̃risiásturu. 19  Ãbarã Asia druaɗebenarãba kʉ̃ria panuu machi biꞌia panaɗayu. Ãba Aquilaba, neekau Priscilaba mauɗe ãbarã ãchi deɗe araa ãbua imibadaurã Dachi Mechiuɗeeba kʉ̃ria panuu machi biꞌia panaɗayu. 20  Ãbarã jomaurãba kʉ̃ria panuu machi biꞌia panaɗayu. Biawãra kʉ̃riaɗeeba chiya biꞌia berreásturu.* 21  Mʉ Pablobʉ. Nau beɗea ara mʉ juaba ɓʉʉruu. 22  Barikiuba Dachi Mechiu Jesucristo kʉ̃riawẽebʉrã, Dachi Akõreba mau ẽbẽra nebʉra barau ai. ¡Uche, Dachi Mechiu! 23  Mʉʉba kʉ̃ria ɓuu Dachi Mechiu Jesucristoba ichi sõbiaɗeeba machi aiɗa ɓuai. 24  Jesucristoɗeeba mʉʉba machi biawãra kʉ̃ria ɓuu.*

Notas

16:8 Judiorãba Pascua ewari wausiɗauɗe 50 ewari ɓuuɗe ãchi ne uu nuɓuu chi naa chauɗa ʉ̃rʉbena kĩrajʉʉ ewari waubachiɗau. Mau bari panabadau ewari «Pentecostés» abachiɗau. Levítico 23:15-16.
16:20 Biawãra kʉ̃riaɗeeba. Griego beɗeaɗe naka ɓʉ kuɓuu: kĩedarr ʉ̃yásturu.
16:24 Griego beɗeaɗe chi ɓee kartaɗe kaaɗeare ɓʉ kuɓuu: biꞌia ɓuu maka ɓuai.