Laktaw ngadto sa video

Ang Bibliya Makabag-o sa Kinabuhi

Niining personal nga mga asoy, tan-awa kon sa unsang paagi ang Pulong sa Diyos nakatabang nga mouswag ang kinabuhi sa mga tawo sa lainlaing lugar sa kalibotan.

Makahuloganong Kinabuhi

Nakaplagan Nako ang Tinuod nga Bahandi

Sa unsang paagi ang usa ka malamposon nga business executive nakakaplag ug butang nga mas bililhon kay sa bahandi ug kuwarta?

Juan Pablo Zermeño: Sa Tabang ni Jehova Naa nay Katuyoan ang Akong Kinabuhi

Ang dili maayong kasinatian makaapektar gyod nato sa taas nga panahon. Bisan pa sa lisod nga kinabuhi ni Juan Pablo sa bata pa, nakabaton siyag tinuod nga katuyoan, kalinaw, ug kalipay.

Si Johny ug Gideon: Kaniadto mga Kaaway, Karon Managsoon Na

Sa pipila ka dapit, ang pagdumot sa laing rasa maoy bahin na sa adlaw-adlawng pagkinabuhi. Sayra kon giunsa kini pagbuntog sa duha ka lalaki sa South Africa.

Kanus-a Madaog sa Maunongong Gugma ang Pagdumot?

Ang pagtangtang sa pagpihigpihig dili sayon. Sayra kon sa unsang paagi malamposon kining nahimo sa usa ka Hudiyo ug taga-Palestine.

Mibilib Ko sa Tin-aw ug Makataronganong mga Tubag sa Bibliya

Nakaplagan ni Ernest Loedi ang tubag sa importanteng mga pangutana. Ang tin-awng tubag sa Bibliya naghatag niyag tinuod nga paglaom sa umaabot.

Tulo ka Pangutana ang Nakabag-o sa Akong Kinabuhi

Dihang ang estudyante ni Doris Eldred nahimo niyang maestra, nakaplagan ni Doris ang makapatagbawng tubag sa iyang mga pangutana bahin sa kinabuhi.

Dili Ko Gustong Mamatay!

Si Yvonne Quarrie nakapangutana, “Unsa may katuyoan nga nabuhi ko?” Ang tubag niini nakabag-o sa iyang kinabuhi.

Dako Kaayo ang Nahimo ni Jehova Kanako

Unsang kamatuoran sa Bibliya ang nakatabang kang Crystal, kinsa gimolestiya sa bata pa, nga masuod sa Diyos ug makabatog katuyoan ang iyang kinabuhi?

Wala na Nako Ikaulaw ang Kaugalingon

Sayra kon nganong si Israel Martínez dili na ubos ug pagtan-aw sa kaugalingon ug may pagtahod na sa kaugalingon.

Jeson Senajonon: Nadunggan Ko ni Jehova

Para kang Jeson, ang pagkahimong amang dili babag aron makabaton ug suod nga relasyon sa Diyos.

Nagkauliay Na Gyod Mi sa Akong Papa

Sayra kon nganong si Renée nagdroga ug naadik sa alkohol, ug kon giunsa niya pagbag-o.

Gibati Nakong Makatabang na Ko sa Uban

Gibati ni Julio Corio nga ang Diyos walay pagtagad kaniya dihang siya naaksidente. Ang Exodo 3:7 nakapausab sa iyang panglantaw.

Kaugalingon ray Akong Gihunahuna

Si Christof Bauer nagsigeg basag Bibliya samtang naglawig sa Atlantic Ocean diha sa iyang gamayng sakayan. Unsay iyang nakat-onan?

Nangandoy Kong Mawala ang Inhustisya

Si Rafika misulod ug grupo nga gustog kausaban ug gustong mawala ang inhustisya. Pero nabasa niya ang saad sa Bibliya nga ang Gingharian lang sa Diyos ang makapatunghag kalinaw ug hustisya.

“Wala Na Ko Magtinguha nga Bag-ohon ang Kalibotan”

Sa unsang paagi ang pagtuon sa Bibliya nakatabang sa usa ka aktibista sa pagkat-on bahin sa tinuod nga kausaban alang sa katawhan?

Miundang Ko sa Pagkasundalo

Sayra kon sa unsang paagi ang makapahupayng mensahe sa Bibliya nakatabang kang Cindy nga mabag-o ang iyang dili maayong kinaiya.

Para Nako, Walay Diyos

Nganong ang tawo nga naimpluwensiyahan pag-ayo sa ateyismo ug Komunismo sa batan-on pa nainteres man sa Bibliya?

Ang Bibliya Makabag-o sa Kinabuhi​—Nobyembre 2012

Sa unsang paagi nakakaplag ug tinuod nga kalipay ang usa ka babayeng may malamposong karera, ang usa ka sugarol, ug ang usa ka tawo nga walay direksiyon ang kinabuhi?

Ang Bibliya Makabag-o sa Kinabuhi—Ang Kanhing Daghag Asawa Nahimong Mas Maayong Bana

Unsay nakatabang sa kanhing daghag asawa nga usbon ang iyang panglantaw sa kaminyoon?

Pagbalhin ug Tinuohan

“Mas Daghan Kog Pangutana Kay sa Tubag”

Unsay nakapakombinsir kang Mario, kanhing pastor, nga ang mga Saksi ni Jehova nagtudlo sa kamatuoran sa Bibliya?

Ang Bibliya Nakatagbaw sa Akong Kauhaw sa Kamatuoran

Nawala ang pagtuo ni Mayli Gündel sa Diyos pagkamatay sa iyang papa. Sa unsang paagi nabalik ang iyang pagtuo ug kalinaw sa hunahuna?

Gigamit Nila ang Bibliya sa Pagtubag sa Matag Pangutana!

Si Isolina Lamela madre kaniadto, dayon nahimong Komunista. Apan siya nahigawad. Sa ulahi, nasangyawan siyag mga Saksi ni Jehova ug gitabangan sa pagbaton ug tinuod nga katuyoan sa kinabuhi pinaagi sa Bibliya.

Ilang Nakaplagan ang “Perlas nga Maayo Kaayog Klase”

Nakaplagan ni Mary ug Björn ang kamatuoran sa Bibliya sa lainlaing paagi. Sa unsang paagi kini nakabag-o sa ilang kinabuhi?

Wala na Ko Ganahi sa Relihiyon

Gusto ni Tom nga motuo sa Diyos pero wala na siya ganahi sa relihiyon ug sa mga pagtulon-an niini. Nganong ang iyang pagtuon sa Bibliya nakahatag niyag paglaom?

“Si Jehova Wala Malimot Kanako”

Kining relihiyoso kaayo nga babaye sa kataposan nakakaplag sa tubag sa Kasulatan sa iyang mga pangutana kon nganong kita mamatay ug kon unsay mahitabo human sa kamatayon. Sayra kon sa unsang paagi ang kamatuoran nakapabag-o sa iyang kinabuhi.

“Gusto Kong Magpari”

Sukad sa pagkabata, si Roberto Pacheco nangandoy nga magpari. Sayra kon unsay nakapausab sa iyang kinabuhi.

“Gusto Nilang Masayran Nako Mismo kon Unsay Giingon sa Bibliya”

Gusto ni Luis Alifonso nga mahimong misyonaryo sa Mormon. Sa unsang paagi ang pagtuon sa Bibliya nakapausab sa iyang tumong ug sa iyang kinabuhi?

Droga ug Alkoholikong Ilimnon

“Dili Na Ko Bayolente nga Tawo”

Sa unang adlaw sa iyang trabaho, si Michael Kuenzle gipangutana, “Ang Diyos ba ang hinungdan sa pag-antos sa kalibotan?” Didto nagsugod nga nabag-o ang tanan.

Walay Direksiyon ang Akong Kinabuhi

Si Solomone mibalhin sa United States ug naglaom nga mouswag ang iyang kinabuhi didto. Pero naadik siya sa droga ug napriso sa ulahi. Unsay nakatabang niya nga magbag-o?

Ang Kadalanan Nahimong Akong Pinuy-anan

Mibati si Antonio nga wala nay pulos ang iyang kinabuhi tungod sa kagubot, droga, ug alkoholikong ilimnon. Pero nganong nausab siya?

Gitahod na Nako ang mga Babaye ug ang Akong Kaugalingon

May nabasahan si Joseph Ehrenbogen sa Bibliya nga nakatabang niya sa pagbag-o sa iyang kinabuhi.

“Misugod Ko Pagpamalandong Kon Unsay Dangatan sa Akong Kinabuhi”

Sayra kon sa unsang paagi ang mga prinsipyo sa Bibliya nakatabang sa usa ka tawo sa pagbiya sa iyang mga bisyo ug pagbag-o sa iyang hunahuna aron makapahimuot sa Diyos.

Gilaay Na Ko sa Akong Kinabuhi

Si Dmitry Korshunov kaniadto palahubog, pero nagsugod siyag basa sa Bibliya kada adlaw. Unsay nakatabang niya sa paghimog dakong kausaban sa iyang kinabuhi?

Ang Bibliya Makabag-o sa Kinabuhi—Oktubre 2012

Sa unsang paagi nabuntog sa duha ka tawo ang ilang bisyo, lakip sa alkohol ug droga, ug nahimong tinuod nga malipayon?

“Nabatonan na Gyod Nako ang Tinuod nga Kagawasan”

Sayra kon sa unsang paagi ang Bibliya nakatabang sa usa ka batan-on nga moundang sa pagpanigarilyo, pagdroga, ug paghuboghubog.

Krimen ug Kapintasan

“Ang Krimen ug ang Gugma sa Kuwarta Nakahatag Nakog Daghang Kasakit”

Human buhii gikan sa prisohan, nakat-onan ni Artan nga tinuod ang giingon sa Bibliya bahin sa kuwarta.

“Dili na Ko Bayolente”

Unsay nakapalihok kang Sébastien Kayira nga biyaan ang iyang pagkabayolente ug pagkaabusado?

“Ginakalot Nako ang Akong Lubnganan”

Unsay nakapabag-o sa kanhing membro sa gang nga taga-El Salvador?

Init Kaayo Kog Ulo

Usa ka membro kanhi sa gang nagtuo nga kon unsa siya karon maoy pamatuod nga ang Bibliya makapabag-o. Karon duna na siyay suod nga relasyon sa Diyos.

Magul-anon Kog Kinabuhi Kaniadto ug Bayolente

Unsay nakatabang sa usa ka bayolenteng tin-edyer nga taga-Mexico sa pag-usab sa iyang kinabuhi?

Hatagi Kog Bisan Usa Lang ka Tuig nga Kalinaw ug Kalipay

Natandog pag-ayo si Alain Broggio sa giingon sa Bibliya diha sa 1 Juan 1:9.

Abi Nakog Nakapahimulos na Ko Pag-ayo sa Akong Kinabuhi

Si Pawel Pyzara bayolente, nagdroga, ug mieskuylag abogasiya. Nausab siya dihang nakig-away siyag walo ka lalaki.

Nagkaanam ka Daotan ang Akong Kinabuhi

Si Stephen McDowell usa ka batan-on nga bayolente, pero usa ka krimen ang nakaaghat niya nga bag-ohon ang iyang kinabuhi.

Nakat-onan Nako nga si Jehova Maluluy-on ug Mapinasayloon

Para kang Normand Pelletier, ang pagpangilad samag droga. Apan nakahilak siya sa iyang pagbasag usa ka teksto sa Bibliya.

Nakig-away Ko Batok sa Inhustisya ug Kapintasan

Si Antoine Touma hawod sa Kung Fu, apan ang 1 Timoteo 4:8 nakapabag-o sa iyang kinabuhi.

Pirme Kong Magdaladalag Pusil

Si Annunziato Lugarà membro sa usa ka ilado nga gang. Apan nabag-o ang iyang kinabuhi pagtambong niya sa Kingdom Hall.

“Daghan ang Nagdumot Nako”

Susiha kon sa unsang paagi ang pagtuon sa Bibliya nakatabang sa usa ka tawong bangis nga mahimong makigdaiton.

Sport, Musika, ug Kalingawan

Morag Naa Na Nako ang Tanan Nakong Gipangandoy

Si Stéphane malamposon ug sikat nga batan-on, apan dili malipayon. Giunsa niya pagkakitag tinuod nga kalipay ug katuyoan sa kinabuhi?

Ang Pinakamaayong Premyo nga Akong Nadawat

Unsay nagpalihok sa usa ka propesyonal nga tennis player nga mahimong ministro sa Bibliya?

“Ganahan Kaayo Kog Martial Arts sa Una”

Gipangutana ni Erwin Lamsfus ang iyang amigo, “Nakahunahuna ba ka kon unsay katuyoan sa kinabuhi?” Ang tubag nakapausab sa iyang kinabuhi.

Kadaghan Ko Napakyas Una Ko Milampos

Sa unsang paagi nahunong sa usa ka tawo ang iyang pagkaadik sa pornograpiya ug nakabatog kalinaw sa hunahuna?

“Bagis Kaayo Ko”

Bisan pa sa iyang kalamposan sa industriya sa musika, nahibalo si Esa nga dili makahuloganon ang iyang kinabuhi. Sayra kon sa unsang paagi kining membro sa heavy-metal nga banda nakakaplag ug tinuod nga kalipay.

Ang Kusog Mabatonan Pinaagi sa Pag-alagad Kang Jehova

Usa ka teksto sa Bibliya ang nagpasalig kang Hércules nga kaya niyang wad-on ang iyang isog nga kinaiya.

Ganahan Kaayo Kog Baseball!

Si Samuel Hamilton napokus pag-ayo sa propesyonal nga sport pero ang pagtuon sa Bibliya nakabag-o sa iyang kinabuhi.

“Ang Saad sa Usa ka Paraisong Yuta Nakabag-o sa Akong Kinabuhi”

Gisentro ni Ivars Vigulis ang iyang kinabuhi sa dungog, himaya, ug kahinam sa pagkamaglulumbag motorsiklo. Sa unsang paagi ang kamatuoran sa Bibliya nakaapektar sa iyang kinabuhi?