Sa iyang ministeryo dinhi sa yuta, si Jesus naghisgot ug daghang butang. Pananglitan, gitudloan niya ang iyang mga sumusunod kon unsaon pag-ampo, pagpahimuot sa Diyos, ug pagkaplag ug tinuod nga kalipay. (Mateo 6:5-13; Marcos 12:17; Lucas 11:28) Pero ang gusto kaayo niyang hisgotan mao ang Gingharian sa Diyos.—Lucas 6:45.

Sumala sa miaging artikulo, giuna ni Jesus ang ‘pagwali ug pagpahayag sa maayong balita sa gingharian.’ (Lucas 8:1) Siya naghago pag-ayo, nga mibaktas ug gatosan ka kilometros sa kayutaan sa Israel aron magtudlo bahin sa Gingharian sa Diyos. Ang ministeryo ni Jesus nasulat sa upat ka Ebanghelyo, diin kapig 100 ka beses gihisgotan ang Gingharian. Daghan niini si Jesus mismo ang nagsulti, pero tipik ra ni sa tanan niyang giingon bahin sa Gingharian sa Diyos!—Juan 21:25.

Nganong importante man kaayo kang Jesus ang Gingharian sa dinhi pa siya sa yuta? Kay nahibalo siya nga siyay gipili sa Diyos nga mahimong Hari niini. (Isaias 9:6; Lucas 22:28-30) Apan dili posisyon o dungog ang iyang giapas. (Mateo 11:29; Marcos 10:17, 18) Kaniadto man o karon, interesado * si Jesus sa Gingharian sa Diyos dili para sa iyang kaugalingon kondili para sa iyang langitnong Amahan ug sa iyang matinumanong mga sumusunod.

UNSAY HIMOON SA GINGHARIAN PARA SA AMAHAN NI JESUS?

Gihigugma pag-ayo ni Jesus ang iyang langitnong Amahan. (Proverbio 8:30; Juan 14:31) Nakadayeg siya sa maayong mga hiyas nga gipakita sa iyang Amahan sama sa gugma, kaluoy, ug hustisya. (Deuteronomio 32:4; Isaias 49:15; 1 Juan 4:8) Busa, seguradong naguol siya sa gipakaylap nga kabakakan bahin sa iyang Amahan—nga ang Diyos kuno walay pagtagad sa pag-antos sa mga tawo ug nga gusto kuno sa Diyos nga kita mag-antos. Kana ang hinungdan nga nagkugi siya sa pagsangyaw sa “maayong balita sa Gingharian” tungod kay nahibalo siya nga ang Gingharian mao ang maghinlo sa reputasyon sa iyang Amahan. (Mateo 4:23; 6:9, 10) Sa unsang paagi himoon kini sa Gingharian?

Pinaagi sa Gingharian, si Jehova mohimog dagko ug positibong kausaban para sa kaayohan sa mga tawo. “Iyang pagapahiran ang tanang luha” sa iyang katawhan nga maunongon kaniya. Wad-on ni Jehova ang tanang hinungdan sa maong mga luha, ug seguroon niya nga “ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa.” (Pinadayag 21:3, 4) Pinaagi sa Gingharian, taposon sa Diyos ang tanang pag-antos sa mga tawo. *

 Mao diay nga gusto kaayong itudlo ni Jesus ang bahin sa Gingharian! Nahibalo siya nga mapakita niini kon unsa ka gamhanan ug ka maluluy-on ang iyang Amahan. (Santiago 5:11) Nahibalo sab si Jesus nga ang Gingharian makahatag ug kaayohan sa uban pa niyang gihigugma—ang matinumanong mga tawo.

UNSAY HIMOON SA GINGHARIAN PARA SA MATINUMANONG MGA TAWO?

Sa wala pa mianhi si Jesus sa yuta, dugay na niyang kauban sa langit ang iyang Amahan. Gigamit sa Amahan ang Anak aron buhaton ang tanang butang—gikan sa lapad kaayong kalangitan nga may di maihap nga mga bituon ug galaksiya hangtod sa atong nindot nga planeta nga may lainlaing hayop. (Colosas 1:15, 16) Apan ang ilabinang “gikahinangpan” ni Jesus mao ang mga tawo.—Proverbio 8:31.

Dayag kaayo sa ministeryo ni Jesus nga nahigugma siya sa mga tawo. Sa sugod pa lang, iyang giklaro nga mianhi siya sa yuta aron ‘ipahayag ang maayong balita’ ngadto sa mga nanginahanglan. (Lucas 4:18) Pero dili lang kutob sa sulti si Jesus. Kanunay niyang gipakita ang iyang gugma sa mga tawo. Pananglitan, dihang may dakong panon nga miduol niya aron mamati, si Jesus “naluoy kanila, ug siya nag-ayo sa ilang mga masakiton.” (Mateo 14:14) Dihang ang usa ka tawong may grabeng sakit nagpakitag pagtuo nga makaayo si Jesus niya, si Jesus naluoy ug nag-ayo niya, nga nag-ingon: “Buot ko. Mamahinlo ka.” (Lucas 5:12, 13) Pagkakita ni Jesus nga naguol pag-ayo ang iyang higalang si Maria pagkamatay sa igsoon niini nga si Lazaro, si Jesus “naguol,” “miagulo,” ug “mihilak.” (Juan 11:32-36) Dayon mihimo siyag katingalahang butang—iyang gibanhaw si Lazaro nga upat ka adlaw nang patay!—Juan 11:38-44.

Siyempre, nasayod si Jesus nga temporaryo lang ang gihatag niya nga paghupay. Nahibalo siya nga ang tanan niyang giayo masakit gihapon ug kadtong iyang gibanhaw mamatay ra sa ulahi. Pero nahibalo sab si Jesus nga ang Gingharian sa Diyos mao ray magtapos sa maong mga problema. Mao nga si Jesus wala lang maghimog mga milagro; makugihon sab siyang nagsangyaw sa “maayong balita sa gingharian.” (Mateo 9:35) Ang iyang mga milagro maoy pananglitan lang sa pagahimoon sa Gingharian sa Diyos sa umaabot. Tagda ang gisaad sa Bibliya bahin nianang panahona.

 •  Wala nay mga sakit.

  “Makakita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol; magluksolukso na ang bakol daw lagsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay.” Dugang pa, “wala na unyay molupyo nga moingon, ‘Masakiton ako.’”—Isaias 33:24; 35:5, 6, Maayong Balita Biblia.

 • Wala nay kamatayon.

  ‘Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo niini hangtod sa kahangtoran.’—Salmo 37:29.

  “Iyang lamyon gayod ang kamatayon hangtod sa kahangtoran, ug ang Soberanong Ginoong Jehova tinong magpahid sa mga luha gikan sa tanang nawong.”—Isaias 25:8.

 • Mabuhi pag-usab ang mga patay.

  “Ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan makadungog sa iyang tingog ug manggula.”—Juan 5:28, 29.

  “Aduna unyay pagkabanhaw.”—Buhat 24:15.

 • Ang tanan duna nay balay ug trabaho.

  “Maghimo silag mga balay ug silay magpuyo niini; magtanom silag mga paras ug sila usab ang mopahimulos sa bunga niini. Dili sila magbuhat ug kabalayan aron puy-an lamang sa uban, ni mananom sila ug unya lain ang mokaon. . . . Kapahimuslan pag-ayo sa akong mga pinili ang ilang hinagoan.”—Isaias 65:21, 22, MBB.

 •  Wala nay gubat.

  “Gipahunong niya ang mga gubat hangtod sa kinatumyan sa yuta.”—Salmo 46:9.

  “Dili na mag-away ang kanasoran ni magbansay pa sila sa pagpakiggubat.”—Isaias 2:4, MBB.

 • Duna nay daghang pagkaon.

  “Ang yuta magapatungha gayod sa iyang bunga; ang Diyos, ang atong Diyos, magapanalangin kanato.”—Salmo 67:6.

  “Aduna unyay dagayang lugas sa ibabaw sa yuta; sa tumoy sa kabukiran adunay pagsugwak.”—Salmo 72:16.

 • Wala nay kabos.

  “Ang kabos dili kanunay nga hikalimtan.”—Salmo 9:18.

  “Pagaluwason niya ang kabos nga nagatuaw alang sa tabang, ingon man ang sinakit ug si bisan kinsa nga walay magtatabang. Maluoy siya sa timawa ug sa kabos, ug pagaluwason niya ang . . . mga kabos.”—Salmo 72:12, 13.

Kon imong hunahunaon kining tanan nga himoon sa Gingharian sa Diyos, masabtan nimo kon nganong importante kaayo kang Jesus ang Gingharian. Sa dinhi siya sa yuta, ganahan kaayo siyang maghisgot sa Gingharian sa Diyos niadtong gustong mamati, kay nahibalo siya nga kini ang magtapos sa tanang problema sa tawo.

Nagustohan ba nimo ang mga saad sa Bibliya bahin sa Gingharian sa Diyos? Kon oo, sa unsang paagi makakat-on kag dugang bahin sa Gingharian? Ug unsay imong himoon aron makapahimulos sa mga panalangin niini? Tubagon kini sa sunod artikulo.

^ par. 5 Kining artikuloha naghisgot sa presenteng pagbati ni Jesus kay siya buhi sa langit, ug hangtod karon importante gihapon kaniya ang Gingharian.—Lucas 24:51.

^ par. 8 Kon nganong gitugotan sa Diyos nga mag-antos ang tawo, tan-awa ang kapitulo 11 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.