EWE LEENIEN MAS—FÁN ITEN EWE MWICHEFEL June 2018

Ei puk a masou ren ekkewe lesen sipwe káé lón August 6 ngeni September 2, 2018.

“Mwüi Esap Pop Seni Ei Fanüfan”

Ifa usun ekiekin Jesus usun mwékútúkútún politics lón an we fansoun a tongeni anapanapa ach ekiek usun politics?

Oukich Meinisin Sipwe Eú Usun Chék Jiowa me Jesus

Met ka tongeni féri pwe kopwe alapaaló tipeeúfengenin néún Kot aramas?

Mut Ngeni án Kot Allúk me Kapasen Emmwen Ar Repwe Emiriti Mwelien Letipom

Kot a fang ngenikich eú mwelien letip, nge a lamot sipwe túmúnú pwe a pwúng ia a emmwenikich ngeni ie.

“Ämi Saram Epwe Tittin” pwe Epwe Elingaaló Jiowa

A pwal wor met a kapachelong lón angangen afalafala ewe kapas allim.

Kinamwe​—Ifa Usun Sipwe Eáni?

Pokiten sia nóm lón ei fénúfan mi uren osukosuk, a weires ach sipwe eáni kinamwe. Án Kot Kapas a tongeni álisikich.

Itá A Tongeni Nóm fán án Kot Chen

Pwóróusen Rehopoam, ewe kingen Juta a tongeni álisikich le weweiti met Kot a kútta seni emén me emén leich.