Ir al contenido

KŨUDRÃARÃ AWẼRARÃ OMEBA WIƊI PANUU

¿Saka Bibliaba aiɗai ɓua mʉ? Parte aɓa: Jʉrʉs netaa kĩra ɓee Bibliaɗe

¿Saka Bibliaba aiɗai ɓua mʉ? Parte aɓa: Jʉrʉs netaa kĩra ɓee Bibliaɗe

 Mʉa bereka ɓua chi Biblia leayu, maamina ãrĩãdu baraa ɓuu unu ɓua mʉa” (Briana, 15 años).

 ¿Bichimaa biɗa ara jãka pasa ɓue? Makarã cha nama jara ɓuu bichi baitabʉ.

 ¿Sakayua biʼia ãrĩã ɓua chi Biblia leayu?

 ¿Biblia learuu ãrĩãdu aburribi ɓue? Maka ai ɓua. Bichia kʉ̃risiai ɓua mau chi Biblia página ãrĩãdu baraa ɓuu chi letra ɓiɗĩika ɓeepeɗa mauɗe diujo wãʼãe ɓuu. ¡Naarã ãyaa ɓua televisión mauɗe bideorã kãyabãra!

 Maamina naka kʉ̃risiachãu: bichia baura unuuruurã chi mama eɗa netaa ãrĩã ira ɓuu unuburuuɗe, ¿ɓuuwẽe bichia ewata kʉ̃riai ɓuu?

 Biblia siɗa ara jãu baura netaa eɗa nuɓuu kĩra ɓua. Mama eɗa bichia perla kĩra unui ɓua bichi ãrĩãdu aiɗai ɓuu:

 •   Chi biʼia ɓee asei baita

 •   Bichi akõrerã nuree ome biʼia ãrĩã nibai baita

 •   Kõpaerorã bia unui baita

 •   Ãrĩã preokupaabai baita

 ¿Saka Biblia yataɗeeɗabena ɓʉpeɗaaɗaba dachirã iɗibea ãrĩãdu aiɗai ɓua? Chi joma eɗa ɓʉ kuɓuu “Dachi Akõreburu ɓʉbiɗaa” bẽrã (2 Timoteo 3:16). Chi konsejorã Bibliaɗe eɗa baraurã jãarã chi aude biʼia ãrĩã nii universoɗebenaba deaɗa bẽrã.

Biblia baura ichiɗe eɗaa netaa ãrĩa nuɓuu kĩra kirua, perla kĩra kiɗii dachimaa ãrĩãdu kawabii ɓuu.

 ¿Bichia saka biɗa leai ɓuu chi Biblia?

 Bichia Biblia leaibʉrã ẽpesaaruuɗeeɗabena waa akabaruuɗaa. Bichia maka learã makarã bichia arikʉɗe biʼia kʉ̃risiai ɓua kãareɗebena jara ɓuu chi Bibliaba. Bichia kawai ɓua naka aseburuuɗe; ochiaba naarã ome panuu:

 •    Bichia leai ɓua 66 librorã eɗa duanuu, Génesisɗeeɗabena Apocalipsisɗaa.

 •    Bichia leai ɓua chi Biblia chi fecha jaraɗa baɗaɗeeɗabena, chi mau pasasiiɗeeɗabena.

 Nau aseba: Chi apéndice A7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundoɗebena. bichia leai ɓua chi pasapeɗaaɗa baɗa aude biʼia ɓee Jesús ʉ̃rʉbena nama iujãaɗe ɓoosiiɗe.

 Chi ome bichia aseibʉrã jʉrʉi ɓua nebʉrʉ Bibliaɗe bichi problema baraa ɓuu ome ara mau kĩra jara ɓuu jʉrʉi baita. Nau kĩra ɓuu:

 •   ¿Bichia amikorã ãchiɗe ariɗe ijãapeɗa ua nibai kʉ̃ria ɓue? Makarã leas chi nebʉrʉ David mauɗe Jonatanɗe (1 Samuel, capitulorã 18ɗebena 20ɗaa). Maabea, aseba nauɗe jara ɓuu kĩra “Saka unui amikorã arikʉɗe kirureerã”, makarã kawayua mau nebʉrʉ ʉ̃rʉbena.

 •   ¿Bichia kʉ̃riai ɓue waaburu choroa nibayua chi tentasión neeruubʉrã? Bichia leai ɓua José ʉ̃rʉbena ichia saka tentasionɗe ɓaeebasii (Génesis, capítulo 39). Mau kaaɗe, nau naka aseyu “Saka choroai tentasiorã” mauɗe “Ẽbẽra ne joma ase adua kiɗii atua jarapeɗaaɗa”, naarãba bichimaa ũkuru kawabi panuu ne bia bichia asei ɓuu.

 •   ¿Kawa kʉ̃ria ɓue saka aiɗai ɓuu bichia ʉtaa wiɗiiruuɗe? Leas Nehemiasmaa pasaɗa ʉ̃rʉbena (Nehemías, capítulo 2). Mau kaaɗe, nau aseyu “Jeowaba ichimaa ʉtaa wiɗi ɓuu panausia” mauɗe kawai ɓua chi ãrĩãdu serbi keɗee bichi baita.

 Nau aseba: Bichia Biblia lea kʉ̃riaruuɗe, chi sama akʉ ɓooyu chũpea kiruuɗe ɓoi ɓua mama aria biʼia kʉ̃risiai baita.

 Chi õbea bichi aiɗayua salmoɗebena leai ɓuu, maabea kʉ̃risiai saka nauba bichi aiɗai ɓua. Nau leaɗakare, naka wiɗichãu:

 •    ¿Sakayua Jeowaba naarã beɗearã Bibliaɗe eɗa kuɓusaa?

 •    ¿Mʉa cha lea ɓuuba kãare jaradea ɓua Jeowa ʉ̃rʉbena mauɗe ichia ase niiɗebena?

 •    ¿Chi mʉa cha leasiiba saka aiɗai ɓua mʉ bidaɗe?

 Nau aseba: Kʉ̃risiaba chi aseeruu biʼia ɓoi baita. Bichia ɓʉ kuɓuu ɓua chi fecha chi Biblia ẽpesa leai baita. Biblia learuuɗe interneɗe eɗa ɓuu “Programa de lectura de la Biblia” nau unuyu dai sitio interneɗe.