Laktaw ngadto sa video

Graduwasyon sa Ika-138 nga Klase sa Watchtower Bible School of Gilead

Graduwasyon sa Ika-138 nga Klase sa Watchtower Bible School of Gilead

Niadtong Marso 14, 2015, ang graduwasyon sa ika-138 nga klase sa Watchtower Bible School of Gilead gihimo sa sentro sa edukasyon sa mga Saksi ni Jehova sa Patterson, New York. Ang 14,000 kapin nga mitambong dungan nga nakakita sa programa, lakip niadtong mga lugar nga gikonektar pinaagig video streaming. Ang programa gisugdan pinaagig pagpatokar sa upat ka bag-ong alawiton sa Gingharian, nga sa ulahi gikanta sa tanang nanambong. *

Si Geoffrey Jackson, membro sa Nagamandong Lawas sa mga Saksi ni Jehova, mao ang tsirman sa programa. Sa iyang pangbukas nga pakigpulong, iyang gidasig ang mga estudyante sa dili paghikaw sa ilang nakat-onan kondili sa paggamit niini aron makapahimulos ang uban.—2 Timoteo 2:2.

Si Brader Jackson naghisgot bahin sa panig-ingnan ni Moises. Dihay higayon nga ang tolda ni Moises nahimong sentro sa pagsimba sa nasod sa Israel. Pero, sa nahuman ang tabernakulo, kini na ang nahimong sentro sa matuod nga pagsimba. Lagmit wala tugoti si Moises sa pagsulod sa Labing Balaan nga lawak sa tabernakulo; kana nga pribilehiyo para lang hataas nga saserdote. Pero, wala kitay mabasa nga si Moises nagreklamo bahin niini nga kausaban. Hinunoa, siya maunongong nagpaluyo kang Aaron sa iyang bag-ong asaynment ingong hataas nga saserdote. (Exodo 33:7-11; 40:34, 35) Ang leksiyon? “Pabilhi ang bisan unsang pribilehiyo nga imong nabatonan, pero ayaw pagdinalo ug mga pribilehiyo,” matod ni Brader Jackson.

“Mahadlok Ka ba sa Kanaas sa Usa ka Dahon?” Kana mao ang ulohan sa pakigpulong ni Kenneth Flodin, katabang sa Teaching Committee sa Nagamandong Lawas. Siya miingon nga ang mga estudyante basig makaatubang ug mga kahimtang nga daw makapahadlok, sama sa paglutos o lisod nga mga asaynment. Gamit ang Levitico 26:36, iyang gitambagan ang mga estudyante sa pag-isip sa maong mga situwasyon, dili ingong imposibleng sagubangon, kondili ingong dahong laya lang. Dayon, gipasiugda ni Brader Flodin ang panig-ingnan ni apostol Pablo, nga nakalahutay sa daghang pagsulay kay siya misalig kang Jehova.—2 Corinto 1:​8, 10.

“Unsay Imong Gipangita?” Si Mark Sanderson, membro sa Nagamandong Lawas, ang mihatag sa sunod nga pakigpulong. Iyang gihisgotan ang prinsipyo sa Proverbio 13:12 nga nag-ingon: “Ang pagdahom nga nalangan makapasakit sa kasingkasing.” Makapasubo nga daghan ang nahigawad kay nagtakda silag mga tumong nga basig dili nila makab-ot, sama sa pagkahimong dato o pagkainila.

Sa panahon ni Jesus, ang uban sayop ug panahom bahin kang Juan Bawtista. (Lucas 7:24-28) Pananglitan, sila tingali nagpaabot ug usa ka pilosopo nga magtudlo kanila ug mga pagtulon-an nga tugkaronon. Kon mao, nasayop sila kay si Juan nagtudlo kanila ug tin-awng mga pagtulon-an. Ang uban tingali nangita ug tawo nga maayog pamarog. Pero si Juan simple ra ug sininaan sama sa mga kabos. Apan kadtong nangita ug manalagna dili gayod mahigawad, kay si Juan dili lang kay usa ka manalagna kondili mag-uuna o tigpaila sa Mesiyas!—Juan 1:29.

Sa pagpadapat sa leksiyon, giawhag ni Brader Sanderson ang mga estudyante sa pagpangita sa hustong butang. Imbes mangab-ot ug pagkainila o magdahom nga hatagag espesyal nga atensiyon diha sa teritoryo nga giasayn kanila, angay hinuon nilang gamiton ang ilang natun-an aron makabenepisyo ang uban. Ilang mahimo kini pinaagi sa pagpaambit sa ilang mga nakat-onan sa Gilead, pagpalig-on sa pagtuo sa ilang mga igsoon, ug sa paghigugma kanila. “Paningkamot nga magpabiling mapaubsanong alagad sa inyong mga igsoon ug himoa ang inyong kinamaayohan sa pagtuman sa kabubut-on ni Jehova,” miingon si Brader Sanderson, “ug kamo dili gayod mahigawad.”

“Pakan-a ang Gigutom.” Kanay ulohan sa pakigpulong ni James Cauthon, instruktor sa Theocratic Schools Department. Si Brader Cauthon miingon nga ang tanan nagkinahanglan ug gugma, apresasyon, ug pagailhon. Bisan si Jesus aduna say mga panginahanglan nga sama niana, ug gitagana kana ni Jehova pinaagi sa pagsulti ug mahigugmaong mga pulong dihang gibawtismohan si Jesus.—Mateo 3:16, 17.

Si Jehova naghatag kanatog gahom sa pagdasig ug pagpalig-on sa uban pinaagi sa atong mga pulong, ug siya naglaom nga atong gamiton kana. (Proverbio 3:27) “Tun-i ang pagpangita sa maayo diha sa uban ug paghatag ug komendasyon,” nag-awhag si Brader Cauthon. Kon atong kinasingkasing nga komendahan ang atong mga igsoon, sila mobati nga ang ilang paningkamot dili kawang.

“Himoa ang Tanan Kutob sa Maarangan.” Si Mark Noumair, katabang sa Teaching Committee, ang mihatag sa sunod nga pakigpulong. Pinaagi sa panig-ingnan ni apostol Pablo, gidasig ni Brader Noumair ang mga estudyante nga dili mahimong kontento lang sa paghimo kon unsa lay gikinahanglan kanila. Hinunoa, sama kang Pablo, sila mahimong malipayon kon ilang himoon ang kutob sa ilang maarangan para sa uban.—Filipos 2:17, 18.

Si Pablo wala mosurender bisan sa panahon sa kalisdanan. Kay siya nagpadayon sa pagpaningkamot hangtod sa iyang kamatayon, nahimo ni Pablo ang tanan kutob sa iyang maarangan. Busa siya makaingon: “Natapos ko na ang pagdagan sa lumba.” (2 Timoteo 4:6, 7) Gidasig ni Brader Noumair ang mga estudyante sa pagsundog kang Pablo pinaagi sa maunongong pagsuportar sa buluhaton sa Gingharian diha sa ilang asaynment.

Eksperyensiya. Si Michael Burnett, usa usab ka instruktor sa Gilead, maoy naghatag sa sunod nga bahin sa programa, diin gipasundayag sa ubang estudyante ang ilang mga eksperyensiya sa pagsangyaw samtang sila nagtungha sa Patterson.

Ang mga estudyante adunay maayong mga resulta pinaagi sa pagkahimong alerto sa mga kahigayonan sa pagsangyaw ug sa pagpaningkamot nga mapaambit ang kamatuoran ngadto sa mga tawo diha sa ilang lumad nga pinulongan. Pananglitan, nasayran sa usa ka estudyante nga daghan ang nagsultig Kinatsila sa teritoryo nga iyang sangyawan. Busa sa wala pa siya mosangyaw, nagtuon siya ug pipila ka Kinatsila sa tabang sa JW Language app. Nianang adlawa, nakahibalag siyag tawo sa dalan nga Kinatsila ug pinulongan. Gamit ang iyang gamayng nakamaohan nga Kinatsila, ang estudyante nakigsulti kaniya nga miresulta ug panagtuon sa Bibliya, lakip sa upat ka membro sa pamilya sa maong tawo.

Interbiyo. Sunod, giinterbiyo ni William Turner, Jr., katabang sa Service Committee sa Nagamandong Lawas, ang upat ka estudyante bahin sa ilang mga eksperyensiya sa wala pa motungha sa Gilead ug sa pagbansay nga ilang nadawat sa tunghaan.

Giasoy sa mga estudyante ang mga punto sa klase nga nakapadasig kanila. Pananglitan, usa ka estudyante mipahayag bahin sa iyang nakat-onan sa asoy sa Lucas kapitulo 10. Ang 70 ka tinun-an nga gisugo ni Jesus nalipay dihang maayo ang resulta sa ilang pagsangyaw. Bisan pag nalipay usab si Jesus, iyang gisultihan sila nga dili lang nila ibase ang ilang kalipay diha sa mga resulta kondili sa pagkahibalo nga si Jehova nalipay sa ilang mga paningkamot. Kini magpahinumdom kanato nga ang tinuod nga kalipay nagdepende, dili lang sa atong mga kahimtang, kondili sa pagkabaton ug pag-uyon ni Jehova.

Gipadapat ni Brader Turner ngadto sa mga estudyante ang teksto sa Filipos 1:6, nga nagpasalig kanila nga si Jehova “nagsugod ug maayong buhat” diha kanila ug nga si Jehova padayong magauban kanila.

“Padayon sa Pagtan-aw Kang Jehova.” Si Samuel Herd, membro sa Nagamandong Lawas, ang mihatag sa pangunang pakigpulong. Siya miingon nga dili gayod kita literal nga makakita kang Jehova. Nan, sa unsang paagi kita makapadayon sa pagtan-aw kaniya?

Ang usa ka paagi mao ang pagsusi sa mga butang nga iyang gilalang, nga magtudlo kanato bahin kaniya. Dugang pa, si Jehova maglamdag sa “mga mata sa [atong] kasingkasing.” (Efeso 1:18) Kon kita kanunayng magbasa ug Bibliya, mas daghan kitag makat-onan bahin kang Jehova. Ug kon mas daghan kitag makat-onan bahin kang Jehova, mas masuod kita kaniya.

Hatagan usab nato ug dakong pagtagad ang mga Ebanghelyo, kay kini naghatag kanato ug klarong ideya bahin kang Jehova pinaagi sa mga pulong ug buhat sa iyang Anak. Hingpit nga gipakita ni Jesus ang personalidad ni Jehova nga tungod niana siya nakaingon: “Siya nga nakakita kanako nakakita usab sa Amahan.”—Juan 14:9.

Gidasig ni Brader Herd ang mga nanambong sa dili lang pagtan-aw kang Jehova pinaagi sa panig-ingnan ni Jesus kondili sa pagsundog usab sa ilang makita. Pananglitan, sama nga naningkamot si Jesus sa pagpakaon sa uban, kita usab maningkamot sa pagpaambit sa espirituwal nga pagkaon nga atong nadawat.

Unsay resulta sa atong padayong pagtan-aw kang Jehova? Kita makabaton ug samang pagsalig sama sa salmista kinsa misulat: “Si Jehova gibutang ko sa kanunay sa akong atubangan. Tungod kay ania siya sa akong tuong kamot, ako dili matarog.”—Salmo 16:8.

Konklusyon. Human madawat sa mga estudyante ang ilang mga diploma, gibasa sa usa sa migraduwar ang sulat sa pagpasalamat gikan sa mga estudyante. Dayon gitapos ni Brader Jackson ang programa pinaagi sa pagsulti ngadto sa mga migraduwar nga dili sila angayng maghunahuna nga ang tanan nilang itudlo kinahanglang bag-o o lisod. Kasagaran, sila magpahinumdom lang sa ilang mga igsoon sa mga butang nga ila nang nakat-onan. Gipasiugda usab ni Brader Jackson nga importante ang pagkamapainubsanon. Imbes ilang kaugalingon lang ang ilang hatagag pagtagad o ang ilang nakat-onan sa Gilead, angay nilang iderekta ang pagtagad ngadto sa Bibliya ug sa mga publikasyon nga binase sa Bibliya. Busa, inay paluyahon ang buot niadtong walay kahigayonan nga makatungha sa Gilead, angay nilang dasigon ang ilang mga isigkamagtutuo pinaagi sa pagtabang kanila nga makabenepisyo sa mga tagana nga ilang mabatonan. Ang tanang nanambong namauli nga nadasig ug determinado sa pag-alagad sa ilang mga igsoon.

Freeman ug Miriam Abbey

Joel Acebes

Arsen ug Alyona Airiiantc

Aynura Allahverdiyeva

Haja ug Lalatiana Andriakaja

Dale ug Sonia Clarke

Michael ug Katrina Davies

Trent Edson

Aleksandr Fomin

Josué François

Juan Giovannelli

Mark ug Jill Hollis

Daniel Jovanović

Hugues ug Rachel Kabitshwa

Dong-in Kim

Yura Kucherenko

Robert ug Samantha Li

Gilles ug Christiane Mba

Kyaw ug Hka Tawm Naing

Victor ug Ami Namba

Ebenezer ug Sonnie Neal

David Nwagu

Meray Razzouk

Sóstenes ug Ely Rodrigues

Davy Sehoulia

Eki Soba

Simão Sona

Anja Van Looveren

Gwen Williams

K. Abdiel ug Armande Worou

^ par. 2 Ang bag-ong alawiton gihatag nang daan ngadto sa mga nanambong sa semana sa graduwasyon.

^ par. 32 Dili tanang nasod gipakita diha sa mapa.

^ par. 34 Dili tanang ngalan sa migraduwar anaa sa listahan.