Kua ʼni löʼ erɨí

Kua ʼni íkö menú

Tsa kuo jútso kiä Jeobá

jújmi kiʼtsa köwɨ̱

Ni ʼni ikä Juɨnarí majä ñiʼi Jmɨ̱laʼkuäʼ

LÖʼ ELIJMOʼO MAJÄ YEʼE