Upos para sinahguan

Upos para i segundo gi menu

Testigun Jeova Siha

Chamorro

Enetnon na Miteng Testigun Jeova Siha

Fanungo’ pot i miteng-mami siha. Aligao i miteng na lugát ni hihot para hagu.

Aligao i Lugát ni Hihot para Hagu

Hafa Manmasusesedi siha gi Miteng-mami?

Guaha miteng-ñiha i testigun Jeova para u fanmanonra dos biahi gi simana. (Hebrews 10:24, 25) Gi este na miteng siha, ma baba para i pupbliku, en eksamina hafa i Biblia ha sangan yan taimanu ni siña en aplika i fina’na’gue-ña gi lina’la’-mami. Guaha siha guini na miteng ni siña hao sumaonao manoppe, kulan taiguihi i eskuela. I miteng siha matutuhon yan makpo gi kanta yan tináyuyot.

Siña ha’ un atende maseha ti Testigun Jeova hao. En kombibida todu hamyo para en fanmatto. Dibatde i siya ni para un fata’chong. Taya chenchule’ para u marikohi.