Mabuhi ba pag-usab ang mga patay?

TUBAG SA BIBLIYA: “Ang takna nagsingabot nga ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan makadungog sa . . . tingog [ni Jesus] ug manggula.”Juan 5:28, 29.

Oo, gitagna ni Jesus nga moabot ang panahon, ubos sa pagmando sa iyang Gingharian, nga wala nay magpabilin sa Lubnganan. “Nahingangha ko pagkabasa nako sa Juan 5:28, 29,” nahinumdom si Fernando, nga gihisgotan sa nag-unang artikulo. “Nahatagan kog tinuod nga paglaom, ug positibo na kog panglantaw sa umaabot.”

Sa karaang panahon, naglaom ang matinumanong tawo nga si Job nga inigkamatay niya, banhawon siya sa Diyos. Si Job nangutana: “Kon ang usa ka tawo . . mamatay, mabuhi ba siya pag-usab?” Dayon siya mitubag nga walay pagduhaduha: “Paaboton nako ang tanang adlaw sa akong pinugos nga trabaho [panahon nga anaa sa Lubnganan], hangtod moabot ang akong kahupayan. Ikaw motawag, ug ako motubag kanimo.”—Job 14:14, 15.

Ang pagkabanhaw ni Lazaro naghatag natog paglaom sa umaabot

Ang pagkabanhaw dili bag-o para kang Marta, nga igsoong babaye ni Lazaro. Human mamatay si Lazaro, si Jesus miingon kang Marta: “Mobangon ang imong igsoon.” Si Marta mitubag: “Ako nahibalo nga mobangon siya diha sa pagkabanhaw sa kataposan nga adlaw.” Dayon si Jesus miingon kaniya: “Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga magpasundayag ug pagtuo kanako, bisan siya mamatay, siya mabuhi.” (Juan 11:23-25) Ug gibanhaw dayon ni Jesus si Lazaro! Pasiuna kana sa mas dako pang panghitabo sa umaabot. Handurawa ang pagkabanhaw nga mahitabo sa tibuok kalibotan!

Duna bay banhawon ngadto sa langit?

TUBAG SA BIBLIYA: Gipakita sa Pulong sa Diyos nga ang pagkabanhaw ni Jesus lahi sa ubang walo ka pagkabanhaw nga narekord sa Bibliya. Kadtong walo ka tawo gibanhaw dinhi sa yuta. Pero kon bahin sa pagkabanhaw ni Jesus, atong mabasa: [Si Jesus] anaa sa tuong kamot sa Diyos, kay siya miadto sa langit.” (1 Pedro 3:21, 22) Gawas kang Jesus, wala na bay laing banhawon ngadto sa langit? Giingnan daan ni Jesus ang iyang mga apostoles: “Kon ako moadto ug mag-andam ug dapit alang kaninyo, ako moanhi pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi kanako, aron nga kon asa ako kamo atua usab.”—Juan 14:3.

Si Jesus miadto sa langit ug nangandam sa pag-abot sa pipila niya ka tinun-an. Tanantanan, ang  banhawon ngadto sa langit maoy 144,000. (Pinadayag 14:1, 3) Pero unsay buhaton nila didto?

Daghan silag buhaton! Ang Kasulatan nag-ingon: “Malipayon ug balaan si bisan kinsa nga adunay bahin sa unang pagkabanhaw; kanila ang ikaduhang kamatayon walay awtoridad, apan sila mahimong mga saserdote sa Diyos ug sa Kristo, ug magamando ingong mga hari uban kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig.” (Pinadayag 20:6) Kadtong banhawon sa langit mahimong mga hari ug saserdote kauban ni Kristo ug ilang mandoan ang yuta.

Kinsa pay banhawon sa ulahi?

TUBAG SA BIBLIYA: Mabasa sa Kasulatan kining pamulong ni apostol Pablo: “Ako adunay paglaom diha sa Diyos, nga ang maong paglaom ginadawat usab niining mga tawhana, nga aduna unyay pagkabanhaw sa mga matarong ug sa mga dili-matarong.”Buhat 24:15.

Gipasaligan ta sa Pulong sa Diyos nga ang binilyong nangamatay mabuhi pag-usab

Kinsay maapil sa gitumong ni Pablo nga “mga matarong”? Tagda kini nga pananglitan. Sa hapit nang mamatay ang matinumanong tawo nga si Daniel, giingnan siya: “Ikaw mopahulay, apan ikaw mobarog alang sa imong bahin sa kataposan sa mga adlaw.” (Daniel 12:13) Asa man si Daniel mabuhi? “Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.” (Salmo 37:29) Ug si Jesus nagtagna: “Malipayon ang mga malumog-buot, sanglit sila magapanunod sa yuta.” (Mateo 5:5) Si Daniel ug ang ubang matinumanong mga lalaki ug babaye banhawon aron magpuyo pag-usab dinhi sa yuta, hangtod pa gani sa walay kataposan.

Kinsay maapil sa gitumong ni Pablo nga “mga dili-matarong”? Sila ang binilyong nangamatay, kinsa kadaghanan nila wala gyod mahatagig kahigayonan nga magtuon ug magpadapat sa kamatuoran sa Bibliya. Human sila banhawa, may kahigayonan na sila nga mailhan ug mapabilhan si Jehova * ug si Jesus. (Juan 17:3) Kadtong mopili nga moalagad sa Diyos dunay paglaom nga magpabiling buhi samtang si Jehova mismo buhi—sa walay kataposan.

Kadtong mopili nga moalagad sa Diyos may paglaom nga mabuhi sa walay kataposan, nga dili na masakit ug maguol

Unsa unya ang kahimtang sa yuta?

TUBAG SA BIBLIYA: “Pagapahiran [sa Diyos] ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa.” (Pinadayag 21:4) “Sila gayod magtukod ug mga balay ug magpuyo niini; ug sila gayod magtanom ug kaparasan ug magkaon sa ilang mga bunga.”—Isaias 65:21.

Handurawa nga nagpuyo ka niana nga kalibotan uban sa nabanhaw nimong mga minahal! Pero ang pangutana, Sa unsang paagi makasalig ka nga duna gyoy pagkabanhaw?

^ par. 15 Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.