Upos para sinahguan

Upos para i segundo gi menu

Upos para i sinahguan gi sanmena

Testigun Jeova Siha

Chamorro

Maolek Na Notisia Siha Ginen As Yu’us!

 LEKSIÓN 9

Taimanu Ni Siña i Familian-miyu Manmagof?

Taimanu Ni Siña i Familian-miyu Manmagof?

1. Sa’ hafa i matrimoniu na impottante para i minagof familia?

I maolek na notisia ginen as Jeova, guiya i gof magof na Yu’us, guiya malago’ para i familia u fanmagof. (1 Timothy 1:11) Guiya i orihinát i matrimoniu. I ligát na matrimoniu impottante para i minagof i familia sa’ ha pribeniyi asiguráo para i famagu’on. I magahet na kilisyanu debidi u marespeta i lai siha pot i rehistrasión matrimoniu.Taitai Luke 2:1, 4, 5.

Taimanu i inatan–ña si Yu’us pot i matrimoniu? Guiya malago’ na i lahi yan i palao’an para u petmamente i dos. Si Jeova malago’ na i esposu yan i esposa siha para u fanfiét giya siha. (Hebrews 13:4) Ha chatli’e’ dibotsia. (Malachi 2:16) Ti Ha sedi na i magahet na kilisyanu para u dibotsia ya para u agonumasagua komu ha komiti adutteria.Taitai Matthew 19:3-6, 9.

2. Taimanu i esposu yan i esposa u hatrata?

Si Jeova ha na’huyong i lahi yan i palao’an para u ha setbe i dos gi matrimoniun-ñiha. (Genesis 2:18) Komu i tatan i familia, guiya para u pribeniyi nisisidát para i familia-ña yan para u fa’na’gue pot si Yu’us. Guiya debidi u sakrifisia i guinaiya-ña para i asagua-ña. I esposu yan i esposa debidi u aguaiya yan u arespeta i dos. Todu i esposu yan i esposa siha manimprifekto, manmanunungo’ para u fanadespensa sa’ guiya este i tronkun minagof i matrimoniu.Taitai Ephesians 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Peter 3:7.

3. Kao para un abandona i táiminagof na matrimoniu?

Komu en eksperensia minakkat gi duranten i umákkamo’-miyu, hamyo na dos debidi en hatrata gi guinaiya. (1 Corinthians 13:4, 5) I palabran Yu’us ti ha rekomenda siparasión  taiguihi ni para en satba i problema siha ni manmasusesedi gi matrimoniu.Taitai 1 Corinthians 7:10-13.

4. Famagu’on, hafa si Yu’us malago’-ña para hamyo?

Si Yu’us malago’ na para en fanmagof. Ha na’i hamyo mas maolek na abisu gi taimanu para en gosa i hinoben-miyu. Malago’ gue’ na para en benifisiu ginen i tinentom yan i eksperensian mañainan-miyu. (Colossians 3:20) Si Jeova lokkue’ malago’ na para en eksperensia i minagof gi che’cho’ para i Kreadót-miyu yan i Lahi-ña.Taitai Ecclesiastes 11:9–12:1; Matthew 19:13-15; 21:15, 16.

5. Mañaina, taimanu i famagu’on-miyu ma sodda’ i minagof?

Facho’cho’ manu i siña para un pribeniyi nenkanno’, guma’, yan magagu para i famagu’on-miyu. (1 Timothy 5:8) Lao i famagu’on-miyu ni para u masodda’ i minagof, hagu lokkue’ nisisita un fa’na’gue siha para u maguaiya si Yu’us yan para u fanungo’ ginen guiya. (Ephesians 6:4) I hemplon-miyu á’annok i guinaiyan-miyu para si Yu’us siña ha’ enatme i korason i patgon. Yanggen en usa i Palabran Yu’us, i fina’na’guen-miyu siña ha’ fina’maolek i hinasson i patgon gi dinanche na manera.Taitai Deuteronomy 6:4-7; Proverbs 22:6.

I famagu’on manbenifsiu yanggen en fama siha. Siha lokkue’ nisisita mana’fandinanche yan manma’arekla. Ayu na areklo para u protehi siha ginen ayu na cho’cho’ ni para u fantáiminagof. (Proverbs 22:15) Pues, i inareklo ti debi para u atdet na kastigu.Taitai Colossians 3:21.

I Testigun Jeova siha manggai lepblo menos nu este para u ayuda i mañaina yan i famagu’on. Este siha na lepblo manginen i Biblia.Taitai Psalm 19:7, 11.