Aniay pananglitan sa pagpakigsulti sa usa ka Saksi ni Jehova sa uban. Kunohay Megan ang ngalan sa Saksi nga miduaw sa usa ka babaye nga ginganlag Shirley.

“IPADAYON NINYO ANG PAGBUHAT NIINI SA PAGHANDOM KANAKO”

Megan: Hi, Shirley. Nalipay ko nga nakakita nimo niadtong miaging semana sa pagsaulog namo sa Memoryal sa kamatayon ni Jesus. * Unsay ikasulti nimo sa maong okasyon?

Shirley: Maayo man, pero sa tinuod lang, wa gyod nako masabti ang tanang gihisgotan didto. Nahibalo kong gisaulog ang pagkatawo ni Jesus sa Pasko ug ang iyang pagkabanhaw sa Easter, pero wa pa gyod ko sukad makadungog nga naay nagsaulog sa iyang kamatayon.

Megan: Tinuod nâ, popular kaayo ang Pasko ug Easter sa tibuok kalibotan. Pero gibati sa mga Saksi ni Jehova nga importanteng handomon ang kamatayon ni Jesus. Kon duna kay panahon, gusto unta nakong hisgotan ang mga rason kon ngano.

Shirley: O sige, okey ra.

Megan: Una, gihandom sa mga Saksi ni Jehova ang kamatayon ni Jesus kay gisugo man niya ang iyang mga sumusunod nga himoon kana. Tagda kon unsay nahitabo sa gabii sa wala pa mamatay si Jesus. Nakadungog ka ba bahin sa espesyal nga panihapon diin kauban niya ang iyang matinumanong mga sumusunod?

Shirley: Ah, kadtong Kataposang Panihapon?

Megan: Sakto. Nailhan sab kana nga Panihapon sa Ginoo. Nianang panahona, gihatagan ni Jesus ug klarong instruksiyon ang iyang mga tinun-an. Puwede ba nimong basahon kana dinhi sa Lucas 22:19?

Shirley: O sige. “Dugang pa, siya nagkuhag tinapay, nagpasalamat, nagpikaspikas niini, ug naghatag niini kanila, nga nag-ingon: ‘Kini nagkahulogan sa akong lawas nga igahatag alang kaninyo. Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.’”

Megan: Salamat. Matikdi ning sugo ni Jesus sa kataposang bahin niana nga bersikulo: “Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.” Ug sa wala pa niya sugoa ang iyang mga sumusunod nga handomon siya, giklaro ni Jesus kon unsay ilang handomon kaniya. Siya miingon nga ang iyang kinabuhi igahatag alang sa iyang mga sumusunod. Gisulti kini ni Jesus sa poparehong termino diha sa Mateo 20:28 nga nag-ingon: “Ang Anak sa tawo mianhi, dili aron pagaalagaran, kondili aron sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kalag nga usa ka lukat baylo sa daghan.” Kini ang hinungdan kon nganong ang mga Saksi ni Jehova magtapok kada tuig sa anibersaryo sa kamatayon ni Jesus—aron handomon ang iyang halad lukat. Ang kamatayon ni Jesus nagpasabot ug kinabuhi sa tanang masinugtanon.

NGANONG GIKINAHANGLAN ANG LUKAT?

Shirley: Nakadungog ko nga si Jesus kuno namatay aron ta mabuhi. Pero wala gyod baya ko kasabot kon sa unsang paagi posible nâ.

 Megan: Dili kay ikaw ra, Shirley. Dili sayon sabton kining bahin sa halad lukat ni Jesus. Pero kini sab ang usa sa labing nindot nga mga kamatuoran diha sa Pulong sa Diyos. Tuod, basig naa pa kay himoon?

Shirley: Aw, okey ra man.

Megan: O sige. Bag-o lang kong nagbasa bahin sa lukat, ug paningkamotan nakong masaysay ni sa imo.

Shirley: Okey.

Megan: Aron masabtan ning lukat, kinahanglan una natong masayran ang resulta sa pagpakasala ni Adan ug Eva sa hardin sa Eden. Makasabot ta sa nahimong isyu kon basahon nato ang Roma 6:23. Palihog kuno kog basa.

Shirley: Sige. “Ang suhol nga ginabayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa nga ginahatag sa Diyos mao ang kinabuhing walay kataposan pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.”

Megan: Salamat. Ato nang analisahon. Una, matikdi ang unang mga pulong: “Ang suhol nga ginabayad sa sala mao ang kamatayon.” Mao ni ang simpleng balaod sa Diyos sa sinugdanan pa lang sa paglungtad sa tawo—ang suhol, o silot, sa sala mao ang kamatayon. Siyempre, sa sinugdan, walay makasasala. Si Adan ug Eva gilalang nga hingpit, ug ang tanan nilang mga anak matawo nga hingpit. Busa wala gyod untay tawo nga mamatay. Si Adan ug Eva ug ang tanan nilang kaliwat duna untay kinabuhing dayon ug kalipay. Pero sa atong nakita, dili kana ang nahitabo, di ba?

Shirley: Dili gyod, kay si Adan ug Eva mikaon man sa gidiling bunga.

Megan: Husto. Ug sa dihang gipili nila Adan ug Eva nga mosupak sa Diyos, sila nakasala. Daw ilang gipili nga mahimong dili hingpit, nga mahimong makasasala. Daotan kaayo ang resulta niana nga pagpili, dili lang para kang Adan ug Eva kondili sa tanan pod nilang kaliwat.

Shirley: Unsay buot nimong ipasabot?

Megan: Ah, mas maayo tingaling mogamit tag ilustrasyon. Ganahan ba tuod kang maghimog pan o keyk?

Shirley: Ay, oo! Mao nay akong hilig.

Megan: Ibutang ta nga naa kay nindot ug bag-ong hulmahan sa pan. Pero sa wala pa nimo ni gamita, nahagbong ni ug nalupyak. Karon, unsay mahitabo sa tanang pan nga imong giluto niana nga hulmahan? Di ba ang tanan nimong lutoon diha duna poy lupyak?

Shirley: Aw, siyempre.

Megan: Kana sab ang nahitabo dihang gipili nila Adan ug Eva nga mosupak sa Diyos, sila “nalupyak,” o nahugawan sa sala ug pagkadili-hingpit. Ug kay makasasala na man sila sa wala pa sila manganak, ang tanan nilang anak gipakatawong duna poy “lupyak.” Silang tanan gipakatawong makasasala. Sa Bibliya, ang pulong nga “sala” nagtumong dili lang sa binuhatan kondili sa kahimtang sab nga atong napanunod. Tungod niini, sa dihang nakasala si Adan ug Eva, ang tanan nilang kaliwat—lakip ta ug ang atong kaliwat—gihukman na nga mabuhing dili hingpit, makasasala, ug dayon mamatay bisan pag wala tay gihimong sayop, o wala pa gyod gani matawo. Sa atong nabasa sa Roma 6:23, ang silot sa sala mao ang kamatayon.

Shirley: Morag dili man nâ makataronganon. Ngano mang mag-antos ang tanang tawo sa walay kataposan tungod lang sa sala ni Adan ug Eva?

Megan: Aw, oo, morag dili makataronganon. Pero dunay rason niana. Kay hingpit ang hustisya sa Diyos, iyang gitino nga si Adan ug Eva mamatay gyod tungod sa ilang mga sala, apan kita nga ilang mga anak duna gihapoy paglaom. Ang Diyos naghimog paagi aron mahaw-as ta niini nga problema. Dinhi gikinahanglan ang halad lukat ni Jesus. Tan-awa pag-usab ang Roma 6:23. Human hisgoti nga “ang suhol nga ginabayad sa sala mao ang kamatayon,” ang bersikulo nag-ingon: “Apan ang gasa nga ginahatag sa Diyos mao ang kinabuhing walay kataposan pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.”  Busa, ang kamatayon ni Jesus ang nagbukas sa dalan aron makalingkawas ta sa sala ug kamatayon. *

ANG LUKAT—KINADAK-ANG GASA SA DIYOS

Megan: Duna pay laing detalye niini nga bersikulo nga gusto nakong ipakita nimo.

Shirley: Unsa man?

Megan: Tan-awa ang giingon dinhi: “Ang gasa nga ginahatag sa Diyos mao ang kinabuhing walay kataposan pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.” Kon si Jesus ang nag-antos ug namatay alang nato, nga naghatag sa iyang kinabuhi para nato, nganong giingon man sa teksto nga ang lukat maoy “gasa nga ginahatag sa Diyos”? Nganong dili man “gasa nga gihatag ni Jesus”? *

Shirley: Bitaw no, ngano kaha?

Megan: Kay ang Diyos man god ang naglalang kang Adan ug Eva, ug sa dihang sila misupak didto sa hardin sa Eden, sa Diyos sila nakasala. Seguradong nasakitan kaayo siya dihang mirebelde kaniya ang una niyang tawhanong mga anak. Pero si Jehova naa dayoy solusyon. * Iyang gihikay nga moanhi sa yuta ang usa sa iyang espirituhanong mga linalang nga mahimong hingpit nga tawo, ug dayon maghatag sa iyang kinabuhi ingong halad lukat. Busa, ang kahikayan sa lukat maoy gasa nga gikan gyod sa Diyos. Duna pay laing rason kon nganong gasa ni sa Diyos. Nahanduraw ba nimo kon unsa gyod kahay gibati sa Diyos dihang gipatay si Jesus?

Shirley: Wala nako nâ mahunahunai.

Megan: Aw, nia may mga dulaan sa gawas. Seguro naa kay mga anak.

Shirley: Naa gyod, babaye ug lalaki.

Megan: Ingong ginikanan, hunahunaa kuno kon unsay gibati sa langitnong Amahan ni Jesus, si Jehova nga Diyos, sa adlaw nga namatay si Jesus. Unsa kahay iyang gibati nga nagsud-ong sa langit dihang ang iyang pinalanggang Anak gidakop, gibugalbugalan, ug gidapatan? Unsay gibati sa Amahan dihang ang iyang Anak gilansang sa estaka, nag-antos, hangtod nga anam-anam kining namatay?

Shirley: Nasakitan gyod to siya pag-ayo. Hala no, wala gyod ko maghunahuna niana!

Megan: Hinuon, dili gyod nato matukib kon unsay gibati sa Diyos niadtong adlawa. Pero nasayod ta nga naa siyay pagbati, ug nasayod sab ta kon nganong gitugotan niya kining mahitabo. Maayo kaayo ang pagkasaysay niini sa popular nga teksto, sa Juan 3:16. Puwede ba nimo ning basahon?

Shirley: Sige. “Gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan nga gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak, aron nga ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo kaniya dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.”

Ang halad lukat mao gyod ang kinadak-ang pagpahayag sa gugma

Megan: Salamat. Tan-awa pag-usab ang sinugdanan sa bersikulo. Kini nag-ingon: ‘Gihigugma sa Diyos ang kalibotan.’ Kana ang rason—gugma. Tungod sa gugma, gipadala sa Diyos ang iyang Anak sa yuta aron mamatay alang nato. Ang halad lukat mao gyod ang kinadak-ang pagpahayag sa gugma. Ug kanay hinungdan nga matag tuig ang mga Saksi ni Jehova maghandom sa kamatayon ni Jesus. Nakatabang ba nimo ni nga impormasyon?

Shirley: Aw, oo. Salamat kaayo nga imo kong gisultihan niini.

May gikalibgan ka ba diha sa Bibliya? Gusto ka bang mahibalo sa mga pagtulon-an o kalihokan sa mga Saksi ni Jehova? Kon mao, pangutan-a ang mga Saksi bahin niana. Malipay silang motubag sa imong mga pangutana.

^ par. 5 Kas-a sa usa ka tuig, saulogon sa mga Saksi ni Jehova ang anibersaryo sa kamatayon ni Jesus aron handomon ang iyang pagsakripisyo. Karong tuiga, himoon kana sa Biyernes, Abril 3.

^ par. 32 Ang sunod nga artikulo niini nga serye maghisgot kon sa unsang paagi ang lukat ni Jesus magpahigawas kanato sa sala, ug kon unsay atong buhaton aron makabenepisyo sa lukat.

^ par. 36 Sumala sa Bibliya, ang Diyos ug si Jesus maoy lainlaing persona. Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang kapitulo 4 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

^ par. 38 Tan-awa ang Genesis 3:15.