Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

Kopwe Féri Letipen Jiowa?

Kopwe Féri Letipen Jiowa?

Kilisou ren óm áeá óm fansoun le nengeni ei puk pwe kopwe silei usun Chón Pwáraatá Jiowa, ám kewe angang me mwékútúkútún ám mwicheich. Amwo a fen álisuk le esilla pwe ám chókkewe mi féfféri letipen Jiowa lón ei fansoun. Am aua peseok le akkangei ewe sile usun Kot, akkapwóróusa ngeni chienom kewe me chón óm famili met ka káé, me chichiechi ngenikem lón ach kewe mwich.​—Ipru 10:23-25.

Kopwe kúna pwe lupwen a lapoló óm silei Jiowa, epwe pwal péchékkúleló óm meefi úkúkún án Kot enletin tongeok. Iwe, epwe pwal achchúngú letipom le pwáraatá óm tong ngeni. (1 Johannes 4:8-10, 19) Nge ifa usun kopwe pwáraatá óm tong ngeni Kot lón óm manaweni manawom? Pwata óm álleasochisi an kewe allúk usun minne mi pwúng me mwáál a fókkun échituk? Me met epwe apéchékkúla óm mochen fitikem lón ám féfféri letipen Kot? Ewe emén a káé ngonuk ewe Paipel, epwe pwapwa le álisuk le etittina pélúwen ekkena kapas eis, pwe en me óm famili oupwe tongeni “tümwünükemi lon än Kot chen . . . pwe epwe ngenikemi manau esemüch.”​—Jutas 21.

Aua fókkun etiwok pwe kopwe sópweló óm feffeitá lón alen ewe enlet ren óm pwal káé ei puk Oupwe Chék Nóm Lón Ewe Tongen Kot.