Upos para sinahguan

Upos para i sinahguan gi sanmena

Testigun Jeova Siha

Ayek i lengguahi Chamorro

Taimanu Para Un Benefisiu Ginen Este Na Lepblo

Taimanu Para Un Benefisiu Ginen Este Na Lepblo

Este na lepblo para u ayuda hao gumosa manungo’ ginen i Palabran Yu’us, gi Biblia. I ma mensiona gi uttimon kada parafu annok na gi halom i Biblia-mu ni siña un sodda’ i ineppe siha na kuestión-mu gi fedda’ na tinige’.

Yanggen un taitai i Biblia, hasso taimanu ha oppe este siha na kuestión. Maseha hayi gi Testigun Jeova manmagof para un ma ayuda sumodda’ hafa kumeke ilek-ña i Eskritura.Taitai Luke 24:32, 45.

Nota: Todu hafa manmapublika gi halom este na lepblo manginen i Testigun Jeova siha.