Sayra ang sumaryo sa basahon sa Amos, usa ka tagna nga nagpasidaan bahin sa materyalismo ug nagtagna sa pagkatukod sa Mesiyanikong Gingharian.