Upos para sinahguan

Upos para i segundo gi menu

Testigun Jeova Siha

Chamorro

Fangagao ya un Fanungo’ Pot i Biblia sa’ Dibatde

Kao malago’ hao mas manungo’ pot i Biblia? Pues, siña en ayuda hao manestudia ni Biblia dibatde gi gima-mu. Gagao este na estudio gi Biblia ya un kumple este i kahon gi sanpapa’.