EWE LEENIEN MAS—FÁN ITEN EWE MWICHEFEL March 2018

Ei puk a masou ren ekkewe lesenin káé minen April 30 ngeni June 3, 2018.

A Lamot Chón Kraist Meinisin Repwe Papatais

Met ewe Paipel a apasa usun papatais? Met a lamot emén epwe féri me mwen an epwe papatais? Pwata emén Chón Kraist sense epwe achocho le ekieki usun papatais atun a asukula néún kewe are pwal ekkóch chón káé?

Sam me In, Oua Ákkálisi Néúmi Kewe le Feffeitá Ngeni ar Repwe Papatais?

Met Chón Kraist sam me in ra mochen silei me mwen néúr kewe repwe papatais?

A Fókkun Apwapwa me Lamot ewe Mettóch Awasélaéch!

Pwata ewe Paipel a pesei ngeni Chón Kraist ar repwe awasélaéchú ekkewe ekkóch? Ifa alen ach sipwe awasélaéch? Ifa usun sipwe tongeni pworacho ngeni ekkewe minen eppet mi tongeni eppetikich le awasélaéch?

Án Kot Apwúng A Ánnetatá An Tongekich

Met sia tongeni káé seni chókkewe Kot a apwúngúúr lón fansoun lóóm? Atun mi lamot ach sipwe apwúngú emén, ifa usun sipwe tongeni áppirú Jiowa?

Aúseling Ngeni Kapasen Apwúng Pwe Oupwe Tipachem

Ifa usun Jiowa a áitikich le apwúngú pwisinkich? Ifa usun sia tongeni feiéch seni ese lifilifil kapasen apwúng sia angei me lón ewe mwichefelin Chón Kraist?