Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

Chón Pwáraatá Jiowa

Fili menni fós Fósun Chuuk

A Lamot Chón Kraist Meinisin Repwe Papatais

A Lamot Chón Kraist Meinisin Repwe Papatais

“Papatais mi amanauakemi iei.”​—1 PET. 3:21.

KÉL: 7, 6

1, 2. (a) Met meefien ekkóch sam me in lupwen néúr we a mochen papatais? (b) Pwata ewe chón afalafal a eisini ekkewe chón papatais ika ra fen fangóló manawer ngeni Jiowa? (Ppii ewe sasing lepoputáán ei lesen.)

SEMEN me inen ewe kúkkún nengngin itan Maria, ra katol an útá lein chókkewe repwele papatais. Ewe chón afalafal a eáni ruu kapas eis. Maria a pélúweni fán léúwommóng me fataffatéch. Mwirin chék ena, Maria a papatais.

2 Semen me inen Maria kana ra fókkun pwapwa pokiten a filatá le fangóló manawan ngeni Jiowa me papatais. Nge me mwen ena, inen Maria we a ekis lólilen. A ekieki: ‘Maria a kon kúkkún an epwe papatais? A wesewesen weweiti aúchean ena pwon an epwe fangóló pwisin manawan ngeni Jiowa? Itá epwe éch ika epwe ekis witiwit, me papatais?’ Chómmóng sam me in mi tongei néúr ra eisini pwisin iir ekkena esin kapas eis lupwen néúr we a ereniir pwe a mochen papatais. (SalAf. 5:5) Ren enletin, án emén filatá le fangóló manawan ngeni Jiowa  me papatais, ina eú kefil mi fókkun lamot seni meinisin.​—Ppii ewe pwóór “ Ka fen fangóló manawom ngeni Jiowa?

3, 4. (a) Ifa usun aposel Petrus a áiti ngenikich pwe a fókkun lamot papatais? (b) Pwata Petrus a aléllééi papatais ngeni án Noa fala ewe waimw?

3 Ewe aposel Petrus a aléllééi papatais ngeni án Noa falei ewe waimw. A erá: “Met a fis a liosuetá papatais, ina met a pwal amanawók iei.” (Álleani 1 Petrus 3:20, 21 seni ewe footnote.) * Ewe waimw ina eú minen pwáraatá mi fókkun affata ngeni aramas pwe Noa a mochen féri letipen Kot ren unusen letipan. Noa a tuppwél le apwénúetá ewe angang Jiowa a ewisa ngeni. Pokiten án Noa lúkú, Jiowa a amanawer me an we famili seni ewe Noter. Met Petrus a mochen áiti ngenikich?

4 Lupwen aramas ra kúna ewe waimw, ra silei pwe a wor án Noa lúkú Kot. Lupwen aramas ra kúna án emén papatais, ra silei pwe a fen fangóló manawan ngeni Kot pokiten a lúkú án Kraist méén kepich me an we manawsefál. Chókkewe mi papatais ra álleasochisi Kot usun chék Noa, me ra apwénúetá ewe wis a ewisa ngeniir. Jiowa a amanawa Noa seni ewe Noter, iwe epwe pwal amanawa néún kewe chón angang mi tuppwél me papatais lupwen epwe ataieló ei ótót mi ngaw. (Mark. 13:10; Pwär. 7:9, 10) A ffat pwe a fókkun lamot ach sipwe fangóló manawach ngeni Jiowa me papatais. Ren enletin, ika emén a akkachopwa le papatais,  iwe a tongeni péút seni an ápilúkúlúkún kúna manaw esemuch.

5. Met sipwe káé lón ei lesen?

5 Iei sia silei úkúkún lamoten ewe mettóch papatais, nge mi lamot sipwe silei pélúwen ekkeei úlúngát kapas eis: Met ewe Paipel a apasa usun papatais? Met mi lamot emén epwe féri me mwen an epwe tongeni papatais? Pwata mi lamot sipwe chechchemeni iteitan lamoten papatais lupwen sia asukula néúch kewe are chókkewe sia káé ngeniir Paipel?

MINNE PAIPEL A APASA USUN PAPATAIS

6, 7. (a) Met weween án aramas papatais ren Johannes? (b) Án ié we papatais a sókkóló seni meinisin, me pwata?

6 Lón Paipel, Johannes Soupapatais, i ewe áeménún a papataisi aramas. (Mat. 3:1-6) Pwata aramas ra etto ren pwe repwe papatais? Ra féri ena pwe repwe pwári pwe ra aier seni ar tipis, weween ra pwári pwe ra álleasolapa ewe Allúkún Moses me fókkun mengiringir. Nge Johannes a papataisi emén ren pwal eú popun mi fókkun sókkóló weween, ina ewe papatais mi fókkun lamot seni meinisin. A fókkun feiéch ren an papataisi Jesus, Néún Kot we mi unuséch. (Mat. 3:13-17) Jesus ese tipis fán eú. Ese lamot ngeni an epwe aier. (1 Pet. 2:22) Nge, met popun chék Jesus a papatais? Pwe epwe pwáraatá pwe a fen mmólnetá le áeá manawan le féri letipen Kot.​—Ipru 10:7.

7 Mwirin án Jesus poputááni an angangen afalafal, néún kewe chón káé ra poputá le papataisi aramas. (Joh. 3:22; 4:1, 2) Chókkana ra pwal papatais pokiten ra aier seni ar tipisin atai ewe Allúkún Moses. Nge mwirin án Jesus máló me manawsefál, a lamot pwe chókkewe mi mochen wiliti néún chón káé repwe papatais ren pwal eú popun mi sókkóló.

8. (a) Ifa án Jesus we allúk mwirin an manawsefál? (b) Pwata a lamot Chón Kraist repwe papatais?

8 Lón ewe ier 33, ekiseló mwirin án Jesus manawsefál, a fós ngeni lap seni 500 mwán, fefin, me neman pwal mwo nge semirit. Neman ina ewe atun a afalafaler me erá: ‘Oupwe feila o asoulängala chon ekewe mwü meinisin, oupwe papataisiir ngeni iten ewe Sam, ewe Nau me ewe ngünmifel. Oupwe afalafaleer pwe repwe aleasochisi meinisin mine üa allük ngenikemi.’ (Mat. 28:19, 20; 1 Kor. 15:6) Jesus a allúkú ngeni néún kewe chón káé ar repwe álisi aramas le wiliti néún chón káé. Aramas mi mochen wiliti néún chón káé, are mwárelongei an we “waas” repwe papatais. (Mat. 11:29, 30) Ren án emén epwe angang ngeni Kot lón ewe napanap mi apwapwaai, mi lamot epwe etiwa pwe Kot a néúnéú Jesus le apwénúetá letipan. Iwe eménna epwe tongeni eáni ewe papatais Kot a pwapwa ren. Ewe Paipel a awora chómmóng pisekin ánnet pwe néún Jesus kewe popun chón káé ra silei úkúkún lamoten án emén epwe papatais. Rese ekieki pwe repwe chék mwo witiwit me repwap papatais mwirin.​—Föf. 2:41; 9:18; 16:14, 15, 32, 33.

KOSAP MMANG LE PAPATAIS

9, 10. Met sia tongeni káé seni án ewe re Itiopia me án Saul papatais?

9 Álleani Föför 8:35, 36. Emén re Itiopia mi fen fiti lamalamen chón Jus a sái ngeni imwan mwirin an fel ngeni Kot lón ewe imwenfel Jerusalem. Néún Jiowa we chónláng a tinaló Filip pwe epwe afalafal  ngeni átena me a áiti ngeni “ewe Pworausen Manau usun Jesus.” Met ena re Itiopia a féri? A weweiti lamoten an epwe etiwa Jesus pwe an Samol, me a mochen féri met Jiowa a mochen án Chón Kraist repwe féri. Iwe mwittir chék, a papatais.

10 Pwal eú pwóróus, ina pwóróusen emén re Jus iten Saul. Unusen chón ewe mwúún Jus ra fen káimuló pwe repwe néún Jiowa, nge a fen péútiireló pwe ra álleasolapa. Saul a lúkú pwe ekkewe chón Jus ra chúen angang ngeni Kot fán ewe napanap mi pwúng, ina popun a eriáfféwúmwááli ekkewe Chón Kraist. Nge eú rán, Jesus ewe mi fen manawsefál, nge me ren Saul pwe a fen máló, a pwisin fós ngeni Saul seni láng. Iwe met Saul a féri? A pwapwa le etiwa ewe álillis seni Ananias, emén Chón Kraist. Ewe Paipel a erá: “Iwe, a ütä o papatais.” (Föf. 9:17, 18; Kal. 1:14) Mwirin, a sill ren an iteni aposel Paulus. Nengeni pwe lón chék ewe atun Saul a weweiti pwe Kot a néúnéú Jesus le apwénúetá letipan, a chék mwittir papataiseló.​—Álleani Föför 22:12-16.

Chókkewe mi káé Paipel ra aúcheani met Paipel a apasa me ra mwétéres le papatais

11. (a) Met a amwékútú ekkewe mi káé Paipel lón ei fansoun ar repwe filatá le papatais? (b) Met meefiach lupwen emén a papatais?

11 Pwal ina chék usun ikenái, ren chómmóng chókkewe mi káé Paipel, iir kúkkún me watte. Pokiten ra aúcheani me lúkú met ewe Paipel a apasa, ra mwétéres le fangóló manawer ngeni Jiowa me papatais. Ren enletin, ewe afalafalen papatais, ina eú kinikin mi fókkun aúchea iteitan lón ekkewe mwichelap. Chón Pwáraatá Jiowa ra pwapwa lupwen chókkewe mi káé Paipel ra etiwa ewe enlet me filatá ar repwe papatais. Ekkewe sam me in ra fókkun pwapwa lupwen néúr kewe ra pwal eáni ena kefil. Lón ewe 2017 service year, lap seni 284,000 minefé ra papatais pwe repwe pwáraatá pwe ra fangóló manawer ngeni Jiowa. (Föf. 13:48) A ffat pwe ra weweiti pwe a lamot ngeni Chón Kraist ar repwe papatais. Nge met a lamot repwe féri pwe repwe tongeni papatais?

12. Met mi lamot chókkewe mi káé Paipel repwe akkomw féri mwen ar repwe papatais?

12 Me mwen án chókkewe mi káé Paipel repwe papatais, a lamot repwe káé ewe enlet usun Kot, minne a tipeni fán iten aramas me fénúfan, me met a féri pwe epwe amanawa aramas. (1 Tim. 2:3-6) Mwirin, a lamot repwe ámááraatá ar lúkú, ina ewe mettóch epwe álisiir le álleasochisi án Kot kewe allúk me úkútiw seni ar féri minne Kot a oput. (Föf. 3:19) A lamot ena, pokiten Jiowa esap etiwa án emén fangóló manawan ngeni nge a chúen féfféri minne I a oput. (1 Kor. 6:9, 10) Nge mi pwal wor met repwe féri. Mi lamot pwe chókkewe mi mochen fangóló manawer ngeni Jiowa repwe fiti án ewe mwichefel kewe mwich, me fiffiti ewe angangen afalafala ewe kapas allim ngeni aramas me asukuler. Ina met a lamot emén epwe féri ika a mochen tapweló mwirin Kraist. (Föf. 1:8) Emén mi káé Paipel epwe akkomw féri meinisin ekkena mettóch. Mwirin, a tongeni fangóló manawan ngeni Jiowa ren an pwisin iótek, me papataiseló.

 EKKEWE CHÓN KÁÉ REPWE ACHOCHO AR REPWE PAPATAIS

Lón óm asukula ekkewe ekkóch, ka kútta atun óm kopwe tongeni álisiir le weweiti pwe a fókkun lamot papatais? (Ppii parakraf 13)

13. Lupwen sia asukula ekkewe ekkóch, pwata a lamot ach sipwe chechchemeni pwe mi lamot repwe papatais ren ar repwe wiliti Chón Kraist mi enlet?

13 Lupwen sia álisi néúch kewe me pwal chókkewe mi káé Paipel le féri met mi lamot, sipwe pwal chechchemeni pwe a lamot chókkewe mi mochen enletin tapweló mwirin Jesus repwe papatais. Ika ina, sisap pireir le affata ngeniir lón ekkewe fansoun mi fich úkúkún lamoten án emén epwe fangóló manawan ngeni Kot me papatais. Sia mochen án néúch kewe me pwal chókkewe mi káé Paipel repwe feffeitá ngeni ar repwe papataiseló!

14. Pwata sisap eriáni emén an epwe papatais?

14 Pwúngún pwe itá esap wor emén epwe eriáni néún we are emén chón káé an epwe papatais. Jiowa ese eriáni aramas ar repwe angang ngeni. (1 Joh. 4:8) Lupwen sia asukula ekkewe ekkóch, mi lamot sipwe álisiir le weweiti pwe a lamot ar repwe ámááraatá ar ririéch ngeni Jiowa. Iwe, ika ewe chón káé a enletin meefi an aúcheani ewe enlet usun Kot me wesewesen mochen féri meinisin met itá ekkewe Chón Kraist mi enlet repwe féri, iwe epwe mochen papataiseló.​—2 Kor. 5:14, 15.

15, 16. (a) Mi pwal aúkúk ierin emén ren an epwe tongeni papatais? Áweweei. (b) Pwata emén chón káé epwe papatais ren Chón Pwáraatá Jiowa ikaamwo a fen papatais lón pwal eú lamalam?

15 Ese aúkúk ierin emén ren an epwe tongeni papatais. Emén me emén aramas a sókkóló, ekkóch chón káé ra mwittir feffeitá lap seni ekkewe ekkóch. Chómmóng ra papatais lupwen iir mi chék kúkkún nge ra akkamwéchú ar tuppwél ngeni Jiowa lón ar mámmááritá. Ekkóch a fen watte ieriir  lupwen ra silei ewe enlet seni Paipel me papatais. Ekkóch me leir a pwal mwo nge lap seni 100 ieriir!

16 Emén fefin a káé ewe Paipel nge a fen papatais fán fite pokiten a fen sótun fiti fitu lamalam. Ina popun a eisini ewe mi káé ngeni Paipel ika mi chúen lamot ngeni an epwe papatais sefál. Ena mi káé ngeni a áiti ngeni ekkóch wokisin seni Paipel mi pélúweni an na kapas eis. Iwe, lupwen ewe fefin a weweiti met ewe Paipel a apasa usun, a papatais inaamwo ika a arapakkan 80 ierin. Met sia káé seni ena pwóróus? Jiowa epwe chék etiwa ach papatais ika sia silei ewe enlet usun letipan. Ina minne, ikaamwo sia fen papatais lón pwal eú lamalam, nge mi chúen lamot ach sipwe papatais pwe sipwe wiliti emén Chón Pwáraatá Jiowa.​—Álleani Föför 19:3-5.

17. Itá met emén epwe ekieki lón ránin an we papatais?

17 Ránin án emén papatais a fókkun apwapwa. Pwal ina ewe fansoun emén epwe ekiekifichi usun met a kapachelong lón an fangóló manawan ngeni Kot me papatais. An féri meinisin met mi lamot ngeni emén Chón Kraist mi enlet an epwe féri, ina eú angang mi weires. Mi lamot néún Jesus kewe chón káé “resap chüen manau fän püsin iter, nge repwe chök manau fän iten ewe mi mäla o manausefäl fän iter.”​—2 Kor. 5:15; Mat. 16:24.

18. Ikkefa ekkewe kapas eis sipwe pwóróus wóór lón en lesen mwirin ei?

18 Sia fen káé lón ei lesen pwe ewe kefil án emén epwe wiliti Chón Kraist mi enlet, ina eú kefil mi chómmóng met a kapachelong lón me aúchea. Ina popun inen Maria we a pwisin eisini ekkewe kapas eis me lepoputáán ei lesen. Ika en emén sam are in, neman ka fen pwisin eisinuk: ‘Nei we a fen mmólnen papatais? Mi naf silean usun Jiowa pwe a tongeni fangóló manawan ngeni? Itá epwe mwo akkomw fiti sukul tekia me eáni eú sókkun angang mi éch me mwen an epwe papatais? Ifa usun ika nei we a féri eú tipis mi chou mwirin an papatais?’ Sipwe pwóróus usun ekkena kapas eis lón en lesen mwirin ei me sipwe káé ifa usun Chón Kraist sam me in ra tongeni eáni ewe ekiek mi pwúng usun papatais.

^ par. 3 1 Petrus 3:20, 21 (NW): “Iir ekkewe chón álleasolap, lupwen Kot a mosonottam le witiwit lón ránin Noa we, lupwen ra falei ewe waimw, atun walimén chék aramas ra kúna manaw seni ewe konik. Met a fis a liosuetá papatais, ina met a pwal amanawók iei, (esap amóeló limengawen futuk, nge ina ewe tingor ngeni Kot fán iten eú mwelien letip mi liméch), ren án Jesus Kraist manawsefál.”