Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Mwang'aneli (Wosunzana)  |  Janero ya 2018

“Iyene Onomulidiha Okukumuwile”

“Iyene Onomulidiha Okukumuwile”

Mutoma wa yaka 2018: ‘Abale animuroromela Yehova, guru dhawa dhinolibihiwavi.’—IZAIYA 40:31.

JIBO: 152, 51

1. Makattamiho gani anvilela iyo, nanda txini enziveliwana Yehova mwa emeleli aye? (Koona foto eli omaromo.)

EGUMI masaka abano enorutxa. Motagiha, abali na arogora enjene anotabuwaga na dhiredda dhottiyana-ttiyana. Enaya, anazuzumela abale ali akalaba. Oku eena anokosa kukuttu wila asapele murala wawa. Niziwa wila owinjivaya mwa nyuwo, munowana na makattamiho ninga abene obe oladdana. Masoso abo, anoja mudhidhi, guru vina muhaku wila nigomihe. Masiki dhawene, okaane ebaribari yawi Yehova onele wukamihedha-wene. Onoziwa wila dhilobodha dhinele osadduwa sabwani iyene olibela dhawene. Noona nroromelo nawo, nimuhagalalihe Yehova!

2. Izaiya 40:29 onnilibiha dhavi, vina yottega gani enddimuwa egakosilehu?

2 Dila dhinjene onowoonaga wila makattamiho angumanana weyo borutxa ovilelawa? Akala onowonaga dhawene, ziwa wila kuli weka. Emeleli enjene a Mulugu a masaka a mundduni anubuwela wila makattamiho awa ahittabwa. (1 Amwene 19:4; Job 7:7) Txini yakamihedhile okalavi oliba? Awene akuluvela  guru dha Yehova. Bibilia onloga wila Yehova “onomulibiha okukumuwile, onomvaha guru wobanile.” (Izaiya 40:29) Yokubanyihaya jawi emeleli enjene a Yehova, anubuwela wi mukalelo mmodha wokwaranyana makattamihoya ku ottiya omulabela Yehova. Ottiya woona mareliho alivo, awene anubuwela wila omulabela Yehova muttoro. Nomala, anottiya omwengesa Bibilia, woona matugumano vina olaleya. Esi sisuwene dhinfuna Satana wila emeleli a Mulugu akosege.

3. (a) Ninawodhe dhavi omurabela Satana wila ahinobanihe? (b) Txini enasunze iyo mmutomani obu?

3 Ddiabo, txipo kannifunana okala oliba. Iyene onoziwa wila nigakala wolibene ninele owararela mabasa Yehova. Noona ogona wila maningo na mobuwelo wawo olema, omususele Yehova. Omususele kakamwe iyene. Bibilia onloga wi: “Mulugu onowulibihani, onowuwaralihani, onowimetxani pwí.” (1 Pedro 5:10; Tiago 4:8) Mmutomani obu ninele osunza mukalelo onnilibiha Yehova mowiwanana na Izaiya 40:26-31. Musogorho-mwa ninele woona makattamiho meeli txino agawodhile wobaniha omulabela wehu Yehova, nanda ninele woona mukalelo wolabihedha magano a Bibilia wi niwodhe ovilela.

ANIMUROROMELA YEHOVA GURU DHAWA DHINOLIBIHIWA

4. Txini ensunza iyo va Izaiya 40:26?

Yehova onowodha wuvaha guru dhinfuniwe wila ovilelena makattamiho awo

4 Kengesa Izaiya 40:26. Kawo muttu onziwa muttengo wa dhineneri dhili odhulu. Asientista anorumeela wila nikwala nimodha ninokaana okwaranya biliau 400, dha dhineneri. Masiki dhawene, Yehova onovaha mazina neneri dhotene. Kito, ejiya enfuna enisunzihe nni mwaha wa Yehova? Akala iyene onowodha otanaala neneri dhihina egumi, kavali waganyedha wila onowutanaala! Enottukulele omwebedha Yehova, kahiyo okalawo wawo, mbwenye omukwela wawo iyene. (Masalmo 19:1, 3, 14) Babi wehu wodhulu, onoziwa kakamwe eli weyo. Bibilia onloga dhahi, “Nthithi nenyu vina notene nimala oziweya muthengoyá” vamentoni vaye. (Mateu 10:30) Yehova onfuna wila iyo ninonelemo yawi “Nabuya onoziwa malabo a okalawo wa athu apama.” (Masalmo 37:18) Ndde, Yehova onoziwa makattamiho otene angumaniwena, nanda onowodha wuvaha guru wi ovilelena.

5. Ninkaana dhavi ebaribari yawi Yehova onowodha onilibiha?

5 Kengesa Izaiya 40:28. Yehova ddwa guru. Motagiha, kobuwela guru yikiliye vanzuwani. Namaleba dhahi oniliwa David Bodanis ologa wila mwari mwa segundu mmodha, oviha wa nzuwa onopitta guru ya oruma wa dhipano dhorabana koddo. Namapepesa mwina, ologa wila guru (energia) empaka nzuwa mwari mwa segundu mmodha, enowakwanela nlogo notene na attu, opitta motto wa malizho ompakiwa mwari mwa vyaka 200.000! Txibarene, akala Yehova  ohika guru ninga eji vanzuwani, kavali waganyedha wila onele onivaha guru yovilelana makattamiho.

6. Yezu walogela nni wila muthorho waye kunlemela nanda ejoya ennipatta dhavi?

6 Kengesa Izaiya 40:29. Omulabela Yehova ononivaha wagalala onddimuwa. Yezu wahiloga dhahi na anamafwara aye: “Mpwathele muthorho waga.” Nomala wahenjedhedha: “Dhahene munofwanya osanzaya. Kanga yaga kinwoma, muthorho waga kunlemela.” (Mateu 11:28-30) Ejiya ebaribari! Dila dhina ninokalaga wolemene nafunaga odhowa omatugumanoni obe omalaleyoni. Kito ninkala dhavi nigeyelela vatakulu? Ninkala wosanzaya vina womala nawale wila niwane na makattamiho ehu. Txibarene, muttorho wa Yezu, kunlemela.

7. Kavaha yotagiha enlagiha wi nlebo na Mateu 11:28-30 ttebaribari.

7 Kobuwela yotagiha ya murogora dhahi. Iyene okaana eredda ya musorho, okubanya vina nedhudhu. Dila dhinjene enomurutxaga odhowa omatugumanoni. Mbwenye labo dhahi nadhowiliye omatugumanoni, wahileba dhahi: “Diskursu yaloga sabwa ya okubanya. Museluya wa makani abo ologiwe na mukalelo wolibiha vina wa ttagaraga, noona eddittukulela omottiya muntori. Eji eddubutxedha wila odhowa omatugumanoni elobo yapama okosa.” Wahagalala vaddiddi, nanda wahikosa guru wila avahe dhowakula dhaye!

8, 9. Txini yaddana Paulo valogiye wi: “Vanobanimi, panliba miyo”?

8 Kengesa Izaiya 40:30. Masiki ninone okosa dhilobo dhinjene, kaninawodhe okosawa na guru dhehu nanya. Eji, elobo enfwanyelihu ononelamo notene. Murumiwi Paulo wanwodha okosa dhilobo gwé, mbwenye kakosile dhetene dhafuniye. Vamwaddelileye Yehova okubanya waye, Yehova wahakula na mazu awi: “Owodha waga ononeyetxa vanobana muthu.” Paulo wahinonelamo yaddeliwiye na Yehova. Noona iyene wahifiyedha ologa wila: “Vanobanimi, panliba miyo.” (2 Korinto 12:7-10) Ejiya entapulela nni?

9 Paulo wahinonelamo wila esile dhawodhiye okosa yeka dhahikaana maddile. Noona wanfuna-wene nikamihedho na muttu mwina waguru. N’eji, muya wa Mulugu wahinvaha guru mudhidhi wobaniliye. Kahiyo ejivi. Muya wa Mulugu wanwodha onvaha Paulo guru y’okosana dhilobo dhahawodhiye na guru dhaye dhomwinya. Eji vina enopadduwaga na iyo. Yehova aganivaha muya waye wokoddela, ninele oliba!

10. Yehova omukamihedhi dhavi David ovilela makattamiho aye?

10 Munasalmo David, wahoona mukalelo omukamihedhile muya wa Mulugu, bakala woliba. Iyene ohiba: “Ddigakala na nyuwo, ddinowodha othamagela owana, na Mulugu waga ddinolupa ngome.” (Masalmo 18:30) Dhahene ninga enrutxani olupa ngome, dila dhina makattamiho ehu anokalaga manddimuwa, onirutxaga ogomiha na guru dhehu nooka. Txibarene, ninofuna-wene nikamihedho na Yehova.

11. Muya wokoddela onnikamihedha dhavi ovilela makattamiho ehu?

11 Kengesa Izaiya 40:31. Epungu, kanvavela odhulu na guru dhaye bahi. Sabwa ya pevo yoviha envira vadhulu-vadhulu, eji enowodha wimetxa epungu odhulu bigavava. Ejoya vina enokamihedha epunguya  ovavela wolapela, oku enongaga guru eng’onovi. Noona ogakaana makattamiho, katanaalela enkosa epungu. Kamukumbirhe Yehova wila ovahe guru modhela ‘nikamihedho na muya wokoddela.’ (Joau 14:26) Japama omukumbirha Yehova wi anivahege guru siku na siku. Japama okumbirha nikamihedho na Yehova nigakaana magudulano na mbali obe murogora wa mmulogoni. Koddi magudulanoya abo ohiwanana ampadduwela nni?

12, 13. (a) Dila dhina Akristu ankaanela nni magudulano? (b) Esile dhimpadduweli José dhinnisunziha nni sabwa ya Yehova?

12 Magudulano anopadduwaga sabwa yokala attu ohiligana. Noona dila dhina ninosilidhiwaga n’esile dhinloga attu eena obe iyo ninowasilidha. Ejo egapadduwa enoweha nroromelo nehu. Mbwenye mwa mpaddi mwina enonivahaga gari yolagiha omukwela wehu Yehova. Na mukalelo gani? Modhela olaba mumodhani na abali obe arogora abo. Masiki bali attu ohiligana Yehova onowakwela, iyo vina nikose yakakene.

Yehova txipo kamunyanyalile José, vina kanawunyanyale (Koona ddima 13)

13 Yehova kambarela manyengetto anagwela emeleli aye. Iyo nisunza esile dhimpadduweli José. José valiye muzombwe, abalaye anddimuwaya animukaanela ntxiga. Awene amuguliha ninga mudhari, nomala ottukuleliwa w’Ejipitu. (Wita 37:28) Yehova wanona dhetene dhapadduwa, nanda kaana waganyedha wila mwimeleli waye, José wela otabuwa. Masiki dhawene, Yehova kakoddihile esidha opadduwa. Musogorhomwa, José muzivaleliwiye wila wafuna amugonihe mwadhi Putifar, nanda afugeliwa mukamburha, Yehova kadhile omburutxamo. Eji entapulela yawi Yehova wela omunyanyala kakamwe José? Nne-wene. Bibilia onloga wi “Mulugu walivi na José vina Nabuya wamukamihedha wi mabasa aye otene edde pama.”—Wita 39:21-23.

14. Nigarabela ekalelo y’owali nimpurelamo nni?

14 Yotagiha yina ja David. Attu enjene keddihiwe n’obure ninga mukosiwena David. Masiki dhawene marho oddu wa Mulugu kajiwe murima n’obure. Iyene oleba: “Rabelá ekalelo y’owali, thawá oruwana; kunyonyeyege, enadhe oudhelana obure.”  (Masalmo 37:8) Elobo yamakamaka enanittukulela ‘orabela ekalelo y’owali,’ obe ottawa osilidhiwa, jawila ninfuna nimutagihe Yehova. Iyene “keddile na iyo apimelelaga dhothega dhehu, kanivahile goyi alazaga miladdu dhehu” onilevelela. (Masalmo 103:10) Apa ninowodha woona sabwa yina enfwanyelelihu orabela ekalelo y’owali. Motagiha osilidhiwa onotota nedhudhu vina eredda ya madhadhu. Mudhidhi mwina madhadhuya anogwaddeya amutotelaga makattamiho muttuya. Ottiya eji, muttu wosilidhiwa, kankosa dhilobo moligana-mwene. Txino ninokosa dhilobo dhinasilidha attu eena, nanda okubanya wa esuwene kwa mudhidhi mwinjene. Noona japama okala wokurumuwa. Bibilia onloga: “Murima wofwasa onkala egumi ya muthu.” (Gano 14:30) N’eji, txini enakose iyo nigasilidhiwa na mbali, vina ninadhena dhavi murenddele? Nittiddihedhe mabasa magano a Bibilia.

NIGANYIMULIWA NA MBALI

15, 16. Txini enfwanyeelihu okosa niganyimuliwa na mukwehu?

15 Kengesa Éfeso 4:26. Oruwaniwa obe onyimuliwa na attu ahinimulabela Yehova, kahiyo rurumutxa wa iyo. Mbwenye akala mbali obe murogora obe mmudhehu wa Mukristu ononinyimula, ejo enopa vaddiddi. Kito akala kaninwodha ovilela dhipadduwiledha? Ninele ovira mudhidhi mwinjene wosilidhiwene? Ninele otamela ovirihamo magano a Bibilia wila nigomihe makaniya momaguva? Nigavira mudhidhi mwinjene nihilogaga na muttuya, enele orutxa okosana murenddele.

16 Kito akala mbali olowusilidha nanda weyo kuwodhaga odduwala? Onakose eni wila okaane murenddele na mbaliya oddo? Voroma kamulobele Yehova. Kamukumbirhe nikamihedho wila owodhe ologa pama na mbali mukwawo. Kobuwela wila mbaliya oddo vina marho wa Yehova. (Masalmo 25:14) Yehova onomukwela muttuya oddo. Yehova onowaweddiha amarho aye otene n’oderetu, iyo vina nikosege yakakene. (Gano 15:23; Mateu 7:12; Kolosi 4:6) Vanawili, kobuwela enfuniwe omwaddela mbalawoya. Kuwubuwele wila iyene kalʼofuna wunyimula. Txino iyene wilo ovonya obe weyo wiwelelemo bure makaniya. Kakala womala nawale wi orumele wila weyo vina onovonyaga. Txino weyo poddi oroma makaniya ologaga dhahi, “Ddinkala ninga kaddinrutxa osilidhiwa, mbwenye mulogiliwe nzilo ddahonamo . . . ” Dila eji egavonya, ohiwodha oteyihana na mbalawoya, kumutxelele. Kamulobelele mbalawoya. Okumbirhe mareliho na nikamihedho na Yehova wi okaane mikalelo dhapama. Kakaana ebaribari yawi Yehova onele wagalala sabwa ya guru enkosiwe wila okale mmurenddeleni na mbalawo, oli marho wa Mulugu vina.

NIGAROMA OVIPWATTELIHA MULADDU SABWA YA MASAKA AMUNDDUNI

17. Yehova onnikamihedha dhavi olibiha mandano na iyene nigattega, nanda ekalele nni yaderetu orumeela nikamihedhona?

17 Enaya anovyona wila kanfwanyela omulabela Yehova sabwa y’okosa yottega enddimuwa. Ovipwatteliha muladdu, ononunda guru, vina onoridhiha murenddele na wagalala wehu. Mwene David wahiwana na yubuwelo yovipwatteliha muladdu, noona ologa: “Vavuba miyo muladdu waga, makuva aga andditweya, ddibulelaga  n’osisimela masiku otene. Mathiyu na mutana, guru dhaga dhanuma ninga enuma mathaka velímweni.” Yohagalalihaya jawi David wahiwodha okosa enloga Yehova wi emeleli aye akosege. Iyene oleba eraga: “Ddiubwekelani yothega yaga, kaddivubile muladdu waga; venevo muddilevelela outhegelani waga.” (Masalmo 32:3-5) Akala weyo ohikosa yottega enddimuwa, kaziwa wila Yehova onowodha wulevelela. Iyene onofuna wukamihedha wi olibihevi mandano awo na iyene. Mbwenye onofuniwana wi orumeele malago anuvaha anddimuwa a Mulogo. (Gano 24:16; Tiago 5:13-15) Bahito kuttiye ovira mudhidhi mwinjene. Okosa ejuwene entapulela okalawo wa egumi yawo. Ovano kobuwela wila omala oleveleliwa na yottega yawo masiki dhawene muladduya onowunyonyavi. Venevo onakose eni?

18. Yotagiha ya Paulo enakamihedha dhavi abale anivyona ninga kanfwanyela omulaba Yehova?

18 Wahikala mudhidhi wakubanyetxa murumiwi Paulo sabwa ya dhottege dhakosiliye masaka a mundduni. Iyene ologa: “Txibarene, miyo mwa arumiwi ddilí mimayámo; kinddifwanyela withaniwa murumiwi, vowi ddahidda mutugumano wa Mulugu.” Nomala ologa ejiya wahenjedhedha: “Apa na mahala a Mulugu, elimi, jijene ekalilemi.” (1 Korinto 15:9, 10) Yehova wanziwa wila Paulo muttu wohiligana. Masiki dhawene iyene omurumeela Paulo nekalelo yaye nanda wafuna wila Pauloyá aziwe ejoya. Akala weyo ohitxinuwa-wene na dhottega dhawo, nanda omwaddela Yehova vamodha na anddimuwa a Mulogo, eli murima wawo ovanene, Yehova onele oulevelela. Karumeela yawi Yehova ohulevelela, vina karumela oleveleliwa na iyene!—Izaiya 55:6, 7.

19. Mutoma wa yaka 2018 buvi, nanda okalelini wofwanyeelela?

19 Apa vanaddamelihu omagomo wa elabo ejino, nijedhele ogumanana makattamiho menjene. Mbwenye nikaane muyubuweloni yawi Yehova “onomulibiha okukumuwile”, noona, onele wuvaha guru wila omulabelegevi noliba murima. (Izaiya 40:29; Masalmo 55:22; 68:19) Yaka ejino ya 2018, ninele wubuwela dila dhinjene ebaribari eji, ttabwa-ttabwa venevo vanonihu matugumano o Numbani ya Omwene, oku nengesaga mutoma wa Yaka: ‘Abale animuroromela Yehova, guru dhawa dhinolibihiwavi.’Izaiya 40:31.