Xiket tama

Testigujob tuba Jehová

Seleccionar idioma yokotʼan

¿Kácheʼda chinen lu ke u je tɨ te tan kuxle?

¿Kácheʼda chinen lu ke u je tɨ te tan kuxle?

¿A tsʼonon ke ni pan kaʼb...

  • ... kaini u je tɨ ajne chi?

  • ... u je tɨ kʼenan xuxle?

  • ... u je tɨ pitsil-an?

 LU KE U YELEʼ NI BIBLIA

«Dios u xe u sukben u kʼɨbjutob. Mach uniʼ xin tɨ chɨmo niuntú. Mach u niʼ chʼokoma [ji tɨ kʼuxe] u pixan niuntú i mach u niʼ che ukʼe i mach uniʼ xin u naʼtan niumpʼe kʼuxtɨkle tɨkɨ, ukʼa kuaʼ chichka jini ajni mach niʼ an bada.» (Apocalipsis [Revelación] 21:4, U Chʼuʼul Tʼan Dios tɨ yokotʼan.)

KACHE U TƗKLENONLA KƗ WINAʼTANLA

U je tɨ ajne patan ke u je u ebenonla lu ke jin kʼɨnɨ tɨkʼala (Isaías 65:21-23).

U je tɨ xupo u pete kʼuxe i ni yajob tɨkʼala (Isaías 25:8; 33:24).

Chʼaja kɨ jin a ke jela tɨ kuxle tʼo familia i tʼo kamigula u pete tiempu (Salmo 37:11, 29).

 ¿YAʼAN NI RAZONES TA KE TSʼONONLA LU KE U YELEʼ NI BIBLIA?

Yaʼan chapʼe:

  • Dios yaʼan u poder ta u chen kumplí lu ke u yeleʼ. Tan Biblia solo Dios u yelbinte ke une «yaʼan tʼo u pete poder», kʼa u poder machʼan u xupiba (2 Corintios 6:18). Jinukʼa te u yeleʼ ke u je u sutatsʼen ni mundu de umpʼe pitsil kaʼb, puede kɨ yinaʼtanla ke une u je u chen kaini chi. Kaʼ u yeleʼ ni Biblia, «Dios [...] uneba machʼan niumpʼe kuaʼ ke mach u chen trebe u chen» (Mateo 19:26).

  • Dios u yolín u chen kumplí lu ke u yeleʼ. Ni Biblia u yeleʼ ke aj Jehová yo u chinen kuxlik tɨ chaʼlum ni personajob ke a laj chɨmijob (Job 14:14, 15).

    Cheʼchi u yeleʼ ke ni aj Jesús, u yajloʼ ni Dios, u tsʼaki jin bajkaʼ kʼojo. ¿Kokʼa u chi? Kʼa une u yolí (Marcos 1:40, 41). Al u chen kaini u chi demostrá lu ke u Pap yolba u tɨk-len jin bajka yaʼan u numsem kʼuxe (Juan 5:19).

    Tʼo jinda puede kɨ tsʼononla ke aj Jehová i aj Jesús yolbajob ke ajnek tɨkʼala umpʼe pitsil-kuxle (Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9).

 KʼATEN ABA

¿Kácheʼda u je u pitsil-esan Dios ni kaʼb?

U pʼalinte tɨ APOCALIPSIS (REVELACIÓN) 11:15 i DANIEL 2:44.