Kua ʼni löʼ erɨí

Kua ʼni íkö menú

Tsa kuo jútso kiä Jeobá

jújmi kiʼtsa köwɨ̱

Jmo ʼni juı̵̈ʼtsɨʼ. Eʼno nɨʼ ʼni axia cheʼ.

Emɨ ni kuáni latɨ ílile jo kuɨʼni ejna lalɨ nɨ.

Löʼ elijmoʼo

Je̷ ʼni yi täʼ na wo̱o jña esɨwɨʼ.

Majä limaʼa ï lı̵̈ʼ jnaʼ

Jma kuı̵̈ wɨʼ ʼni jnaʼ. Majä limaʼa ajïʼ taläʼa, elaʼ lichaʼa jú jña jnaʼ jña elaʼ li ʼmɨʼɨ ejmatı̵̈ʼɨ jú kiʼ Juɨnarí, axia maʼ käa.