Kututuluka ha Chikuma

Shimbi Jize Anatayiza

Shimbi Jize Anatayiza

Ulite wa akwa-kusoneka

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Shimbi jeswe ja ulite kanajikaula.

Site yino yili ya Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Yisoneko yeswe ni sango jikwo jize jili mu site yino yili ja Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Yikuma yize yinasolokaho

Adobe, ni Adobe logo, Acrobat, ni Acrobat logo ya akwakulanjisa ja Adobe Systems Incorporated. iTunes ni iPod kali marcas comerciais ja Apple Inc. Marcas comerciais jeswe jikwo ni Marcas comerciais ja kusoneka jili jambala.

Shimbi ha kuzachisa site ni utayizo ha kunjila ha site

Shimbi ha kuzachisa site ni utayizo ha kunjila ha site muyikukwasa kujila kanawa mu site yino. Muze mujila mu site yino, yena unatayiza Termos de uso yeswe. Nyi watayijile Termos de uso yino, watambile kunjila mu Website.

Yika muyikukwasa kuzachisa kanawa? Hanji muhasa kuchiza, mikanda, miaso, yizulie, yisoneko, ni yinema (“Content”) ya yena mwene hi yakulanjisako mu site yino, ukanjiso wa Termos de uso uli mushi. Kashika yena watambile:

  • Kusa sango ja site yino mu internet (yeswayo, kutuma yikuma ku site yeswe, hanji mu rede social);

  • Kuhanahana ya site yino hanga uyitenge ngwe aplicativo de software;

  • Kukopolola, kulinga copia hanji chuma cheswacho ku yikuma yino site hanga uyilanjise (chipwe ngwe hi yakulanjisa ko,) nawa hanji kuyitetela kuli atu mu ma computador, ni kuyituma mu katalilo mweka ni mweka.

  • Kunjila mu site yino hanga uchize ni kutetela, yikuma hanji makina akuchiza no sango ja mu site yino, chipwe ni yikwo (hi wika ko kuchiza kusweka hanji kutetela kuli atu.)

  • Kuzachisa chipi site yino hanji yikuma yamo. Chikutalilaho, kuchiza hanji kunjila chipi mu site ha mutapu uze kuwatelele.

  • Kuzachisa site yino mu jila yize muyipihisa hanga muyikalisa kunjilamo. Nawa nwatambile kuyizachisa mu jila yize kuyatelele, yipi, yawiji.

  • Kuzachisa site yino hanga nwambujole mingoso yenu.

Kuvulumuna Shimbi ha Kuzachisa site

Kanda uvulumuna shimbi ni yimwe yize a Watchtower anahana hakutwala ku kuzachisa site yino, nyi wavulumuna shimbi jino, a Watchtower mahasa kukulinga yize anazange kulita ni shimbi ya ulite. Ngwe, kukukanjisa kunjila ha site, kukanga numero ya unjililo wa ha computador IP, kulweza yoze wakukukwasa kunjila ha internet hanga akuyike kunjila ha site chipwe kukutwala ku usopeso.

Kwalumuka cha Shimbi

Watchtower ha shimbu ni shimbu mahasa kwalumuna Shimbi Jize Anatayiza. Shimbi jize analumuna mujipwa ni kukalakala ha shimbu lizeliene anajise ha site. Tunakwite hanga upwe ni kunjila shimbu lieswe ha lifwo lino hanga unyingike shimbi jize alumuna haliapwila.

Shimbi ni Usopeso

Shimbi jino Anatayiza mujipwa jikalu chinji ni kujisopesa kulita ni shimbi ja estado de Nova York, EUA, kweswako kuze anajisopesela. Usopeso weswawo ha Shimbi jino Anatayiza katamba kusolola ku chota cha nguvulu yoze uli ni shimbi ja estado de Nova York, EUA.

Kulisa cha Shimbi

Nyi chimwe chota chamba ngwo yuma yikwo ya shimbi jize atanayiza yatwamineko, yishi ulemu, yalitele hanji ngwo keshi kuyikaula, shimbi jikwo mujihasa kununga. Nyi a Watchtower makokolola kulemesa yimwe yuma ya shimbi jino, chichi kulumbunuka ngwo yoze uli ha site katambile kujikaula hanji ngwo a Watchtower katambile kujilemesa ka.

Usendo wa Shimbu Lieswe

Shimbi Jino Anatayiza jili usendo uze a Watchtower analingi ni yena ha kuzachisa site. Usondo weswawo ukulu wa kuzachisa site yino wahwa.