Nakabasa ka bag mga karakter sa Bibliya nga dinayeg pag-ayo ug nakaingon ka, ‘Di gyod nako sila masundog!’ Tingali mangatarongan ka, ‘Makasasala man god ko, ug dili nako pirmeng mahimo ang husto.’

Si Job “walay-ikasaway ug matul-id.”—Job 1:1

Ang patriarkang si Job gihubit nga “walay-ikasaway ug matul-id.” (Job 1:1) Si Lot gitawag nga “matarong nga tawo.” (2 Pedro 2:8) Ug si David nagbuhat “kon unsay matarong” sa Diyos. (1 Hari 14:8) Pero, susihon natog dugang ang ilang kinabuhi. Atong makita nga (1) sila nakasala, (2) kita makakat-on sa ilang kasinatian, ug (3) ang mga tawong dili hingpit makapahimuot gihapon sa Diyos.

SILA NAKASALA

“[Ang Diyos] nagluwas sa matarong nga si Lot, nga naguol pag-ayo gumikan sa pagpatuyang sa mga masupilon-sa-balaod nga katawhan diha sa malaw-ayng panggawi.”—2 Pedro 2:7

Si Job nag-antos ug sunodsunod nga trahedya nga daw dili makataronganon. Sayop ang iyang gihunahuna nga balewala ra sa Diyos kon padayon ba siyang magtuo Kaniya o dili. (Job 9:20-22) Kombinsido kaayo si Job sa iyang pagkamatarong nga para sa uban, daw iyang gipakitang mas matarong pa siya kay sa Diyos.—Job 32:1, 2; 35:1, 2.

Si Lot nagduhaduha sa paghimog desisyon nga klaro ug simple ra unta. Nahasol siya pag-ayo sa grabeng imoralidad sa mga tawo sa Sodoma ug Gomora,  nga ang ilang binuhatan “nakapasakit sa iyang matarong nga kalag.” (2 Pedro 2:8) Gipahayag sa Diyos nga iyang laglagon kining daotang mga siyudad ug luwason si Lot ug ang iyang pamilya. Lagmit imong mahanduraw nga kay nahasol, mobiya dayon si Lot. Pero niining dinaliang panahon, siya naglangaylangay. Kinahanglan pa silang gunitan sa mga anghel nga gipadala aron luwason siya ug ang iyang pamilya ug pagawson sa siyudad.—Genesis 19:15, 16.

Si David “milakaw sunod [sa Diyos] uban ang bug-os niyang kasingkasing pinaagi sa pagbuhat lamang kon unsay matarong sa . . . mga mata [sa Diyos].”—1 Hari 14:8

Dihay higayon nga si David wala makapugong sa kaugalingon ug nakapanapaw. Aron tabonan ang iyang sala, makapakurat nga gipapatay ni David ang bana sa babaye. (2 Samuel, kapitulo 11) Giingon sa Bibliya nga “daotan sa mga mata ni Jehova ang gibuhat ni David.”—2 Samuel 11:27.

Si Job, Lot, ug David nakasala, ug ang uban nilang sala seryoso kaayo. Pero, sa ato unyang makita, kinasingkasing ang ilang tinguha nga masinugtanong mag-alagad sa Diyos. Gipakita nila ang ilang pagbasol ug nagbag-o diin gikinahanglan. Busa, gihatagan silag pabor sa Diyos, ug sa katibuk-an gitawag sila sa Bibliya nga mga tawong matinumanon.

UNSAY ATONG MAKAT-ONAN?

Kay dili hingpit, makasala gyod ta. (Roma 3:23) Pero kon masayop ta, ipakita natong nagbasol ta ug dayon maningkamot nga tul-iron kini.

Giunsa ni Job, Lot, ug David pagtul-id ang ilang mga sala? Sa pagkatinuod, si Job may integridad. Human mangatarongan ang Diyos kaniya, gibag-o ni Job ang iyang sayop nga panghunahuna ug gibasolan ang iyang gisulti. (Job 42:6) Ang panglantaw  ni Lot sa imoral nga binuhatan sa mga tawo sa Sodoma ug Gomora nahiuyon gyod sa mga sukdanan sa Diyos. Ang problema mao ang iyang pagkalangaylangayan. Kadugayan mibiya ra siya sa maong mga siyudad ug naluwas sa paghukom sa Diyos. Gisunod gani niya ang sugo nga dili molingi sa iyang gibiyaan. Bisag seryoso ang sala ni David kay gilapas niya ang Balaod sa Diyos, gipakita niya kon unsay naa sa iyang kasingkasing pinaagi sa paghinulsol ug pagpakiluoy sa Diyos.—Salmo 51.

Sila giuyonan sa Diyos subay sa iyang makataronganong pagdahom sa mga tawong dili hingpit. Ang Diyos “nahibalo pag-ayo sa atong pagkaumol, nga nahinumdom nga kita abog.” (Salmo 103:14) Busa, kay nahibalo man ang Diyos nga makasala gyod ta, unsay iyang gidahom kanato?

Ang Diyos “nahibalo pag-ayo sa atong pagkaumol, nga nahinumdom nga kita abog.”—Salmo 103:14

UNSAON SA MGA TAWONG DILI HINGPIT PAGPAHIMUOT ANG DIYOS?

Diha sa tambag ni David sa iyang anak nga si Solomon, mahibaloan nato kon unsaon pagpahimuot ang Diyos. “Ikaw, Solomon nga akong anak, ilha ang Diyos sa imong amahan ug alagara siya uban ang bug-os nga kasingkasing.” (1 Cronicas 28:9) Unsa ang bug-os nga kasingkasing? Kini maoy kasingkasing nga nahigugma sa Diyos ug gustong mahibalo ug mobuhat sa iyang kabubut-on. Dili kini hingpit nga kasingkasing, kondili buot niini nga masinugtanong moalagad sa Diyos ug andam modawat ug pagtul-id. Kay nahigugma sa Diyos ug gustong magmasinugtanon, giisip sa Diyos si Job nga “walay-ikasaway,” si Lot nga “matarong,” ug si David nga nagbuhat “kon unsay matarong.” Bisag sila nakasala, nakapahimuot gihapon sila sa Diyos.

Ang bug-os nga kasingkasing mobuhat kon unsay kabubut-on sa Diyos ug may dakong tinguha nga masinugtanong moalagad kaniya

Busa kon naay mosantop sa atong hunahuna nga dili unta nato gustong mahunahunaan o makasulti tag mga butang nga atong ikaulaw o naa tay mahimo nga maamgohan nato nga sayop, hinumdomi ang mga panig-ingnan nga bag-o lang natong gihisgotan. Nahibalo ang Diyos nga dili gyod ta hingpit sa pagkakaron. Pero, gidahom niya nga ato siyang higugmaon ug paningkamotang sugton. Kon bug-os ang atong kasingkasing niining bahina, makasalig tang mapahimut-an sab nato ang Diyos.