Laktaw ngadto sa video

Unsay Gituohan sa mga Saksi ni Jehova?

Unsay Gituohan sa mga Saksi ni Jehova?

Ingong Saksi ni Jehova, naningkamot mi nga sundon gayod ang matang sa Kristiyanidad nga gitudlo ni Jesus ug gisunod sa iyang mga apostoles. Hisgotan niining artikuloha ang among pangunang mga pagtulon-an.

  1.   Diyos. Gisimba namo ang bugtong tinuod ug Labing Gamhanang Diyos, ang Maglalalang, kansang ngalan maoy Jehova. (Salmo 83:18; Pinadayag 4:11) Siya mao ang Diyos ni Abraham, Moises, ug Jesus.​—Exodo 3:6; 32:11; Juan 20:17.

  2.   Bibliya. Giisip namo ang Bibliya ingong inspiradong mensahe sa Diyos para sa mga tawo. (Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16) Gibase namo ang among pagtulon-an sa tanang 66 ka basahon niini, nga naglakip sa “Daang Tugon” ug sa “Bag-ong Tugon.” Husto si Propesor Jason D. BeDuhn dihang siya misulat nga ang mga Saksi ni Jehova nagbase sa “ilang tinuohan ug binuhatan sa giingon mismo sa Bibliya, nga wala daan magdahom kon unsay isulti niini.” a

     Gidawat namo ang tibuok Bibliya, pero dili mi mga pundamentalista. Nasayod mi nga ang ubang bahin niini dili angayng sabton nga literal kay gisulat kini sa simbolikong paagi.​—Pinadayag 1:1.

  3.   Jesus. Gisunod namo ang mga pagtulon-an ug ehemplo ni Jesu-Kristo ug giila siya ingong atong Manluluwas ug ingong Anak sa Diyos. (Mateo 20:28; Buhat 5:31) Busa, mga Kristohanon mi. (Buhat 11:26) Apan, among nasayran sa Bibliya nga si Jesus dili ang Diyos nga Labing Gamhanan ug nga wala sa Kasulatan ang doktrina nga Trinidad.​—Juan 14:28.

  4.   Ang Gingharian sa Diyos. Tinuod kini nga gobyerno sa langit, dili kay usa ka kahimtang sa kasingkasing sa mga Kristohanon. Pulihan niini ang mga gobyerno sa tawo ug tumanon niini ang katuyoan sa Diyos alang sa yuta. (Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10) Hapit na kanang mahitabo, kay gipakita sa tagna sa Bibliya nga naa na kita sa “kataposang mga adlaw.”​—2 Timoteo 3:1-5; Mateo 24:3-14.

     Si Jesus mao ang Hari sa Gingharian sa Diyos sa langit. Nagsugod siya pagmando niadtong 1914.​—Pinadayag 11:15.

  5.   Kaluwasan. Tungod sa halad lukat ni Jesus, nahimong posible nga mahigawas ta sa sala ug kamatayon. (Mateo 20:28; Buhat 4:12) Aron ta makabenepisyo niana, dili igo ang pagtuo lang kang Jesus kondili kinahanglan sab ang pagbag-o ug pagpabawtismo. (Mateo 28:19, 20; Juan 3:16; Buhat 3:19, 20) Makita sa binuhatan sa usa ka tawo nga buhi ang iyang pagtuo. (Santiago 2:24, 26) Pero, ang kaluwasan maoy dili tungod sa kaugalingong paningkamot, kondili pinaagi sa “dili-takos nga kalulot sa Diyos.”​—Galacia 2:16, 21.

  6.   Langit. Sa langit nagpuyo si Jehova nga Diyos, si Jesu-Kristo, ug ang matinumanong mga anghel. b (Salmo 103:19-21; Buhat 7:55) Pipila lang ka mga tawo​—144,000​—ang pagabanhawon ngadto sa langit aron magmando sa Gingharian kauban ni Jesus.​—Daniel 7:27; 2 Timoteo 2:12; Pinadayag 5:9, 10; 14:​1, 3.

  7.   Yuta. Gilalang sa Diyos ang yuta aron puy-an sa mga tawo hangtod sa hangtod. (Salmo 104:5; 115:16; Ecclesiastes 1:4) Panalanginan sa Diyos ang matinumanong mga tawo ug hingpit nga panglawas ug kinabuhing walay kataposan sa paraisong yuta.​—Salmo 37:11, 34.

  8.   Pagkadaotan ug pag-antos. Mitungha kini dihang mirebelde ang usa sa mga anghel sa Diyos. (Juan 8:44) Kini nga anghel, kinsa gitawag nga “Satanas” ug “Yawa” human sa iyang pagrebelde, nagdani sa unang tawo nga magtiayon sa pagduyog kaniya, ug pait kaayo ang epekto niini ngadto sa ilang mga kaliwat. (Genesis 3:1-6; Roma 5:12) Aron matubag ang mga isyu nga gibangon ni Satanas, gitugotan sa Diyos ang pagkadaotan ug pag-antos, apan dili hangtod sa hangtod.

  9.   Kamatayon. Ang tawong mamatay dili na maglungtad. (Salmo 146:4; Ecclesiastes 9:5, 10) Dili siya mag-antos sa nagdilaab nga impiyerno.

     Banhawon sa Diyos ang bilyonbilyong nangamatay. (Buhat 24:15) Apan, ang mabanhaw nga dili mosunod sa Diyos pagalaglagon ug wala nay paglaom nga mabuhi pag-usab.​—Pinadayag 20:14, 15.

  10.   Pamilya. Gisunod namo ang orihinal nga sukdanan sa Diyos sa kaminyoon, ang panaghiusa sa usa ka lalaki ug usa ka babaye. Seksuwal nga imoralidad lamang ang basehanan aron sila magdiborsiyo. (Mateo 19:4-9) Kombinsido mi nga ang kaalam diha sa Bibliya makatabang sa mga pamilya aron molampos.​—Efeso 5:22–6:1.

  11.   Among pagsimba. Wala namo isipang sagrado ang krus o bisan unsang imahen. (Deuteronomio 4:15-19; 1 Juan 5:21) Kini ang pangunang bahin sa among pagsimba:

  12.   Ang among organisasyon. Giorganisar mi sa lainlaing kongregasyon, ug ang matag usa niini gidumala ug mga ansiyano. Apan, ang mga ansiyano dili mga pari, ug wala silay suweldo. (Mateo 10:8; 23:8) Wala miy ikapulo, ug sukad masukad wala mi mangolektag bayad sa among panagkatigom. (2 Corinto 9:7) Ang tanan namong mga kalihokan gisuportahag mga donasyon gikan sa mga tawo nga wala magpaila.

     Ang Nagamandong Lawas, usa ka gamayng grupo sa hamtong nga mga Kristohanon kinsa nag-alagad sa among hedkuwarter, maoy naggiya sa mga Saksi ni Jehova sa tibuok kalibotan.​—Mateo 24:45.

  13.   Among panaghiusa. Sa tibuok kalibotan, nahiusa mi sa among mga pagtulon-an. (1 Corinto 1:10) Naningkamot sab mi nga dili magkabahinbahin tungod sa sosyal, rasa, o kahimtang sa kinabuhi. (Buhat 10:34, 35; Santiago 2:4) Apan, duna miy kagawasan. Ang matag Saksi makadesisyon nga uyon sa iyang konsensiya nga nabansay sa Bibliya.​—Roma 14:1-4; Hebreohanon 5:14.

  14.   Among panggawi. Naningkamot ming ipakita ang tinuod nga gugma sa tanan namong binuhatan. (Juan 13:34, 35) Among gilikayan ang mga buhat nga dili makapahimuot sa Diyos, lakip na ang sayop nga paggamit sa dugo pinaagi sa pagpaabono niini. (Buhat 15:28, 29; Galacia 5:19-21) Makigdaiton mi ug dili moapil sa gubat. (Mateo 5:9; Isaias 2:4) Gitahod namo ang gobyerno sa lugar nga among gipuy-an ug gisunod ang mga balaod niini basta wala lay balaod sa Diyos nga among malapas.​—Mateo 22:21; Buhat 5:29.

  15.   Among relasyon sa uban. Si Jesus nagsugo: “Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.” Miingon sab siya nga ang mga Kristohanon “dili bahin sa kalibotan.” (Mateo 22:39; Juan 17:16) Busa naningkamot mi nga ‘buhaton ang maayo ngadto sa tanan,’ apan neyutral gyod mi sa mga kalihokan sa politika ug dili mi makiglabot sa ubang relihiyon. (Galacia 6:10; 2 Corinto 6:14) Apan, girespeto namo ang desisyon sa uban bahin niini.​—Roma 14:12.

 Kon duna moy dugang pangutana bahin sa tinuohan sa mga Saksi ni Jehova, puwede mong mobasa bahin kanamo sa among website, mokontak sa usa sa among mga opisina, motambong ug tigom sa Kingdom Hall nga duol kaninyo, o makig-estorya sa usa sa mga Saksi sa inyong lugar.

a Tan-awa ang librong Truth in Translation, panid 165.

b Ang daotang mga anghel gipapahawa sa langit, apan padayon silang naglungtad sa dominyo sa mga espiritu.​—Pinadayag 12:7-9.