Upos para sinahguan

Upos para i segundo gi menu

Testigun Jeova Siha

Chamorro

Sa’ Hafa na un Estudia i Biblia?

I Biblia ha pribeniyi ine’ppe pot i lina’la’ para i miyón na taotao gi enteru i tano’. Kao malago’ hao na hagu unu giya siha?

Hafa ma Susesedi gi Estudion i Biblia?

Enteru i tano’, i Testigun Jeova mas manmatungo’-ña komu manmannana’i dibatde na estudio ginen i Biblia. Atan taimanu i kinalamten-ña.

Fangagao ya un estudia i Biblia

Chule’ este i dibatde na leksión gi Biblia gi ora yan i lugát gi minalago’-mu.

Enetnon na Miteng Testigun Jeova Siha

Aligao manu ni mana’ásodda’ ham yan i adorasión-mami.

Fakto siha—Enteru i Tano’

  • 239—I lugát gi adorasión i Testigun Jeova siha

  • 8,201,545—Testigun Jeova siha

  • 9,499,933—Makondukta siha i dibatde na estudion i Biblia

  • 19,950,019—I mineggai na finatto gi silebrasión finatai i Kristo gi kada sakkan

  • 115,416—Enetnon siha