Usa ka batang babaye nakakitag aso gikan sa panghaw sa pabrika nga nagkadako nga morag panganod nga nag-ulbo-ulbo. Siya nakaingon nga naghimog panganod ang pabrika. Kanang gamayng sayop nga pagsabot sa bata kataw-anan. Apan, ang dagkong sayop nga pagsabot dunay epekto sa atong kinabuhi. Pananglitan, ang sayop nga pagsabot sa marka sa sudlanan sa tambal mahimong makamatay.

Ang sayop nga pagsabot bahin sa espirituwal nga mga butang labaw nang makahatag ug dakong kadaot. Pananglitan, ang ubang tawo sayop ug pagsabot bahin sa mga gipanudlo ni Jesus. (Juan 6:48-68) Imbes magtuon pag dugang, ilang gisalikway hinuon ang tanang gipanudlo ni Jesus. Pagkamakaluluoy nila!

Mobasa ka bag Bibliya aron makabaton kag giya? Dalayegon kana. Apan posible kaha nga masaypan nimog sabot ang imong gibasa? Ingon niana ang daghang tawo. Tagda kining tulo ka komon nga sayop nga pagsabot.

  • Ang ubang tawo sayop ug pagsabot bahin sa sugo sa Bibliya nga “kahadloki ang matuod nga Diyos.” Sila nagtuo nga angayng kalisangan ang Diyos. (Ecclesiastes 12:13) Pero dili gusto sa Diyos nga kadtong mosimba kaniya mobatig kalisang. Siya miingon: “Ayaw kahadlok, kay ako uban kanimo. Ayaw iliraw ang imong panan-aw, kay ako imong Diyos. Ako magapalig-on kanimo. Ako sa pagkatinuod magatabang kanimo.” (Isaias 41:10) Ang pagkahadlok sa Diyos igo lang nagpasabot ug pagdayeg ug pagpakitag dakong pagtahod kaniya.

  • Ang Yuta ba sunogon?

    Ang ubang tawo sayop ug pagsabot niining inspirado nga mga pulong: “Adunay tinudlong panahon alang sa tanang butang, . . . panahon sa pagkatawo ug panahon sa pagkamatay.” Sila nagtuo nga ang Diyos nagtakda ug panahon kon kanus-a mamatay ang matag tawo. (Ecclesiastes 3:1, 2) Apan, kini nga teksto naghisgot lang bahin sa siklo sa kinabuhi ug nagpakita nga ang dulnganan natong tanan maoy kamatayon. Ang Pulong sa Diyos nagtudlo usab nga ang atong mga desisyon makaapektar sa gitas-on sa atong kinabuhi. Pananglitan, ang Bibliya nag-ingon nga ang pagkahadlok kang Jehova makapataas ug kinabuhi. (Proverbio 10:27; Salmo 90:10; Isaias 55:3) Sa unsang paagi? Pananglitan, ang pagtahod sa Pulong sa Diyos mopalihok kanato sa paglikay sa daotang mga buhat sama sa paghuboghubog ug imoralidad.​—1 Corinto 6:9, 10.

  • Ang uban literal ug pagsabot sa Bibliya dihang kini nag-ingon nga ang langit ug ang yuta “gitagana alang sa kalayo,” ug sila miingon nga laglagon sa Diyos kini nga planeta. (2 Pedro 3:7) Pero ang Diyos nagsaad nga dili gyod niya itugot nga ang literal nga planetang yuta malaglag. “Gipahiluna niya [Diyos] ang yuta diha sa mga patukoranan niini; dili gayod kini matarog.” (Salmo 104:5, Ang Biblia, NCV; Isaias 45:18) Ang daotang sistema sa mga butang sa kalibotan, dili ang literal nga planeta, ang laglagon nga daw pinaagig kalayo. Maylabot sa langit, kon maghisgot ang Bibliya niini, kini mahimong magtumong sa literal nga langit sa uniberso o sa pinuy-anan sa Diyos. Walay bisan usa niini ang pagalaglagon.

NGANONG ANG BIBLIYA USAHAY MASAYPAG SABOT?

Sama sa mga pananglitan nga gihisgotan na, ang mga tawo sagad sayop ug pagsabot sa mga teksto nga ilang mabasa sa Bibliya. Pero nganong gitugotan man kana sa Diyos? Ang uban tingali moingon: ‘Kon ang Diyos maalamon sa tanan ug nahibalo sa tanan, angay untang hatagan niya kitag basahon nga klaro kaayong pagkasulat nga daling masabtan sa tanan. Nganong wala man niya kita hatagi niana?’ Tagda kining tulo ka rason kon nganong sagad masaypan pagsabot ang Bibliya.

  1. Ang Bibliya masabtan lang niadtong mapainubsanon ug andam mokat-on. Si Jesus miingon sa iyang Amahan: “Ako nagadayeg kanimo sa dayag, Amahan, Ginoo sa langit ug yuta, tungod kay gitagoan mo nga maampingon kining mga butanga gikan sa  mga maalamon ug sa mga makinaadmanon, ug nagbutyag niini ngadto sa mga bata.” (Lucas 10:21) Ang Bibliya gisulat sa paagi nga kadto lang hustog tinamdan ang makasabot sa mensahe niini. Ang mga tawong mapahitas-on​—nga maoy komon nga kinaiya sa “mga maalamon ug sa mga makinaadmanon”—​sagad maoy masayop pagsabot sa Bibliya. Pero ang mga tawo nga mobasa sa Bibliya nga “bata” ug tinamdan​—mapaubsanon ug gustong mokat-on—​makabaton ug mas maayong pagsabot sa mensahe sa Diyos. Ang Bibliya maayo gayod nga pagkadisenyo sa Diyos!

  2. Ang Bibliya maoy para sa mga tawo nga kinasingkasing nga nangayog tabang sa Diyos sa pagsabot niini. Si Jesus nagpakita nga ang mga tawo nagkinahanglag tabang aron bug-os nilang masabtan ang iyang gipanudlo. Sa unsang paagi ila kining madawat? Si Jesus miingon: “Ang magtatabang, ang balaang espiritu, nga ipadala sa Amahan sa akong ngalan, siya magtudlo kaninyo sa tanang butang.” (Juan 14:26) Busa ang Diyos mohatag sa iyang balaang espiritu​—ang iyang aktibong puwersa—​sa pagtabang sa mga tawo sa pagsabot sa ilang mabasa sa Bibliya. Apan dili mohatag ang Diyos ug balaang espiritu niadtong dili mangayog tabang kaniya, busa ang Bibliya lubog para nila. Ang balaang espiritu mopalihok usab niadtong mas daghag kahibalo nga mga Kristohanon sa pagtabang niadtong gustong makabatog dugang pagsabot.​—Buhat 8:26-35.

  3. Ang ubang teksto sa Bibliya masabtan sa mga tawo sa hustong panahon sa kasaysayan. Pananglitan, ang propetang si Daniel gisugo sa pagsulat ug mensahe alang sa umaabot. Ang anghel misulti kaniya: “Daniel, himoa nga tinago ang mga pulong ug timbrehi ang basahon, hangtod sa panahon sa kataposan.” Sulod sa gatosan ka katuigan, daghang tawo nakabasa sa basahon ni Daniel diha sa Bibliya apan wala makasabot niini. Bisan si Daniel wala makasabot sa uban niyang gisulat. Siya mapaubsanong midawat: “Ako nakadungog, apan wala ako makasabot.” Sa ngadtongadto, ang mga tawo makabaton rag hustong pagsabot sa tagna sa Diyos nga gisulat ni Daniel, apan sa partikular lang nga panahon sa kasaysayan nga gitakda sa Diyos. Ang anghel miingon: “Lakaw, Daniel, tungod kay ang mga pulong gihimong tinago ug gitimbrehan hangtod sa panahon sa kataposan.” Kinsa ang makasabot sa mensahe sa Diyos? “Wala gayoy mga daotan nga makasabot; apan ang mga may hait nga salabotan makasabot.” (Daniel 12:4, 8-10) Busa dili ipadayag sa Diyos ang kahulogan sa ubang teksto sa Bibliya hangtod moabot ang hustong panahon.

Nasayop na ba ang mga Saksi ni Jehova sa ilang pagsabot sa Bibliya kay wala pa moabot ang hustong panahon nga ipatin-aw kana sa Diyos? Oo. Apan dihang gipatin-aw pag maayo sa Diyos ang mga butang, gitul-id dayon sa mga Saksi ang ilang pagsabot. Busa sila nagtuo nga sila nagsundog sa mga apostoles ni Kristo, kinsa mapaubsanong nagpasibo sa ilang panghunahuna matag panahong tul-iron sila ni Jesus.​—Buhat 1:6, 7.

Ang ideya sa bata bahin sa kon diin gikan ang panganod tingali gamay lang nga sayop nga pagsabot. Apan, ang gitudlo sa Bibliya importante kaayo alang kanimo. Ang mensahe sa Bibliya importante kaayo nga dili igo nga basahon lang kini ug sabton nga walay tabang sa uban. Busa pagpatabang aron makasabot ka sa imong gibasa. Pagpatabang niadtong nagtuon sa Bibliya nga mapaubsanon ug kinaiya, mga tawo nga masaligon sa tabang sa balaang espiritu sa Diyos aron masabtan ang Bibliya, mga tawo nga kombinsido nga kita nagkinabuhi na sa panahon sa kasaysayan diin buot sa Diyos nga masabtan pa natog dugang ang Bibliya. Ayaw kaulaw sa pagpakigsulti sa mga Saksi ni Jehova o pagbasa sa ilang maayong pagka-research nga mga artikulo diha sa jw.org website. Ang Bibliya nagsaad nga kon mangita ka ug pagsabot, “imong makaplagan ang mismong kahibalo sa Diyos.”​—Proverbio 2:3-5.