Kini maoy sumaryo sa tagna ni Haggeo. Gipasiugda niini nga importante kaayong unahon ang pagsimba sa Diyos kay sa personal nga mga interes.