Laktaw ngadto sa video

Kristohanon ba ang mga Saksi ni Jehova?

Kristohanon ba ang mga Saksi ni Jehova?

 Oo. Kami mga Kristohanon tungod niini nga mga rason:

  •   Kami naningkamot sa pagsundog sa mga pagtulon-an ug mga hiyas ni Jesu-Kristo.—1 Pedro 2:21.

  •   Kami nagtuo nga si Jesus ang dalan sa kaluwasan, nga “walay laing ngalan ilalom sa langit nga gikahatag taliwala sa mga tawo nga pinaagi niini kita gayod maluwas.”—Buhat 4:12.

  •   Dihang ang mga tawo mahimong Saksi ni Jehova, sila bawtismohan sa ngalan ni Jesus.—Mateo 28:18, 19.

  •   Kami nagaampo sa ngalan ni Jesus.—Juan 15:16.

  •   Kami nagtuo nga si Jesus mao ang Ulo, o ang gitudlo nga may awtoridad, sa tanang tawo.—1 Corinto 11:3.

 Apan daghan mig kalainan sa ubang relihiyon nga nag-angkong Kristohanon. Pananglitan, kami nagtuo nga ang Bibliya nagtudlo nga si Jesus mao ang Anak sa Diyos, ug siya dili bahin sa Trinidad. (Marcos 12:29) Kami wala magtuo nga ang kalag dili mamatay, nga gitudlo sa Bibliya ang doktrina nga paantoson sa Diyos ang mga tawo sa impiyerno hangtod sa hangtod, o nga kadtong manguna sa relihiyosong mga kalihokan kinahanglan dunay mga titulo nga maghimo kanilang labaw sa uban.—Ecclesiastes 9:5; Ezequiel 18:4; Mateo 23:8-10.