Upos para sinahguan

Upos para i segundo gi menu

Testigun Jeova Siha

Chamorro

Ékungok si Yu’us ya un La’la’ para Siempre

AYEK I DOWNLOAD