Kua ʼni löʼ erɨí

Kua ʼni íkö menú

Tsa kuo jútso kiä Jeobá

jújmi kiʼtsa köwɨ̱

Drama

ʼYe ʼni drama echa lö ealɨ̱ machajo, ejuaʼ Yi ki Juɨnarí. Re̷wɨʼ jma kuı̵̈ ʼni kö chä tsa jña lajɨ̱ ekïtamaʼ ealɨ̱ erɨ juaʼ ñí Yi. Jı̵̈ exia bideo ekiʼ tsa kä̱a.

Neʼ e jújmi ʼnoʼo ejia ila, jöjmaʼ sɨ jú ʼnoʼo jmoʼ, mati le̷jä kuɨʼ «ʼNeʼí» majä je̷ʼe̷löʼexia tɨ jújmi nɨ.

 

Jmoʼ ʼni juɨ̈ tsɨ. Löʼ erɨi juɨ iterne̱ axia xia jújmi nɨ

Página jia̱ nɨ elichäʼa jújmi la̱