Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 SUNDOGA ANG ILANG PAGTUO | JOSE

“Dili ba ang mga Paghubad Iya man sa Diyos?”

“Dili ba ang mga Paghubad Iya man sa Diyos?”

ANG singot ni Jose nagtulôtulô samtang naglakaw siya sa ngiob nga pasilyo gikan sa hago nga trabaho. Tungod sa naglagiting nga kainit sa Ehipto, mora nag pugon ang prisohan. Halos suheto na siya sa matag suok ug liki sa pader sa prisohan. Dinhi na nagtuyok ang iyang kinabuhi. Bisag tinahod siya dinhi, piniriso gihapon siya.

Lagmit mahinumdom siya pirme sa iyang kinabuhi kaniadto sa bungtod sa Hebron, diin siya nag-atiman sa mga karnero sa iyang amahan. Mga 17 anyos siya dihang gipaadto siya sa iyang amahang si Jacob sa layo kaayong lugar. Apan ang maong kagawasan daw imposible na karon. Nasina ug nagdumot pag-ayo ang iyang mga igsoon kaniya maong hapit siya patya, ug dayon gibaligya ingong ulipon. Siya gidala sa Ehipto, ug nagserbisyo sa panimalay sa Ehiptohanong opisyal nga si Potipar. Gisaligan si Jose sa iyang agalon, apan gipasanginlan siyang nanglugos sa asawa ni Potipar maong napriso siya. *Genesis kapitulo 37, 39.

Si Jose 28 anyos na karon, ug mga 10 ka tuig nang naulipon ug napriso. Dili ni ang kinabuhi nga iyang gipangandoy. Makagawas pa kaha siya? Makita pa kaha niya pag-usab ang iyang minahal ug tigulang na nga amahan o ang pinalanggang manghod nga si Benjamin? Hangtod kanus-a kaha siya magpabilin niini nga gahong?

Nakasabot ka ba sa gibati ni Jose? Usahay mahitabo ang mga butang nga lahi ra kaayo sa atong gipangandoy. Gani morag way puas ang pait kaayong mga kahimtang, nga daw wala nay solusyon o lisod kaayong antoson. Atong tan-awon kon unsay atong makat-onan sa pagtuo ni Jose.

“SI JEHOVA NAGPADAYON SA PAG-UBAN KANG JOSE”

Nahibalo si Jose nga dili siya kalimtan sa iyang Diyos, si Jehova. Ug seguradong nakatabang ni niya sa paglahutay. Bisag dinhi sa langyaw nga prisohan, si Jehova nagpanalangin gihapon kang Jose. Atong mabasa: “Si Jehova nagpadayon sa pag-uban kang Jose ug nagpadayon sa pagpakitag mahigugmaong-kalulot kaniya ug nagtugot kaniya nga makakaplag ug pabor sa mga mata sa pangulong opisyal sa bilanggoan.” (Genesis 39:21-23) Samtang nagkugi si Jose sa pagtrabaho, iyang gihatagag rason ang Diyos nga panalanginan siya. Seguradong nahupayan siya nga si Jehova kanunayng nag-uban kaniya!

Tugotan kaha ni Jehova nga magpabilin si Jose sa prisohan? Way ideya si Jose, ug seguradong iya kining giampo sa Diyos. Ug sama sa kasagarang mahitabo, ang tubag miabot sa wala damhang paagi. Usa ka adlaw, natugaw ang prisohan pag-abot sa duha ka bag-ong piniriso—mga opisyal ni Paraon. Ang usa mao ang pangulong panadero sa hari; ang lain mao ang pangulong magtitiing, o tigtagay ug bino sa hari.—Genesis 40:1-3.

Si Jose gisaligan sa kapitan sa mga guwardiya sa pag-atiman niining duha ka kanhing prominenteng  lalaki. * Usa ka gabii, ang matag usa dunay damgo nga morag tinuod apan makapalibog. Pagkabuntag, namatikdan ni Jose nga may problema ang duha. Busa nangutana siya: “Unsay hinungdan nga nagkisdom ang inyong mga nawong karong adlawa?” (Genesis 40:3-7) Tungod sa kaayo nga gipakita ni Jose, gisulti nila ang ilang gikabalak-an. Way kalibotan si Jose nga ang maong panag-estoryahay makapausab sa iyang kinabuhi. Kon wala pa magpakitag interes si Jose kanila, mosulti kaha sila sa ilang gibati? Ang iyang gihimo makapahunahuna sab nato, ‘Gipakita ba nako ang akong pagtuo sa Diyos pinaagi sa pagpakitag interes sa uban?’

Gipakitaag dignidad ug kaayo ni Jose ang iyang mga isigkapiniriso

Miingon ang duha ka lalaki nga nahasol sila sa ilang damgo, ilabina nga way makahubad niana sa prisohan. Dakong butang sa mga Ehiptohanon ang mga damgo, ug dako silag pagsalig sa mga tawong moingon nga makahubad niana. Way kalibotan ang duha ka lalaki nga ang nagpadamgo nila mao ang Diyos ni Jose, si Jehova. Apan nahibalo si Jose. Iya silang gipasaligan: “Dili ba ang mga paghubad iya man sa Diyos? Iasoy kini [ang damgo] kanako, palihog.” (Genesis 40:8) Para sa sinserong mga estudyante sa Bibliya, hinungdanon gihapon ang mga pulong ni Jose. Maayo unta kon ang matag relihiyosong tawo andam magpaubos! Kinahanglang ipadaplin nato ang garbo ug mosalig sa Diyos samtang mangita sa hustong interpretasyon sa iyang pulong.—1 Tesalonica 2:13; Santiago 4:6.

Unang misulti ang magtitiing sa iyang damgo. Nakakita kuno siyag punoan sa paras nga dunay tulo ka sanga nga may pungpong sa mga ubas. Pagkahinog sa mga ubas, gipuga kini sa magtitiing diha sa kopa ni Paraon. Sa tabang ni Jehova, nasayran dayon ni Jose ang kahulogan sa damgo. Giingnan ni Jose ang magtitiing nga ang tulo ka sanga nagkahulogag tulo ka adlaw, ug nianang panahona, ibalik siya ni Paraon sa iyang katungdanan. Misayag ang panagway sa magtitiing, ug gihangyo siya ni Jose: “Palihog, pakitai gayod ako ug mahigugmaong-kalulot ug hisgoti ako ngadto kang Paraon.” Giestorya ni Jose nga siya gidagit gikan sa ilang lugar ug gibilanggo bisag way sala.—Genesis 40:9-15.

Kay nadasig sa maayong balita nga nadawat sa magtitiing, gipangutana sa panadero si Jose kon unsa poy kahulogan sa iyang damgo. Siya kuno naglukdog tulo ka bukag sa tinapay, ug dunay mga langgam nga nagkaon diha sa usa sa mga bukag. Gibutyag sab sa Diyos ang kahulogan niini ngadto kang Jose. Apan dili kadto maayong balita para sa panadero. Matod ni Jose: ‘Kini mao ang hubad niini: Ang tulo ka bukag maoy tulo ka adlaw. Sa tulo ka adlaw gikan karon si Paraon mag-isa sa imong ulo ug magbitay gayod kanimo diha sa usa ka estaka; ug ang mga langgam magkaon gayod sa imong  unod.’ (Genesis 40:16-19) Sama sa tanang matinumanong alagad sa Diyos, maisogong gisulti ni Jose ang mga mensahe sa Diyos, maayong balita man o mensahe sa paghukom.—Isaias 61:2.

Tulo ka adlaw sa ulahi, natinuod ang gisulti ni Jose. Gisaulog ni Paraon ang iyang adlawng natawhan, usa ka kostumbre nga wala himoa sa katawhan sa Diyos kaniadto, ug gisulti ang iyang mga paghukom sa duha ka opisyal. Ang panadero gipatay, sama sa giingon ni Jose, samtang ang magtitiing gibalik sa iyang kanhing posisyon. Apan makaguol nga nakalimtan sa magtitiing si Jose.—Genesis 40:20-23.

“DILI AKO ANG KINAHANGLANG ILHON!”

Milabay ang duha ka tuig. (Genesis 41:1) Puwerteng guola tingali ni Jose! Naglaom gyod seguro siya nga buhian human gibutyag ni Jehova kaniya ang kahulogan sa makalibog nga mga damgo sa magtitiing ug panadero. Kada buntag, nagdahom tingali si Jose nga kini na ang adlaw nga siya buhian. Apan matag salop sa adlaw, naa ra gihapon siya sa prisohan. Kadtong duha ka tuig tingali ang kinalisdang pag-antos ni Jose. Bisan pa niana, siya misalig gihapon sa iyang Diyos, si Jehova. Imbes mawad-ag paglaom, determinado siyang molahutay ug ingong resulta, siya mas milig-on pa.—Santiago 1:4.

Niining lisod nga mga panahon, kinsa nato ang dili na angayng maningkamot nga ugmaron ang pagkamainantoson? Aron masagubang ang mga pagsulay sa kinabuhi, nagkinahanglan kitag determinasyon, pailob, ug kalinaw sa hunahuna nga Diyos lamang ang makahatag. Sama sa iyang gihimo kang Jose, tabangan sab ta sa Diyos nga masagubang ang tumang kaguol ug dili mawad-ag paglaom.—Roma 12:12; 15:13.

Kon ang magtitiing nakalimot kang Jose, si Jehova wala gayod. Usa ka gabii, iyang gipadamgo si Paraon ug duha ka tin-awng damgo. Sa unang damgo, nakita sa hari ang pito ka tambok nga baka diha sa suba sa Nilo, nga gisundan sa pito ka yagpis ug maot nga baka. Gikaon sa yagpis nga mga baka ang tambok nga mga baka. Sa ikaduhang damgo, nakita ni Paraon ang usa ka lindog nga gituboag pito ka tambok ug maayong uhay. Dayon dihay nanubo nga pito ka piyasot ug laya nga uhay, ug gilamoy niini ang maayong mga uhay. Pagkabuntag, si Paraon natugaw pag-ayo sa iyang damgo. Busa gipatawag niya ang tanang maalamong tawo ug salamangkerong mga saserdote aron mohubad niini. Apan napakyas sila. (Genesis 41:1-8) Walay nahibalo kon sila ba wala makatingog o lainlain lang silag ideya. Kon unsa may nahitabo, si Paraon naguol ug desperado siyang mahibalo sa kahulogan sa iyang damgo.

Sa kataposan, nahinumdoman sa magtitiing si Jose! Nakonsensiya siya, ug iyang giingnan si Paraon bahin sa batan-on sa prisohan nga nakahubad sa hustong kahulogan sa iyang damgo ug sa pangulong panadero. Dihadiha gipatawag ni Paraon si Jose.—Genesis 41:9-13.

Hunahunaa ang gibati ni Jose dihang giingnan siya sa mga mensahero ni Paraon nga gipatawag siya sa hari. Nag-ilis dayon siya ug namalbas, lagmit nagpaupaw ingon sa kostumbre sa Ehipto. Seguradong nag-ampo siyag maayo kang Jehova nga panalanginan siya sa iyang pag-atubang sa hari! Wala madugay, siya nakaabot sa dakong palasyo ug nagtindog atubangan sa hari. Atong mabasa: “Unya si Paraon miingon kang Jose: ‘Nagdamgo ako ug usa ka damgo, apan walay makahubad niini. Karon ako nakadungog bahin kanimo nga ikaw makapaminaw sa usa ka damgo ug makahubad niini.’” Madayag na sab sa tubag ni Jose nga siya mapaubsanon ug may pagtuo sa Diyos: “Dili ako ang kinahanglang ilhon! Ang Diyos magpahibalo ug kaayohan kang Paraon.”—Genesis 41:14-16.

Si Jose mapaubsanong miingon kang Paraon: “Dili ako ang kinahanglang ilhon!”

Nahigugma si Jehova sa mapaubsanon ug matinumanong mga tawo. Busa dili ikatingala nga iyang gihatag kang Jose ang tubag, dili sa mga maalamong tawo ug salamangkero. Gipatin-aw ni Jose kang Paraon nga ang duha ka damgo niini parehog kahulogan. Pinaagi sa pagsubli sa kahulogan sa damgo, “gipalig-on pag-ayo” ni Jehova nga kini seguradong matuman. Ang tambok nga mga baka ug ang maayong mga uhay nagpasabot ug pito ka tuig nga kadagaya sa Ehipto, samtang ang niwang nga mga baka ug ang piyasot nga mga uhay nagpasabot ug pito ka tuig nga gutom human sa mga tuig sa kadagaya. Ang mahitabong gutom mohurot sa suplay sa pagkaon sa Ehipto.—Genesis 41:25-32.

 Nasabtan ni Paraon nga sakto ang pagkahubad ni Jose sa damgo. Apan unsay angayng himoon? Misugyot si Jose ug plano. Kinahanglang mangita si Paraon ug usa ka tawong “maayog pagsabot ug maalamon” nga maoy modumala sa pagtigom sa mga lugas sulod sa pito ka tuig nga kadagaya, ug sa pag-apod-apod niini panahon sa gutom. (Genesis 41:33-36) Tungod sa kasinatian ug abilidad ni Jose, kuwalipikado kaayo siya sa maong posisyon. Pero wala niya ipresentar ang iyang kaugalingon. Mapaubsanon siya maong wala siya mangahas niana. May pagtuo sab siya sa Diyos, busa nahibalo siya nga dili niya kana angayng buhaton. Kon lig-on tag pagtuo kang Jehova, dili ta kinahanglang mangambisyon o mopresentar sa kaugalingon. Maghulat ra kita, ug isalig ang mga butang sa iyang mga kamot!

‘MAKAKAPLAG PA BA KITA UG LAING TAWO NGA SAMA NIINI?’

Nakita ni Paraon ug sa iyang mga alagad ang kaalam sa plano ni Jose. Giila sab sa hari nga ang Diyos ni Jose ang naghatag niinig kaalam. Siya miingon sa iyang mga alagad sa palasyo: “Makakaplag pa ba kita ug laing tawo nga sama niining usa nga kaniya anaa ang espiritu sa Diyos?” Ug iyang giingnan si Jose: “Sanglit ang Diyos nagpahibalo kanimo niining tanan, walay usa nga ingon kanimo nga maayog pagsabot ug maalamon. Ikaw mismo mahimong tagdumala sa akong balay, ug ang tibuok ko nga katawhan mosugot kanimo sa bug-os. Sa trono lamang nga ako mahimong labaw kanimo.”—Genesis 41:38-41.

Gituman ni Paraon ang iyang gisulti. Si Jose gibestihan dayon ug pinong lino. Gihatagan sab siya ni Paraon ug bulawang kuwentas, igtitimbre nga singsing, harianong karo, ug awtoridad sa paglibot sa yuta ug sa pagpatuman sa iyang plano. (Genesis 41:42-44) Sulod lang sa usa ka adlaw, si Jose nabalhin gikan sa prisohan ngadto sa palasyo—gikan sa pagkapiniriso ngadto sa pagkamagmamando nga ikaduha ni Paraon. Gipanalanginan gayod ang pagtuo ni Jose kang Jehova nga Diyos! Nakita ni Jehova ang tanang inhustisya nga giantos sa iyang alagad sa daghang tuig. Siya milihok sa hustong panahon ug sa hustong paagi. Gawas nga gitul-id ni Jehova ang sayop nga gihimo kang Jose, gipreserbar sab niya ang umaabot nga nasod sa Israel. Kon sa unsang paagi, hisgotan kana sa umaabot nga artikulo niini nga serye.

Kon nag-atubang kag kalisdanan, tingali usa ka inhustisya nga morag dili na matapos, ayawg kaluya. Hinumdomi si Jose. Kay siya nagpabiling buotan, mapaubsanon, mainantoson, ug may pagtuo sa Diyos, napakita niya nga takos siyang gantihan ni Jehova.

^ par. 4 Tan-awa ang “Sundoga ang Ilang Pagtuo” nga mga artikulo sa Agosto 1 ug Nobyembre 1, 2014 nga Bantayanang Torre.

^ par. 10 Ang mga taga-Ehipto kaniadto may kapig 90 ka klase sa tinapay ug keyk. Busa prominenteng tawo ang pangulong panadero ni Paraon. Ug ang pangulong magtitiing maoy manguna sa iyang mga tawo sa pagseguro nga ang bino o serbesa sa hari maayong klase ug luwas imnon, sanglit komon sa palasyo ang panagkunsabo ug mga planong pagpatay. Sagad ang magtitiing maoy sinaligang tigtambag sa hari.