Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Introduksiyon nga mga Video sa Basahon sa Bibliya

Mga impormasyon bahin sa matag basahon sa Bibliya.

Introduksiyon sa Esdras

Gituman ni Jehova ang iyang saad nga pagawson ang iyang katawhan sa pagkabihag sa Babilonya ug ipasig-uli ang matuod nga pagsimba sa Jerusalem.

Introduksiyon sa Nehemias

Ang basahon sa Nehemias daghag hinungdanong leksiyon para sa tinuod nga mga magsisimba karon.

Introduksiyon sa Ester

Ang mga panghitabo sa panahon ni Ester magpalig-on sa atong pagtuo nga si Jehova nga Diyos makaluwas sa iyang katawhan karon.

Introduksiyon sa Job

Ang tanang nahigugma kang Jehova pagalutoson. Pero ang asoy bahin kang Job nagpasalig nato nga makapabilin tang maunongon ug makadapig ta sa pagkasoberano ni Jehova.

Introduksiyon sa Salmo

Ang Salmo nagsuportar sa pagkasoberano ni Jehova, nagtabang ug naghupay niadtong nahigugma kaniya, ug nagpakita kon sa unsang paagi mausab ang kalibotan pinaagi sa iyang Gingharian.

Introduksiyon sa Proverbio

Sayra ang mga giya nga gikan sa Diyos sa halos tanang bahin sa atong kinabuhi—sa negosyo man o sa pamilya.

Introduksiyon sa Ecclesiastes

Gihisgotan ni Haring Solomon kon unsa gyoy importante sa kinabuhi, ug nagpasiugda sa kalainan niini sa mga butang nga supak sa diyosnong kaalam.

Introduksiyon sa Awit ni Solomon

Nganong ang way paglubad nga gugma sa Sulamita alang sa magbalantay gihubit ingong “siga ni Jah”?

Introduksiyon sa Isaias

Ang Isaias maoy basahon sa kasaligang tagna nga makapalig-on sa imong pagsalig kang Jehova ingong Tigtuman sa mga saad ug ang Diyos sa atong kaluwasan.

Introduksiyon sa Jeremias

Gituman ni Jeremias ang iyang asaynment ingong propeta bisan pa sa mga kalisdanan. Unsay makat-onan sa mga Kristohanon karon bahin sa ehemplo ni Jeremias?

Introduksiyon sa Lamentaciones

Gisulat kini ni Jeremias. Mabasa diri ang mga ekspresyon sa kaguol tungod sa kalaglagan sa Jerusalem ug ang gipakitang kaluoy sa Diyos para sa mga mahinulsolon.

Introduksiyon sa Ezequiel

Mapaubsanon ug maisogong gituman ni Ezequiel ang sugo sa Diyos kaniya bisan pag lisod kaayo kini. Maayo kaayo siyang panig-ingnan kanato karon.

Introduksiyon sa Daniel

Si Daniel ug ang iyang mga kauban nagpabiling matinumanon kang Jehova sa tanang panahon. Makabenepisyo ta sa ilang ehemplo ug sa katumanan sa mga tagna niining panahon sa kataposan.

Introduksiyon sa Oseas

Ang tagna ni Oseas nagtudlo natog importanteng mga leksiyon bahin sa kaluoy ni Jehova ngadto sa mahinulsolong mga makasasala ug sa pagsimba nga dalawaton kaniya.

Introduksiyon sa Joel

Gitagna ni propetang Joel ang nagsingabot nga makalilisang nga “adlaw ni Jehova” ug kon unsaon nga maluwas. Ang iyang tagna kinahanglang dili balewalaon ilabina karon.

Introduksiyon sa Amos

Gigamit ni Jehova kining mapaubsanong tawo para sa importanteng buluhaton. Unsang hinungdanong mga leksiyon ang atong makat-onan sa panig-ingnan ni Amos?

Introduksiyon sa Abdias

Kini ang kinamub-ang basahon sa Hebreohanong Kasulatan. Ang tagna niini naghatag ug paglaom ug nagsaad nga mabindikar ang pagkahari ni Jehova.

Introduksiyon sa Jonas

Ang propeta midawat ug pagtul-id, mituman sa iyang asaynment, ug nakakat-on ug importanteng leksiyon bahin sa maunongong gugma ug kaluoy sa Diyos. Matandog gyod ka sa iyang mga kasinatian.

Introduksiyon sa Miqueas

Kining tagnaa nga gikan sa Diyos makapalig-on sa atong pagsalig nga ang gipangayo ni Jehova kanato makataronganon ug mapuslanon.

Introduksiyon sa Nahum

Ang tagna naghatag natog pasalig nga si Jehova kanunayng motuman sa iyang pulong ug iyang hupayon ang tanang nangitag kalinaw ug kaluwasan ilalom sa iyang Gingharian.

Introduksiyon sa Habacuc

Makasalig ta nga si Jehova nahibalo kanunay sa pinakamaayong panahon ug pamaagi sa pagluwas sa iyang katawhan.

Introduksiyon sa Sofonias

Nganong likayan nato ang paghunahuna nga dili moabot ang adlaw sa paghukom ni Jehova?

Introduksiyon sa Haggeo

Gipasiugda sa tagna nga importante kaayong unahon ang pagsimba sa Diyos kay sa personal nga mga interes.

Introduksiyon sa Zacarias

Daghang panan-awon nga gikan sa Diyos ug mga tagna nga nagpalig-on sa mga alagad sa Diyos kaniadto. Ang maong mga tagna padayong nagpasalig kanato karon nga tabangan ta ni Jehova.

Introduksiyon sa Malaquias

Kini maoy tagna bahin sa way paglubad nga mga prinsipyo ni Jehova, sa iyang kaluoy, ug gugma. Kini nga tagna nagtudlo sab natog importanteng mga leksiyon sa atong panahon karon.

Introduksiyon sa Mateo

Sayra ang hinungdanong mga impormasyon bahin niini nga basahon, ang kinaunhan sa upat ka Ebanghelyo.

Introduksiyon sa Marcos

Ang basahon ni Marcos mao ang pinakamubo sa upat ka Ebanghelyo. Kini lakbit nga nagsumaryo sa umaabot nga pagmando ni Jesus ingong Hari sa Gingharian sa Diyos.

Introduksiyon sa Lucas

Unsa nga mga detalye nga sa Ebanghelyo ni Lucas ra mabasa?

Introduksiyon sa Juan

Ang asoy ni Juan nagpasiugda sa gugma ni Jesus sa mga tawo, sa iyang panig-ingnan sa pagpaubos, ug sa ilhanan nga siya ang Mesiyas—ang hari sa Gingharian sa Diyos.