Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

Chón Pwáraatá Jiowa

Fili menni fós Fósun Chuuk

Kinamwe​—Ifa Usun Sipwe Eáni?

Kinamwe​—Ifa Usun Sipwe Eáni?

POKITEN sia nóm lón ei fénúfan mi uren osukosuk, a weires ach sipwe eáni kinamwe. Inaamwo ika a nóm rech ekis kinamwe, nge a tongeni mwittir péút senikich. Met Paipel a apasa ren ifa usun sipwe eáni ewe enletin kinamwe mi nómoffóch? Me ifa usun sipwe tongeni álisi aramas le eáni kinamwe?

MET A LAMOT SIPWE FÉRI?

Ren ach sipwe eáni kinamwe mi enlet, mi lamot sipwe meefi núkúnúkéch me túmún. Mi lamot epwe wor chiechiach mi múrinné, nge lap seni meinisin mi lamot sipwe pacheéch ngeni Kot. Ifa usun sipwe féri ena?

Án Jiowa kewe allúk me kapasen emmwen ra échitikich fansoun meinisin. Lupwen sia apwénúretá, sia pwáraatá ach lúkúlúk wóón Jiowa me ach mochen kinamwefengen me i. (Jer. 17:7, 8; Jas. 2:22, 23) Mwirin Jiowa epwe arap ngenikich me fang ngenikich kinamween letipach. Aisea 32:17 a erá: “Uän pwüng kinamwe, nge esenipaen pwüng nonomöch me lükülük tori feilfeilachök.” Sia tongeni eáni kinamwe mi enlet lupwen sia tipemecheres le álleasochisi Jiowa.​—Ais. 48:18, 19.

Aúrek a atai ach kinamwe

Jiowa a pwal ngenikich eú liffang mi aúchea ren an epwe álisikich le ámááraatá ewe sókkun kinamwe mi nómoffóch. Ina an we manaman mi fel.​—Föf. 9:31.

ÁN KOT WE MANAMAN MI FEL A ÁLISIKICH LE ÁMÁÁRAATÁ KINAMWE

Ewe aposel Paulus a erá pwe ewe napanap kinamwe ina kinikinin uwaan án Kot we manaman mi fel. (Kal. 5:22, 23) Pokiten án Kot manaman mi fel a uwaani kinamwe, iwe ika sia mochen eáni kinamwe, mi lamot sipwe mut ngeni an epwe emmwenikich. Ifa usun sipwe féri ena?

Áeúin, mi lamot sipwe álleani án Kot we Kapas iteitan. (Kölf. 1:2, 3) Lupwen sia ekilonei met sia álleani, án Kot we manaman mi fel epwe álisikich le weweiti án Jiowa ekiek wóón sókkopaten mettóch. Áwewe chék, sipwe kúna ifa usun a chék eáni kinamwe iteitan me pwata a mmen aúchea  me ren ena napanap kinamwe. Lupwen sia apwénúetá met sia káé seni Paipel, epwe lapóló kinamween lón manawach.​—SalF. 3:1, 2.

Oruuan, mi lamot sipwe tingorei Kot an we manaman mi fel. (Luk. 11:13) Iei án Jiowa pwon ngeni chókkewe mi tingor an álillis: “Än Kot kinamwe mi tekia seni ach tongeni weweiti epwe tümwünü lelukemi me ekiekimi lon Kraist Jesus.” (Fil. 4:6, 7) Lupwen sia akkamwéchú ach riri ngeni Jiowa me lúkúlúk wóón an we manaman mi fel, iwe epwe fang ngenikich kinamween letip mi enlet.​—Rom 15:13.

Ewe Paipel a álisi chómmóng aramas le féri siwil lón manawer, me iei ra pwapwaiti ar kinamwefengen me Jiowa, kinamween letip, me kinamwefengen me ekkewe ekkóch. Ifa usun ra féri ekkena esin siwil?

USUN ÁN EKKÓCH EÁNI KINAMWE MI ENLET

Me mwen án ekkóch wiliti Chón Pwáraatá Jiowa, ra nisossong me pwal mwo nge akkachofesá. Nge ra mmen angang weires le siwil, me iei ra kirekiréch, mosonottam, me kinamwefengen me ekkewe ekkóch. * (SalF. 29:22) Sipwe ppii ifa usun rúúemén Chón Kraist ra féri ena esin siwil lón napanaper, emén itan David me ewe emén itan Rachel.

Sia tongeni eáni kinamwe lupwen sia apwénúetá ekkewe kapasen emmwen lón Paipel, me tingor án Kot we manaman mi fel

Me mwen án David wiliti emén Chón Kraist, fán chómmóng a kan esiita ekkewe ekkóch me kapas péchékkúl ngeni chón an we famili. Nge a mirititi pwe mi lamot epwe siwili napanapan. Ifa usun a eáni ewe napanap kinamwe? David a erá: “Ua poputá le apwénúetá án Paipel kewe kapasen emmwen lón manawei, iwe mwirilóón, a lallapóló ám súfélfengen me chón ai we famili.”

Rachel a tipetipeló ren napanapen nónnómun an mámmááritá. A áweweei, “Pwal mwo nge iei, ua fiffiu ngeni ai memmeefin nisossong pokiten ua mááritá lón eú famili iir mi chék ninnisossong.”  Met a álisi Rachel an epwe eáni kinamwe? A erá, “Ai ikkiótek fitifengen me ai lúkúlúk wóón Jiowa.”

Pwóróusen David me Rachel, ikkena chék ruu me lein pwóróusen chókkewe mi fen eáni kinamwe iei pokiten ar apwénúetá ekkewe kapasen emmwen lón Paipel me lúkúlúk wóón án Kot we manaman mi fel. Inaamwo ika sia nónnóm lón ei fénúfan mi uren aramas mi nisossong, nge sia chúen tongeni eáni kinamween letip. Ena mettóch epwe ámecheresi ewe kinamwe lefilach me chón ach famili, me chón ewe mwichefel. Nge Jiowa a erenikich “oupwe kinamwefengen me aramas meinisin.” (Rom 12:18) Nge epwe wesewesen tufich ena? Me pwata a lamot ach sipwe achocho le kinamwefengen me ekkewe ekkóch?

ACHOCHO PWE OUPWE KINAMWEFENGEN ME ARAMAS

Lón ach we angangen afalafal, sia uwei ngeni aramas ewe pwóróus mi ekinamwe usun án Kot we Mwú. (Ais. 9:6, 7; Mat. 24:14) Chómmóng aramas ra pwapwaiti ena pwóróus me etiwa. Iwe pokiten ena, rese chúen meefi ápilúkúlúkúngaw are song ren met a fiffis wóón ei fénúfan. Iei ra ápilúkúlúkéch me ena mettóch a efisi ar repwe mochen “kütta kinamwe.”​—Kölf. 34:14.

Nge, esap meinisin ra pwapwaiti ewe pwóróus sia uwei ngeniir, ákkáeúin lupwen ra kerán rongorong. (Joh. 3:19) Ese lifilifil met meefien aramas usun, nge Kot a ngenikich an we manaman mi fel. Ina met a álisikich le ákkeáni kinamwe, me súféliti aramas lupwen sia afalafal ngeniir. Ren ena, sia apwénúetá án Jesus ei kapasen fén: “Lupwen oupwe tolong lon eu imw, oupwe apasa ei kapong ngeni ekewe aramas, ‘Kinamwe epwe torikemi.’ Are aramasen ewe imw ra etiwakemi, ämi kapongen kinamwe epwe nonom rer. Nge are resap etiwakemi, ämi kapongen kinamwe epwe liwinitikemi.” (Mat. 10:11-13) Lupwen sia eáni ena ekiek, iwe sia tongeni ákkeáni kinamwe ese lifilifil met aramas repwe apasa are féri. Sia pwal chechchemeni pwe sia chúen tongeni álisi chókkana lón ekkan fansoun.

Sia pwal apéchékkúla kinamwe ren ach pwári súfél atun sia fós ngeni néúwisin mwú meinisin, inaamwo ika ekkóch me leir ra ú ngeni ach angang. Áwewe chék, lón eú fénú lón Afrika, ewe mwú ese mut ngenikich ach sipwe aúetá eú Leenien Mwich. Pwiich kewe ra silei pwe mi lamot repwe ataweei ena osukosuk fán kinamwe. Emén Chón Kraist mwán mi piin misineri lón ena fénú, a titiiló pwe epwe fós ngeni ewe Ambassador mi nóm lón London, England usun ewe angang fán kinamwe Chón Pwáraatá Jiowa ra kan féri.

Pwiich na a erá: “Lupwen ua tori ewe ofes, ua esilla pwe ewe seketeri a foffout fouten chón ewe einang mi eáni ewe fós ua silei. Ina minne, ua kapong ngeni lón pwisin an fós. A máirú me eisiniei, ‘Mi wor popun óm etto?’ Fán fáiro, ua ereni pwe ua mochen chuuri ewe Ambassador. A kéri ewe Ambassador wóón phone, iwe a towu pwe epwe chuuriei me kapong ngeniei lón fósun fénúan we. Mwirin ena, a aúselingéch ngeni ai áweweei usun ewe angang Chón Pwáraatá Jiowa ra féri fán kinamwe.”

Iwe mwirin án ewe Ambassador rongorong minne pwiich na a erá, a weweéchúti ach angang me ese chúen usun me lóóm le aapaap ngenikich. Mwirin och fansoun, ena mwú a siwili minne a fen apwúngaló me mut ngeni Chón Pwáraatá Jiowa ar repwe aúetá ar kewe Leenien Mwich. Pwiich kewe ra fókkun pwapwa! A ffat pwe lupwen sia pwáraatá súfél ngeni aramas, sia álisatá kinamwe.

PWAPWAITI KINAMWE TORI FEILFEILÓ CHÉK

Lón ei fansoun, néún Jiowa kewe aramas ra pwapwaiti ewe paratis lón pekin lúkú atun ra fel ngeni i fán kinamwe. Emén me emén leich sia tongeni álisatá ena kinamwe ren ach achocho le ámááraatá kinamwe lón pwisin manawach. Iwe sia tongeni lúkúlúk pwe Jiowa a pwapwa rech. Me lón ewe paratis, i epwe fang ngenikich kinamwe fóchófóch.​—2 Pet. 3:13, 14.

^ par. 13 Sipwap káé usun ewe napanap kirekiréch lón ekkan lesen repwe katowu lón ewe lesen usun uwaan án Kot we manaman mi fel.