Ang katawhan gidaogdaog. Balikbalik silang nag-ampo sa Diyos alang sa tabang, pero wala dayon sila tubaga. Sila mao ang mga Israelitas, ang katawhan sa Diyos sa karaang panahon. Ang nangdaogdaog mao ang gamhanang nasod sa Ehipto. (Exodo 1:13, 14) Daghang tuig nga nagpaabot ang mga Israelitas nga taposon sa Diyos ang pagpanglupig sa mga Ehiptohanon. Sa kadugayan, miabot ra gyod ang gitakdang panahon sa Diyos. (Exodo 3:7-10) Sumala sa Bibliya, ang Diyos mismo ang nakiggubat batok sa mga Ehiptohanon. Gihampak niya ug sunodsunod nga katalagman ang Ehipto, ug dayon iyang gipatay ang hari sa Ehipto ug ang kasundalohan niini didto sa Pulang Dagat. (Salmo 136:15) Tinuod gyod nga si Jehova nga Diyos usa ka “kusganong lalaki sa panggubatan” alang sa iyang katawhan.—Exodo 15:3, 4.

Kay nakiggubat ang Diyos batok sa mga Ehiptohanon, nagpasabot nga may mga gubat nga iyang giuyonan. Sa ubang higayon, gitugotan niya ang mga Israelitas sa pagpakiggubat. Pananglitan, gisugo niya sila nga makiggubat batok sa mga Canaanhon nga labihan ka daotan. (Deuteronomio 9:5; 20:17, 18) Giingnan niya si Haring David sa Israel nga makiggubat sa daogdaogang mga Filistehanon. Iya pa gani siyang gihatagag taktika aron gyod modaog.—2 Samuel 5:17-25.

Gipakita niana nga mga asoy sa Bibliya nga kon mameligro ang mga Israelitas tungod sa pagkadaotan ug pagpanglupig, uyonan sa Diyos ang pagpakiggubat aron maprotektahan ang iyang katawhan ug ang matuod nga pagsimba. Pero matikdi ang mosunod nga tulo ka punto bahin sa mga gubat nga iyang giuyonan.

  1. DIYOS LANG ANG NAGBUOT KON KINSAY MAKIGGUBAT. Dihay panahon nga giingnan sa Diyos ang mga Israelitas: “Dili kamo kinahanglan nga makig-away niining higayona.” Ngano? Kay ang Diyos mismo ang makiggubat para nila. (2 Cronicas 20:17; 32:7, 8) Kadaghan na niya kana himoa, sama sa gihisgotan sa ibabaw. Sa ubang higayon, gisugo sa Diyos ang iyang katawhan sa karaang Israel nga makigbahin sa gubat nga iyang giuyonan, lakip niana ang pagpanag-iya ug pagpanalipod sa Yutang Saad.—Deuteronomio 7:1, 2; Josue 10:40.

  2. DIYOS LANG ANG NAGBUOT KON KANUS-A MAKIGGUBAT. Kaniadto, kinahanglang maghulat ang mga alagad sa Diyos sa iyang gitakdang panahon nga makigbatok sa pagpanglupig ug pagkadaotan. Kon dili pa panahon, dili sila puwedeng makiggubat. Dihang  misupak sila, nawad-an sila sa iyang pag-uyon. Gani, gipakita sa Bibliya nga sagad pait kaayo ang resulta dihang ang mga Israelitas nakiggubat nga walay pagtugot sa Diyos. *

  3. Bisag nakiggubat ang Diyos batok sa mga Canaanhon, giluwas niya ang pipila sama kang Rahab ug sa iyang pamilya

    DILI MALIPAY ANG DIYOS SA KAMATAYON SA MGA TAWO, APIL SA MGA DAOTAN. Si Jehova nga Diyos ang Tinubdan sa kinabuhi ug ang Maglalalang sa tawo. (Salmo 36:9) Busa, di siya gustong dunay mamatay. Pero ikasubo, may mga tawong daotan, daogdaogan, ug mopatay pa ganig isigkaingon. (Salmo 37:12, 14) Aron hunongon kana nga pagkadaotan, nagsugo usahay ang Diyos nga makiggubat. Bisan pa niana, sa katuigan nga iyang gisugo ang mga Israelitas nga makigbahin niana nga mga gubat, siya “maluluy-on” gihapon ug “mahinay sa kasuko” ngadto sa mga nangdaogdaog sa Israel. (Salmo 86:15) Pananglitan, gimando niya nga sa dili pa ang mga Israelitas makiggubat sa usa ka siyudad, ila unang “ipahibalo . . . niini ang mga kinahanglanon sa pakigdait,” aron mahatagag kahigayonan ang mga pumoluyo nga magbag-o, ug makalikay sa gubat. (Deuteronomio 20:10-13) Pinaagi niini, gipakita sa Diyos nga dili siya malipay sa “kamatayon sa tawong daotan, apan nga mobiya ang daotan gikan sa iyang dalan ug mabuhi.”—Ezequiel 33:11, 14-16. *

Dinhi atong masabtan nga sa karaang panahon, giisip sa Diyos ang gubat ingong makataronganong paagi sa pagtapos sa tanang pagpangdaogdaog ug pagkadaotan. Pero Diyos lang ang magbuot, dili ang tawo, kon kanus-a ipahinabo kana nga gubat ug kon kinsay moapil niana. Naghinamhinam ba ang Diyos nga makiggubat aron mobanaw ang dugo? Wala gayod. Sa pagkatinuod, gidumtan gayod niya ang kapintasan. (Salmo 11:5) Nausab ba ang panglantaw sa Diyos bahin sa gubat dihang gisugdan sa iyang Anak, si Jesu-Kristo, ang iyang buluhaton niadtong unang siglo?

^ par. 7 Pananglitan, dihay higayon nga bisag giingnan sa Diyos ang mga Israelitas nga dili makiggubat sa mga Amalekanhon ug Canaanhon, sila nakiggubat gyod ug napildi. (Numeros 14:41-45) Katuigan sa ulahi, namatay ang matinumanong hari nga si Josias kay nakiggubat siya nga walay pagtugot sa Diyos.—2 Cronicas 35:20-24.

^ par. 8 Wala ipahibalo sa mga Israelitas ang mga kinahanglanon sa pakigdait dihang nakiggubat sa mga Canaanhon. Ngano? Kay ang mga Canaanhon gihatagan nag 400 ka tuig aron magbag-o sa ilang pagkadaotan. Dihang nakiggubat na nila ang mga Israelitas, hilabihan gyod ang pagkadaotan sa mga Canaanhon, ingong grupo. (Genesis 15:13-16) Busa, angay silang puohon. Pero, dunay mga Canaanhon nga naluwas kay nagbag-o.—Josue 6:25; 9:3-27.