Kua ʼni löʼ erɨí

¿Ï li ʼé juɨ ítso̱o?

¿Ï li ʼé juɨ ítso̱o?

¿Elijuaʼa...

  • ... tsa tı̵̈ yi tamaʼ?

  • ... tsa täʼ kua̱ʼ?

  • ... jo Juɨnarí?

 JÚ EMA ASƗʼA JUƗNARÍ

«Jú kiáʼ ʼni [...;] lɨʼ e tsojo̱ʼ.» (Juan 17:17, Jú kie̱ ʼmɨ̱ la ekajmo̱ Tsa chí kiä jnaʼ Jesukristo.)

Latä kö jmɨ̱kuɨ e miyö tsa emalɨngɨ chía löʼ ema ʼne̱a liñi ejia̱ ñí yi kiʼ Juɨnarí.

¿Esöʼ ʼni echäʼa?

ʼNeʼ ʼni juɨ Ïterne̱ jw.org.

JMOʼ ʼni löʼ ejia̱a ínɨ

JE̷̱E̷ ʼni bideo e ma awoʼa laʼi jia̱ Yi kiʼ Juɨnarí

 ¿E JÚ LÏʼI ELƗʼ LAʼ KÖ EKḮTÁMAʼ ÍKÄʼA?

  • ¿Elaʼ je̷ʼe̷ jmɨ̱ɨ ítɨjia̱?

  • ¿Ejia̱ kö jmɨ̱ɨ ísejmakiä jmo̱owɨ?

  • ¿Ḯ jmo iʼ jmɨ̱kuɨ?

Echä̱ʼa laʼi ngɨʼ ñi Yi kiʼ Juɨnarí lajɨ̱ jú nɨ ísï jw.org/chj.

(ʼU ʼni íjuaʼ KÖ CHE̱E YI JÑA TRA̱TADO > YI JÑA FOYETO)

^ párr. 16 Exia tɨ júñiʼ jña jújmi sɨwɨʼ

^ párr. 17 Exia tɨ júñiʼ jña jújmi sɨwɨʼ

^ párr. 18 Exia tɨ júñiʼ jña jújmi sɨwɨʼ