Etiwa emén minefééto ngeni ewe Áchechchem

MANAWACH ME ACH ANGANGEN AFALAFAL MINEN KÁÉ FÁN ITEN MWICH April 2019

Alen Pwóróusfengen

Alen pwóróusfengen usun málóón Jesus Kraist.

PWÓRÓUS AÚCHEA SENI KAPASEN KOT

Fansoun Lipich eú Liffang

Ifa usun Chón Kraist mi lipich ra tongeni áeáéchú ar fansoun lipich?

PWÓRÓUS AÚCHEA SENI KAPASEN KOT

Jiowa mi Tuppwél

Lupwen a torikich sóssót, Jiowa a awora met mi lamot ngenikich pwe sipwe tongeni likiitú fan.

MANAWEN CHÓN KRAIST

Ifa Usun Kopwe Ammólnatá Ngeni ewe Áchechchem?

Kich meinisin sipwe ammólnatá letipach. Ifa usun sipwe féri ena?

PWÓRÓUS AÚCHEA SENI KAPASEN KOT

“Kot Epwe Unusen Nemeni Mettoch Meinisin”

Chókkewe mi amwéchú ar tuppwél ngeni Jiowa repwe kúna feiéch mi echipwér.

PWÓRÓUS AÚCHEA SENI KAPASEN KOT

Jiowa I “ewe Kot mi Echipakich lon Mettoch Meinisin”

Jiowa a tongeni néúnéú chón ewe mwichefelin Chón Kraist le oururukich.

MANAWEN CHÓN KRAIST

Achocho le Angei Asukul Seni Kot

Ewe Soukáit mi Lap, Jiowa, a ngenikich ewe sókkun asukul mi múrinné seni meinisin.