Laktaw ngadto sa video

Nganong Lahig Paagi ang mga Saksi ni Jehova sa Pagsaulog sa Panihapon sa Ginoo Kay sa Ubang Relihiyon?

Nganong Lahig Paagi ang mga Saksi ni Jehova sa Pagsaulog sa Panihapon sa Ginoo Kay sa Ubang Relihiyon?

 Gibase gyod namo sa Bibliya ang among paagi sa pagsaulog sa Panihapon sa Ginoo, nga nailhan usab nga Kataposang Panihapon ug Memoryal sa kamatayon ni Jesus. (1 Corinto 11:20) Sa kasukwahi, ang ubang denominasyon daghag pagtulon-an ug seremonyas bahin niini nga wala masubay sa Bibliya.

Katuyoan

 Ang katuyoan sa Panihapon sa Ginoo maoy paghandom kang Jesus ug pagpakita sa atong pagpasalamat sa iyang halad alang nato. (Mateo 20:28; 1 Corinto 11:24) Dili kini usa ka sakramento, o relihiyosong seremonyas nga magdalag panalangin o kapasayloan sa sala. a Gitudlo sa Bibliya nga ang atong mga sala mapasaylo pinaagi lamang sa pagtuo kang Jesus, dili pinaagig relihiyosong rituwal.—Roma 3:25; 1 Juan 2:1, 2.

Ka pila kini saulogon?

 Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pagsaulog sa Panihapon sa Ginoo, pero wala siya maghisgot kon ka pila kini saulogon. (Lucas 22:19) Ang uban miingon nga angay kining himoon kada bulan, samtang ang uban nagsaulog niini kada semana, kada adlaw, kadaghan sa usa ka adlaw, o kaha depende sa usa kon ka pila niya kini gustong saulogon. b Pero, aniay pipila ka butang nga angayng tagdon.

 Gisugdan ni Jesus ang Panihapon sa Ginoo sa petsa nga gisaulog sa mga Hudiyo ang Paskuwa, ug paglabayg pipila ka oras nianang adlawa siya namatay. (Mateo 26:1, 2) Dili kay naatol lang kini. Gipakasama sa Kasulatan ang halad ni Jesus sa kordero sa Paskuwa. (1 Corinto 5:7, 8) Ang Paskuwa gisaulog kas-a sa usa ka tuig. (Exodo 12:1-6; Levitico 23:5) Sa susama, gihandom sa unang mga Kristohanon ang Memoryal sa kamatayon ni Jesus kas-a sa usa ka tuig, c ug kini nga sumbanan diha sa Bibliya maoy gisunod sa mga Saksi ni Jehova.

Petsa ug oras

 Ang sumbanan nga gihimo ni Jesus makatabang sab nato nga mahibaloan ang petsa ug oras sa Memoryal. Gisugdan niya ang pagsaulog human sa pagsalop sa adlaw niadtong Nisan 14, 33 C.E., base sa lunar nga kalendaryo sa Bibliya. (Mateo 26:18-20, 26) Ingong pagsundog sa unang mga Kristohanon, padayon namong gisaulog ang Memoryal nianang petsaha kada tuig. d

 Bisag Biyernes ang Nisan 14, 33 C.E., kanang petsaha puwedeng matunong sa lahi na pod nga adlaw matag tuig. Aron mahibaloan kon sa unsa nga petsa matunong ang Nisan 14 kada tuig, gisunod namo ang pamaagi nga gigamit sa panahon ni Jesus, dili ang pamaagi nga gigamit sa modernong kalendaryo sa mga Hudiyo. e

Tinapay ug bino

 Sa Panihapon sa Ginoo, gigamit ni Jesus ang tinapay nga walay lebadura ug pulang bino nga salin sa panihapon sa Paskuwa. (Mateo 26:26-28) Ingong pagsundog, migamit sab mig tinapay nga walay lebadura o ubang sagol ug pulang bino nga walay sambog, dili grape juice o bino nga gipatam-is, o gidugangag alkohol o yerba.

 Ang ubang denominasyon migamit ug tinapay nga may lebadura o yeast, apan ang lebadura sagad gigamit sa Bibliya ingong simbolo sa sala ug pagkadunot. (Lucas 12:1; 1 Corinto 5:6-8; Galacia 5:7-9) Busa ang tinapay lamang nga walay lebadura o ubang sagol ang haom nga magsimbolo sa lawas ni Kristo nga walay sala. (1 Pedro 2:22) Imbes bino, migamit sab ang uban ug grape juice tungod sa ilang pagtulon-an nga kuno sala ang pag-inom ug bino. Pero kana dili binase sa Bibliya.—1 Timoteo 5:23.

Mga emblema, dili literal nga unod ug dugo

 Ang tinapay nga walay igpapatubo ug pulang bino nga gipasa panahon sa Memoryal maoy mga emblema, o simbolo, sa unod ug dugo ni Kristo. Dili kini sama sa gituohan sa uban nga sa milagrosong paagi nahimong literal niya nga unod ug dugo o nasagolan niini. Tagda ang mga basehanan sa Kasulatan niana nga pagsabot.

  •   Kon gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pag-inom sa iyang dugo, morag iyang gisugo sila nga supakon ang balaod sa Diyos nga ayran ang dugo. (Genesis 9:4; Buhat 15:28, 29) Apan imposibleng magsugo si Jesus nga lapason ang balaod sa Diyos bahin sa pagkasagrado sa dugo.—Juan 8:28, 29.

  •   Kon literal gyod nga giinom sa mga apostoles ang dugo ni Jesus, wala unta siya moingon nga ang iyang dugo “igabubo,” nga nagpakita nga ang iyang halad wala pa mahitabo niadtong tungora.—Mateo 26:28.

  •   Ang halad ni Jesus nahitabo “makausa alang sa tanang panahon.” (Hebreohanon 9:25, 26) Pero, kon ang tinapay ug bino nahimong iyang unod ug dugo panahon sa Panihapon sa Ginoo, sa ato pa nahitabo pag-usab ang maong paghalad.

  •   Si Jesus miingon: “Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako,” dili “sa paghalad kanako.”—1 Corinto 11:24.

 Kadtong nagtuo sa transubstantiation, o nga ang tinapay ug bino nahimong literal nga lawas ug dugo ni Jesus, nagbase niini nga doktrina sa giingon sa pipila ka teksto sa Bibliya. Pananglitan, sumala sa ubang hubad sa Bibliya, si Jesus miingon bahin sa bino: “Kini mao ang akong dugo.” (Mateo 26:28) Apan, ang giingon ni Jesus puwede sab hubaron nga: “Kini nagkahulogan sa akong dugo,” “Kini nagrepresentar sa akong dugo,” o “Kini nagsimbolo sa akong dugo.” f Niini nga pamulong, si Jesus migamit ug pagtandi ingon sa iyang naandan dihang manudlo.—Mateo 13:34, 35.

Kinsay moambit?

 Dihang handomon sa mga Saksi ni Jehova ang Panihapon sa Ginoo, pipila ra kanamo ang moambit sa tinapay ug bino. Ngano man?

 Tungod sa giula nga dugo ni Jesus, naporma ang “usa ka bag-ong pakigsaad.” Gipulihan niini ang pakigsaad tali kang Jehova nga Diyos ug sa karaang nasod sa Israel. (Hebreohanon 8:10-13) Kadtong bahin nianang bag-ong pakigsaad maoy moambit sa mga emblema sa Memoryal, dili ang tanang Kristohanon kondili kadto lamang “mga gitawag” sa Diyos sa talagsaong paagi. (Hebreohanon 9:15; Lucas 22:20) Magmando sila didto sa langit kauban ni Kristo, ug nag-ingon ang Bibliya nga 144,000 lang sila ka buok.—Lucas 22:28-30; Pinadayag 5:9, 10; 14:1, 3.

 Dili sama sa “gamayng panon” kinsa gitawag aron magmando kauban ni Kristo, ang kadaghanan namo naglaom nga mahimong bahin sa “usa ka dakong panon” nga mabuhi sa walay kataposan sa yuta. (Lucas 12:32; Pinadayag 7:9, 10) Bisag dili moambit sa mga emblema sa Memoryal ang mga kauban namo nga dunay yutan-ong paglaom, nagkahiusa mi sa pagpasalamat sa halad nga gihimo ni Jesus para sa tanan.—1 Juan 2:2.

a Ang McClintock and Strong’s Cyclopedia, Volume IX, panid 212, nag-ingon: “Ang terminong sakramento wala sa Bag-ong Tugon; ni ang Gregong pulong nga μυστήριον [my·steʹri·on] wala magtumong sa bawtismo o panihapon sa Ginoo, o sa bisan unsang selebrasyon.”

b Gigamit sa ubang hubad sa Bibliya ang terminong “ingon kamakanunayon” sa pagtumong sa Panihapon sa Ginoo, ug kana maoy gibasehan aron mahibaloan kon unsa ka subsob kining handomon. Pero niini nga konteksto, ang eksaktong ideya sa terminong gigamit sa orihinal nga pinulongan maoy “matag” o “sa tanang panahon.”—1 Corinto 11:25, 26; Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia; Biblia sa Kristohanong Katilingban.

c Tan-awa ang The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Volume IV, panid 43-44, ug McClintock and Strong’s Cyclopedia, Volume VIII, panid 836.

d Tan-awa ang The New Cambridge History of the Bible, Volume 1, panid 841.

e Sa modernong kalendaryo sa mga Hudiyo, magsugod ang bulan sa Nisan dihang ang Bulan matung-an sa Adlaw ug sa Yuta (o astronomical new moon), apan kana nga sistema wala gamita sa unang siglo. Pero, ang Nisan magsugod gyod dihang ang bag-ong Bulan unang makita sa Jerusalem, usa ka adlaw o kapin pa human sa astronomical new moon. Kana maoy rason kon nganong ang petsa sa Memoryal sa mga Saksi ni Jehova dili kanunayng motakdo sa petsa sa Paskuwa sa mga Hudiyo karon.

f Tan-awa ang A New Translation of the Bible, ni James Moffatt; The New Testament—A Translation in the Language of the People, ni Charles B. Williams; ug The Original New Testament, ni Hugh J. Schonfield.