Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Masunzo a mapadduwo a Mbibiliani

 NSUNZO 46

Wehiwa va Mwangoni Karmelo

Wehiwa va Mwangoni Karmelo

Amwene a mahimo kumi a Izrayel anavi obure, wattabwilevo wali Akab. Iyene wahimutela muyana wawopiha wamwebedha Baal. Nzina naye wali Jezabel. Akab ohimuttiya Jezabel waraviha attu otene omwebedha Baal, vina ohapiha anamavuhulela a Yehova. Yehova agakosile eni? Iyene omuruma namavuhulela Eliya wi anfiyedhena mwene Akab mpaganyo.

Eliya odhowa omwaddela Mwene Akab wila mw’Izrayel kamugarubwile muzogwe sabwa ya obure waye. Mwari mwa vyaka ttaru, kurubwile muzogwe nne kuwali nikupu nopwedheya, dala yahittidda motto. Venevo, Yehova omuruma namavuhulela Eliya, wi anfwanye Akab. Mwene mmoneliye ohiloga dhahi: ‘Weyo onolava vaddiddi! Yumwi eji ototile ddi weyo.’ Eliya omwakula: ‘Nne kahiyo miyo. Ddi weyo onimwebedha Baal.’ Ndowe nombeze. Kagumaniha nlogo vina anamavuhulela a Baal o Mwangoni Karmelo.

Attu ahitugumana va mwangoni. Eliya ohiloga: ‘Kobuwelani-to. Akala Yehova ddi Mulugu webaribari, munfware. Akala ddi Baal, mfwareni. Apo ddihiloga. Anamavuhulela 450 a Baal adhe ahelele mukutto amukuwelaga mulugu wawa Baal, miyo vina ddinodha ddihelele mukutto ddimukuwelaga Yehova. Mulugu onakule ddudduwene onakale webaribariya.’ Nlogo nihirumela.

Anamavuhulela a Baal ahidha wi ahelele mukutto. Ahimala siku nantero amukuwelaga mulugu wawa: ‘Eh, Baal kanakule!’ Mukoddeli Baal wakula, Eliya ohabedda. Iyene ohawaddela: ‘Mukuwe-wene munwodhelinyu. Txino iyeneya onogona, oninfuna muttu wi anvenyihe.’ Anamavuhulela a Baal ankuwavi mpaka txiguwo. Kavo wakulile.

Eliya ohittukula mukutto waye ohika vebuwani okuttulelavo manje. Mmaleliye ohilobela: ‘Eh, Nabuya Yehova, ziwihani wi nyuwo muli Mulugu webaribari.’ Novenya, Yehova ohiruma motto ovenyedha wirimu, ohiddumeya mukutto. Attu ahikuwa: ‘Yehova ddi Mulugu webaribari!’ Eliya palogiliye dhahi: Munamuttiye nne  namavuhulela mmodha wa Baal ottawa.’ Siku-nene ntto anamavuhulela 450 a Baal ahipiwa.

Moneyeli nipapi na murabo odhulu, Eliya omwaddela Akab: ‘Enofiya pevo. Kattukula muva wawo, odhowe owani-wawo.’ Nttabo nihikuneleya na mirabo, pevo ehoba, ohiroma orubwa muzogwe munddimuwa. Omamalelowa, yumwi ehigoma. Akab ohittamagiha muva waye mwawodheliye. Na nikamihedho na Yehova, Eliya ohittamaga okwaranya muva! Koddi Eliya agahikana makattamiho? Ninfuna none.

‘[Attu] aziwe wi nzina nenyu muli [Yehova]; nyuwo bahi muli Namadhulu-dhulu mwilaboni mwetemwene.’—Masalmo 83:19